• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2017 về hỗ trợ phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025

Tải về Văn bản khác 157/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHỤ NỮ TỈNH LẠNG SƠN KHỞI NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017- 2025

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025"; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

- Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia, của tỉnh về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh thần hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

- Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên ban chấp hành và vai trò người đứng đầu trong việc lãnh đạo, tổ chức gắn kết việc triển khai Kế hoạch với việc lồng ghép với các đề án, chương trình.

- Đảm bảo khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp cần thiết, đáp ứng nhu cầu thiết thực, hiệu quả những yêu cầu cần hỗ trợ từ phía doanh nghiệp.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Quán triệt sâu sắc nội dung về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về ý thức và tinh thần khởi nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững.

- Tăng cường các giải pháp vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ giảm nghèo và phát huy tiềm năng trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- 70% hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

- Hằng năm: các cấp Hội vận động thành lập mới được 11 Tổ hợp tác (THT), hỗ trợ hoạt động (hoặc hỗ trợ thành lập mới) cho ít nhất 01 Hợp tác xã (HTX) hoặc 01 Liên hiệp HTX do phụ nữ thành lập và điều hành; hỗ trợ 120 -150 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

- Đảm bảo 100% THT, HTX, doanh nghiệp mới do phụ nữ thành lập và điều hành được hỗ trợ thủ tục thành lập, vốn, kiến thức...

- Trên 90% cán bộ Hội phụ nữ các cấp được đào tạo nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về phát triển kinh tế tập thể, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

- Phối hợp các cơ quan truyền thông, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu của phụ nữ tại địa phương.

- Tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, phối hợp và lựa chọn, đề xuất khen thưởng các điển hình tiên tiến.

- Tổ chức khảo sát, thực hiện tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

2. Hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp

2.1. Tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp

- Phát động ngày phụ nữ khởi nghiệp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, ý nghĩa, các hoạt động của ngày phụ nữ khởi nghiệp.

- Mục đích: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng, kế hoạch có giá trị ứng dụng cao trong sản xuất kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường ... đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng. Lựa chọn các ý tưởng, mô hình khả thi để hỗ trợ thực hiện và nhân rộng.

- Hình thức tổ chức: Tổ chức Hội nghị biểu dương cá nhân, tập thể và trưng bày ý tưởng, kế hoạch theo chủ đề do Trung ương Hội lựa chọn hằng năm.

- Thời gian: Ngày 8 - 3 hằng năm.

2.2. Hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp

- Hướng dẫn phụ nữ cách thức xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, để tham dự Ngày phụ nữ khởi nghiệp.

- Tiếp nhận các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ đăng ký, sau đó tiến hành sàng lọc, xét duyệt, phân loại các ý tưởng có tính khả thi để trực tiếp hỗ trợ hiện thực hóa hoặc gửi các ngành, các cấp, các đơn vị để nhận sự hỗ trợ hoặc dự thi.

- Tổ chức các sự kiện, diễn đàn kết nối nguồn lực từ các chương trình, Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV của tỉnh; huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đổi mới của phụ nữ đã được lựa chọn; hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển về chất lượng và quy mô.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp và có đăng ký kinh doanh về việc tiếp cận vốn tín dụng dành cho DNNVV.

2.3. Hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm để có thể đưa ra thị trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tư vấn, hỗ trợ, tổ chức đào tạo nghề và các kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Tập huấn, đào tạo kiến thức thành lập và phát triển trong doanh nghiệp, HTX, THT.

- Giới thiệu, tư vấn, kết nối các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

- Hỗ trợ kết nối, liên kết các phụ nữ khởi nghiệp với các doanh nghiệp khác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

2.4. Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, tư vấn pháp lý

- Tư vấn pháp lý kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh, loại hình kinh doanh.

Tập huấn, đào tạo kiến thức như: Lập kế hoạch kinh doanh; hỗ trợ kiến thức khởi sự kinh doanh.

