• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2016 triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Văn bản khác 16/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Phú Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn 2015 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015, giúp các đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh hưởng dịch vụ TGPL ngày càng tốt hơn.

- Xác định rõ các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ năm 2016 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực

1.1. Tchức quán triệt triển khai nội dung Đề án:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND Tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Đề án.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

1.2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL, đề xuất phương án xử lý theo điểm a khoản 1 mục II Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

1.3. Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí việc làm của các công chức, viên chức Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh phù hợp với nội dung Đề án:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2016.

1.4. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về TGPL:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.5. Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc TGPL, trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.6. Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động TGPL:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Giai đoạn từ khi Luật Trgiúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

2.1. Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi):

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành ttụng, Sở Tài chính, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hp: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2.3. Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND Tỉnh tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

2.4. Tổng kết thực hiện Đề án:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND Tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

2.5. Thực hiện các nội dung nhiệm vụ khác theo quy định của Luật TGPL (sửa đổi), Đề án của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tư pháp:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hp với các sở, ban, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trình UBND Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan về kinh phí cho công tác TGPL trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh nâng cao chất lượng các vụ việc có sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý cho các đối tượng được hưởng chế độ trợ giúp pháp lý.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Sở Tư pháp triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả từng giai đoạn triển khai thực hiện Kế hoạch trình UBND Tỉnh, gửi Bộ Tư pháp; tham mưu UBND Tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. S Tài chính

Hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng Dự toán, tham mưu UBND Tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

3. S Ni v

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND Tỉnh về đề án sắp xếp vị trí, việc làm của công chức, viên chức Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên tuyên truyền pháp luật về TGPL.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá nhu cầu TGPL của người khuyết tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện TGPL có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn quản lý. UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn có hiệu quả, đúng đối tượng.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tích cực phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác trợ giúp pháp lý, để nâng cao chất lượng tham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp, tham gia giám sát, phản biện và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chính quyền trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

9. Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh) triển khai, thực hiện Đề án; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia trong việc cử người tham gia tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng khi có yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TP
, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 29/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 16/KH-UBND

2.263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302034