• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giám định tư pháp


 

Kế hoạch 16/KH-UBND về thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 16/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP NĂM 2020

Thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250); Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Giám định tư pháp, Đề án 250 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp.

Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và chủ động trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu của đời sống xã hội, công tác tư pháp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nội dung, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp công lập; phát triển tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cần thiết phục vụ cho công tác giám định tư pháp.

Đảm bảo kinh phí hoạt động, đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất khác phục vụ công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Giám định tư pháp năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành và Đề án 250

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến, quán triệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Đề án 250 (nếu có)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

3. Kiện toàn, nâng cao năng lực các tổ chức giám định tư pháp, đội ngũ giám định viên tư pháp

3.1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

3.2. Rà soát, củng cố và phát triển đội ngũ người giám định tư pháp đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để thực hiện giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

3.3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định tư pháp

4.1. Đối với Trung tâm pháp y

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4.2. Đối với Phòng kỹ thuật hình sự

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

5. Rà soát, công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 30/11/2020.

6. Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giám định tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Các sở, ngành chuyên môn căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện trong Kế hoạch này, xây dựng dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện công tác giám định tư pháp (qua Sở Tư pháp tổng hợp) xong trước ngày 20/01/2020.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2020 trước ngày 10/11/2020 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

2. Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này và một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp, định kỳ báo cáo năm trước ngày 10/11/2020 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

3. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban CĐCCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 16/KH-UBND

62

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439394