Tổ chức các lớp hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn trong khởi sự kinh doanh.

Kết nối, tư vấn trực tiếp với các đơn vị tư vấn của các cơ quan, đơn vị, công ty luật liên quan.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật.

2.5. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

- Hỗ trợ các THT/HTX tiếp cận: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ...

Hỗ trợ các cá nhân phụ nữ khởi sự kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng: Ngân hàng CSXH; Ngân hàng NN&PTNT; Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo; Quỹ bảo lãnh tín dụng DNVVV...

2.6. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

- Tập huấn, đào tạo kiến thức: Lập kế hoạch kinh doanh, nâng cao quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành, marketing, tiếp cận thị trường từ các chuyên gia kinh tế, những nhà kinh doanh thành đạt, những kinh nghiệm quản trị kinh doanh tốt, giúp nâng cao năng lực cho các giám đốc, nhà quản lý để họ có kiến thức sâu rộng khi tham gia kinh doanh.

- Tuyên truyền các doanh nghiệp nữ tham gia các hiệp hội, hội góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, các hội.

- Vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, quy trình, thủ tục đăng ký xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nữ.

- Hỗ trợ kết nối với các đơn vị tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa.

- Hỗ trợ kết nối, liên kết của các doanh nghiệp nữ trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ thực hiện các chính sách xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm, cơ hội đầu tư trong nước và ngoài nước.

- Hỗ trợ đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ trực tiếp ngay trong hệ thống hội viên, giảm giá thành sản phẩm, kết nối trực tiếp giữa người bán và người mua...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Hàng năm bố trí ngân sách tỉnh lồng ghép nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch.

- Lồng ghép, kết hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Tranh thủ sự tài trợ, hỗ trợ về tài chính và cơ sở vật chất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, giai đoạn, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp đồng bộ với các cơ quan trong quá trình thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các hoạt động theo yêu cầu thực tế.

2.Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hằng năm đề xuất, phân bổ ngân sách thực hiện Kế hoạch.

- Triển khai lồng ghép hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với các chương trình, dự án về hỗ trợ phát triển DNVVN, khởi nghiệp của tỉnh, của ngành.

3. Sở Tài chính

Hằng năm cân đối, đề xuất bố trí ngân sách của tỉnh để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho tập thể, cá nhân phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp theo đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hỗ trợ tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nông nghiệp cho hội viên phụ nữ.

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản cho các THT/HTX, doanh nghiệp theo đề nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Lồng ghép với các chương trình xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển nông nghiệp khác theo kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch sản xuất đã được phê duyệt.

6. Sở Lao động Thương binh và xã hội

- Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ưu tiên tổ chức đào tạo nghề cho đối tượng là phụ nữ; đưa chương trình giáo dục khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vào thành một phần trong chương trình đào tạo.

- Bổ sung nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để hỗ trợ vốn vay cho các mô hình THT do phụ nữ quản lý, điều hành.

7. Sở Công Thương

- Tạo điều kiện cho các THT/ HTX, doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập hoạt động hiệu quả được thực hiện các chính sách xúc tiến thương mại, hỗ trợ khuyến công .

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung về chính sách quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường...

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng nội dung công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, phụ nữ sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

9. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho các THT/ HTX, doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập.

10. UBND các huyện/thành phố

Quan tâm, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng của huyện hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện/thành phố trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

11. Liên minh HTX tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

- Tích cực hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các THT/HTX của phụ nữ mới thành lập tiếp cận nguồn vốn vay tại các Quỹ hỗ trợ.

- Tăng cường thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển, đào tạo hỗ trợ cho các THT/HTX, các doanh nghiệp của phụ nữ.

- Vận động các nữ doanh nhân, nữ thành viên, nữ hội viên thi đua sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm khởi nghiệp, ứng dụng sản phẩm sáng tạo để khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường hợp tác, tham gia các tổ chức quốc tế về hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 157/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 12/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 157/KH-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365441