• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 156/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/KH-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (viết tắt là Quyết định số 471/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; xác định đây là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

2. Yêu cầu:

Các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch phải bảo đảm đầy đủ, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, hoàn chỉnh Trang phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; quản lý, khai thác, vận hành Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố

1.1. Nội dung nhiệm vụ:

- Về vị trí: Thiết lập vị trí thống nhất của Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện của Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố.

- Về nội dung: Phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương: đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;

+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;

+ Đối thoại chính sách - pháp luật;

+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải;

+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);

+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

- Về kỹ thuật:

+ Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Trang thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

+ Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời.

1.2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

1.3. Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái (trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

2.1. Nội dung nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và đáp ứng nhu cầu của cán bộ và Nhân dân.

2.2. Sản phẩm: Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác.

2.3. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.4. Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng ngành để đăng tải và cập nhật theo quy định.

3. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

3.1. Nội dung nhiệm vụ:

- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube... và các mạng xã hội khác; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

- Xây dựng các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình và mạng lưới loa truyền thanh ở cơ sở.

3.2. Sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật trên facebook, youtube..., tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật tiếp tục được tăng cường nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

3.3. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.4. Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Yên Bái; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Nội dung nhiệm vụ: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

4.2. Sản phẩm: Các khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.

4.3. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4.4. Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp huyện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí được cấp hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng Báo cáo chung của tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái)

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử Phổ biến pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đoàn thể cấp tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trong phạm vi, chức năng quản lý của ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Quản lý, khai thác, vận hành Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Trang thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật lên Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

- Định kỳ hàng năm (theo hướng dẫn của Sở Tư pháp), báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư Pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (TT, NC);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng: CVP, PCVP (NC);
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 156/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 03/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 156/KH-UBND

41

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443911