• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Ủy ban an toàn giao thông và Ban An toàn giao thông

 

Kế hoạch 16/KH-UBATGTQG về năm an toàn giao thông 2018 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

Tải về Văn bản khác 16/KH-UBATGTQG
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2018

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT, hưởng ứng Chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020" và Nghị quyết số A/70/RES/260 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Liên hợp quốc về Cải thiện An toàn giao thông đường bộ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em", cụ thể như sau;

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

2. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017.

3. Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn quốc, từ cấp Trung ương đến tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2018.

2. Các Bộ, ngành, đoàn thể có Lãnh đạo là thành viên Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thiện thể chế về an toàn giao thông

Tổng kết và xây dựng dự án Luật giao thông đường bộ sửa đổi; sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật thống kê, Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với chủ xe cơ giới; xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật hiện hành liên quan bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện, kỹ năng, đạo đức, trách nhiệm của người tham gia giao thông và hệ thống chế tài xử lý vi phạm TTATGT; chú trọng sửa đổi các quy định nhằm nâng cao khả năng tạo lập môi trường giao thông an toàn cho trẻ em.

2. Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông

Đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm ATGT; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại gắn với phát huy các bộ môn văn hóa, nghệ thuật dân tộc; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và những môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của các nhóm dân cư, đặc biệt là thanh, thiếu nhi; phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp.

3. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư, hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra giao thông và các lực lượng cùng tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; tăng cường tuần lưu, giảm lập chốt cố định trong tuần tra của lực lượng CSGT; phát huy hiệu quả mô hình tuần tra phối hợp giữa CSGT với các lực lượng cảnh sát kết hợp giữa xử lý vi phạm về TTATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

4. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và chất lượng bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông

Lồng ghép việc thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm với hoàn thiện quy hoạch không gian và sử dụng đất nhằm nâng cao năng lực kết nối, tạo sức hấp dẫn đầu tư, gia tăng cơ hội việc làm tại các đô thị trung bình nhằm làm giảm mức độ di dân cơ học về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kéo giảm áp lực về giao thông. Hoàn thiện quy định pháp luật, quy trình quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng bảo trì và hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng hiện hữu; chú trọng tổ chức giao thông và bảo đảm điều kiện tham gia giao thông an toàn cho trẻ em, đặc biệt là giao thông kết nối đến trường học và trung tâm vui chơi của trẻ em.

5. Tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong đó chú trọng nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thành vận tải hành khách bằng đường hàng không; nâng cao năng lực và chất lượng đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt; xây dựng cơ chế thuận lợi để phát huy thế mạnh về vận tải thủy nội địa khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, vận tải ven biển, tăng cường phát triển dịch vụ logistics và kết nối đa phương thức, giảm mức độ phụ thuộc vào vận tải đường bộ.

6. Phát triển hệ thống vận tải công cộng, khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh kết nối thuận tiện và gắn với tiến độ đầu tư phát triển các khu đô thị, các trung tâm thương mại và dân cư lớn; kết nối liên thông giữa vận tải đô thị với vận tải công cộng đường dài (hàng không, đường sắt, xe khách liên tỉnh); nâng cao, chất lượng xe buýt, xe khách liên tỉnh, xe đưa đón học sinh để thu hút hành khách, đặc biệt là trẻ em đi lại bằng dịch vụ công cộng; kiểm soát và hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân gắn với lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông, bảo đảm điều kiện đi bộ và sang đường an toàn cho trẻ em.

7. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT

Đầu tư xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh và các thiết bị ngoại vi để giám sát, điều hành trực tuyến hoạt động giao thông, điều khiển hệ thống tín hiệu, hỗ trợ xử lý vi phạm, trước hết tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sau đó là mở rộng áp dụng cho các đô thị khác; cung cấp ứng dụng công nghệ hướng dẫn người dân, đặc biệt là học sinh, đi lại thuận tiện; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa trung tâm điều hành giao thông đô thị với các trung tâm điều hành đường cao tốc; kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa quản lý giao thông vận tải với lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

a) Tổ chức phát động ra quân năm An toàn giao thông 2018 theo chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em" và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

b) Phối hợp với các bộ, ngành tổng hợp những bất cập về mặt quy định pháp luật, chính sách trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cơ sở đó trình Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép đưa vào chương trình làm việc để sửa đổi bổ sung trong thời gian sớm nhất; chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước và chống ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn trong giai đoạn 2018-2022.

c) Nghiên cứu, đề xuất các nội dung hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển để gửi Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện, chú trọng các chế độ hỗ trợ, tạo cơ hội phát triển cho trẻ em là con các nạn nhân tử vong hoặc bị thương tật nặng do tai nạn giao thông.

d) Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền và xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch hành động về nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện lấy trọng tâm là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; kế hoạch phối hợp tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2018 "An toàn giao thông cho trẻ em".

đ) Ký chương trình phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2018-2022 với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

e) Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề: An toàn cho người đi xe mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây đai an toàn trên xe ô tô; an toàn đường ngang đường sắt; an toàn bến khách ngang sông; sản xuất các sản phẩm truyền thông (phóng sự, thông điệp, áp phích, pano, tờ rơi...) để tuyên truyền thống nhất trên toàn quốc.

g) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu liên ngành về trật tự an toàn giao thông.

h) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

i) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018", ngày 18 tháng 11 năm 2018; phong trào xây dựng "Doanh nghiệp vận tải an toàn" và "Lái xe an toàn" năm 2018, trao giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 6; phát động và trao giải thưởng báo chí viết về An toàn giao thông năm 2018.

k) Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông hàng quý để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức Hội nghị thường niên diễn đàn các nhà khoa học về an toàn giao thông năm 2018.

l) Tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng quý tại các địa phương có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp, tai nạn giao thông tăng; kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 12/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2015; số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 tháng 2016; số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2016; số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016; số 33/CT-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2017.

m) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông qua các chương trình phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp đã ký; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông", đẩy mạnh Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm "Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ".

2. Bộ Giao thông vận tải

a) Triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và đề án thuộc Chương trình công tác năm 2018; trong đó, tập trung hoàn thành tổng kết thực hiện Luật Giao thông đường bộ 2008, báo cáo Chính phủ nội dung và kế hoạch sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội xem xét; tiếp tục triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật đường sắt sửa đổi đề xuất sửa đổi các quy định để thúc đẩy tiến độ và chất lượng đầu tư xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu ban hành quy định chặt chẽ hơn về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe buýt và xe hợp đồng chở học sinh; quy định về ghế và dây an toàn dành cho trẻ sơ sinh trên xe ô tô.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành làng an toàn đường bộ, đường sắt;

c) Tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông, đặc biệt chú trọng đối với các dự án trọng điểm, như: dự án đường sắt trên cao, cao tốc Bắc - Nam, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc Hội.

d) Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cải thiện mô hình tổ chức, mở rộng nguồn thu, đổi mới công nghệ thu phí nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ và chất lượng công tác bảo trì đường bộ; rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên hệ thống đường quốc lộ; cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; hoàn thành rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn QCVN41:2016/BGTVT.

đ) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ứng vốn, bổ sung vốn ngân sách trung ương kết hợp với ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa để xóa các điểm đen về tai nạn giao thông, các đoạn đèo dốc nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương; ưu tiên kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông

e) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và ủy nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các Trạm thu giá dịch vụ sử dụng vận tải đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT, đề xuất Chính phủ có biện pháp giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, không để phát sinh mất TTATGT và ùn tắc giao thông.

g) Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, rà soát cơ chế giá kéo giảm chi phí sản xuất để nâng cao thị phần vận tải đường thủy nội địa, vận tải ven biển, đường sắt gắn với phát triển dịch logistics và kết nối đa phương thức nhằm giảm thị phần của vận tải hàng hóa bằng đường bộ; tiếp tục nâng cao năng lực vận tải và kéo giảm giá vé vận tải hàng không, đường sắt nhằm thu hút hành khách đường dài, giảm thị phần vận tải hành khách đường bộ.

h) Hoàn thành việc lắp đặt, vận hành các Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và hệ thống thiết bị thu phí không dừng tại các trạm thu phí để tránh ùn tắc giao thông; phối hợp với các Bộ, ngành để ban hành quy định về bắt buộc kiểm tra tải trọng tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên toàn quốc; cung cấp dữ liệu cho lực lượng chức năng để xử lý vi phạm.

i) Phối hợp với Bộ Công an tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt trật tự, an toàn giao thông với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe để bảo đảm không cấp giấy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe.

k) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các lái xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là: lái xe khách, xe tải, xe chở container; hoàn thiện chương trình và tổ chức thực hiện chương trình tập huấn nghiệp vụ bắt buộc đối với lái xe kinh doanh vận tải, chú trọng kỹ năng lái xe và đạo đức nghề nghiệp.

l) Nâng cấp phần mềm tổng hợp, phân tích dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, về hành trình của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải; cung cấp ứng dụng hướng dẫn giao thông cho lái xe và người dân và dữ liệu tổng hợp cho các địa phương để phục vụ công tác quản lý, điều tiết, chống ùn tắc giao thông.

m) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng hải; đăng kiểm phương tiện; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa; đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, hàng không; kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy.

n) Tiếp tục triển khai Chương trình an toàn Hàng không Quốc gia; cập nhật các quy định mới nhất của Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (ICAO); đảm bảo mọi điều kiện của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) để đáp ứng yêu cầu để các hãng hàng không Việt Nam bay thẳng đến Hoa Kỳ.

3. Bộ Công an

a) Chủ trì tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông".

b) Đề xuất Chính phủ cho xây dựng Nghị định quy định về công tác thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu tai nạn giao thông; phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành văn bản phối hợp điều tra, giải quyết tai nạn giao thông liên quan đến người và phương tiện do Quân đội quản lý; nghiên cứu đề xuất Chính phủ về các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT.

c) Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về "Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới".

d) Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuần tra lưu động, phối hợp cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác để xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các lĩnh vực, theo các chuyên đề, chú trọng kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn và vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông,... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên. Gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu của từng đơn vị theo địa bàn được phân công phụ trách.

đ) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng và sức khỏe của nạn nhân trong các vụ TNGT.

e) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải trong công tác bảo đảm TTATGT.

g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với hoạt động tuần tra kiểm soát; triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" gắn với thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

h) Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Đề án đấu giá biển số xe; Đề án nâng cao hiệu quả trong quản lý biển số xe ô tô, xe mô tô thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp. Hoàn thiện và triển khai việc tích hợp các thông tin điện tử của cá nhân người điều khiển phương tiện vào giấy chứng nhận đăng ký xe.

i) Nghiên cứu, đề xuất quy định trình tự, thủ tục khi xử phạt qua hình ảnh từ các thiết bị ghi hình đảm bảo đúng pháp luật; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu các giải pháp theo dõi, quản lý giấy phép lái xe bị tạm giữ, tước quyền sử dụng.

4. Bộ Quốc phòng

a) Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự, nhất là thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, về tốc độ và quy định về tải trọng khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp quân đội, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hoàn thiện việc chuyển đổi biển số cho các xe ô tô doanh nghiệp làm kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, biển số giả phương tiện quân sự hoạt động trái phép.

c) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Hội cựu Chiến binh Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn đóng quân.

5. Bộ Xây dựng

a) Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

b) Nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về đánh giá mức độ tác động gây ùn tắc giao thông đối với các dự án xây dựng công trình quy mô lớn trong đô thị.

c) Rà soát, bổ sung quy định về diện tích, số vị trí đỗ xe ô tô, đỗ mô tô, xe máy tối thiểu trong công trình xây dựng chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện...

d) Rà soát, sửa đổi thống nhất quy định về không gian vỉa hè, lối đi dành cho người đi bộ đối với đường nội bộ các công trình xây dựng khu dân cư, văn phòng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện... kết nối với đường công cộng.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2018 hưởng ứng Chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020" của Liên hợp quốc và Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em".

b) Triển khai Đề án tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng giai đoạn 2016-2020; tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức viết tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam; tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Văn hóa giao thông qua góc nhìn báo chí"; tổ chức Hội thi Thông tin lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông; sản xuất các tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về an toàn giao thông phát thanh và phát sóng trên sóng phát thanh quốc gia; sản xuất phóng sự chính luận nhằm phân tích các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, chế tài,.., đăng bài trên phương tiện thông tin đại chúng. In sao đĩa về các chương trình tiểu phẩm truyền thanh gửi hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (cấp huyện, cấp xã) để tuyên truyền.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra về công tác thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ, Kiên Giang) và khu vực miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2018-2019; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em" trong toàn ngành và phát động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường- tháng 9/2018.

b) Tiếp tục triển khai bộ tài liệu "Văn hóa giao thông" cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến các sở giáo dục và đào tạo; phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018-2019 cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

c) Hoàn thành xây dựng chương trình giáo dục An toàn giao thông cho toàn bộ các cấp học từ mầm non đến Trung học phổ thông, triển khai đồng bộ từ năm học 2018-2019.

d) Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ban hành quy định về khu vực an toàn giao thông xung quanh trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

8. Bộ Tài chính

a) Đảm bảo kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông năm 2018; tiếp tục rà soát và hoàn thiện văn bản liên quan đến việc bảo đảm kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông năm 2018.

b) Chủ trì phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Ủy ban và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Bộ Y tế

a) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 49/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.

b) Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn về sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

c) Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan thống kê báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông. Báo cáo 6 tháng và 01 năm về bệnh nhân xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện.

d) Chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 về quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.

10. Bộ Tư pháp

a) Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.

b) Phối hợp xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: Luật giao thông đường bộ, Luật thống kê, Luật đất đai; Luật phòng chống tác hại của việc lạm dụng rượu bia; Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật quy hoạch; Nghị định quy định về công tác thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu tai nạn giao thông.

c) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính đề xuất quy định đơn giản hóa thủ tục xử lý phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn mà chủ phương tiện không đến thực hiện quyết định xử phạt.

11. Đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 18/CTrPH-MTTW-UBATGTQG ngày 23/01/2016 về "Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2018 "An toàn giao thông cho trẻ em", vận động người lớn nêu gương về văn hóa giao thông cho trẻ em; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, đặc biệt là các mô hình tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT, xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. Phát huy vai trò của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong phong trào Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Hội Nông dân Việt Nam trong việc tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông người dân trên địa bàn nông thôn. Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; đăng ký, đăng kiểm và đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Phối hợp thực hiện các hoạt động nhân "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018", ngày 18/11/2018.

12. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em", đổi mớ hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông".

13. Các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

14. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo nguy cơ tai nạn, hướng dẫn tham giao giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông" đã ký với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

15. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 theo chủ đề năm với một số nhiệm vụ trọng tâm:

a) Tổ chức phát động ra quân năm An toàn giao thông 2018 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

b) Chỉ đạo ngành Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ để xóa điểm đen tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm trước điểm giao cắt với đường sắt.

c) Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bám sát chủ đề năm An toàn giao thông 2018, chuyên đề an toàn giao thông cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động cơ sở, phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã, phường.

d) Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 của địa phương và các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính trên mạng lưới đường huyện, xã, đường giao thông nông thôn; tăng cường cảnh giới an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt, gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, xã nếu để phát sinh lối đi dân sinh trái phép; huy động nguồn lực xã hội hóa, đề xuất cơ chế tạo nguồn kinh phí cho chính quyền huyện, xã xây dựng đường gom.

e) Ban An toàn giao thông các thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán.... đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận dân nghèo sống phụ thuộc vỉa hè; kiểm tra, xử lý các hành vi điều khiển phương tiện giao thông đi lên vỉa hè, vườn hoa, khu vực dành riêng cho người đi bộ và các hoạt động phi giao thông.

- Khẩn trương xây dựng trung tâm điều khiển giao thông đô thị đảm kết nối toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình xe ô tô, camera giao thông, đèn tín hiệu giao thông trong đô thị trên các tuyến đường để quản lý điều hành giao thông, xử lý vi phạm; cung cấp thông tin trực tuyến và hướng dẫn tham gia giao thông; kết hợp bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức lại các tuyến xe khách liên tỉnh trong cự ly khoảng 100 - 120 km theo mô hình quản lý tuyến xe buýt, kết nối với các tuyến xe buýt trong nội thành.

- Xây dựng và thực hiện đề án nâng cao năng lực và chất lượng vận tải công cộng bằng xe buýt gắn với quản lý sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu phương tiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban QPAN của Quốc hội;
- Các Bộ: CA, QP, KHĐT, GTVT, XD, VHTTDL, NN&PTNT, TNMT;
- TU, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Báo Nhân Dân,
- Các thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia;
- TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Trương Hòa Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/KH-UBATGTQG   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia   Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 16/KH-UBATGTQG

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377089