• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Văn bản khác 162/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 5: “HỢP TÁC QUỐC TẾ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 1600/KH-C41-C42 ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an về triển khai thực hiện Quyết định số 1543/QĐ-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” (gọi tắt là Đề án 5, Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề ra kế hoạch thực hiện với các yêu cầu và nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung Đề án 5, Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 đến các ngành, các cấp trong tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người bán, góp phần làm giảm nguy cơ mua bán người; giảm tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cần xác định rõ trách nhiệm, nội dung, nhiệm vụ cụ thể được phân công, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 5, Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020.

3. Thông qua thực hiện Đề án, thiết lập, thúc đẩy, củng cố và tăng cường cơ chế hợp tác giữa các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong phòng, chống mua bán người.

4. Kế hoạch được thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, thiết thực và đúng quy định pháp luật về công tác đối ngoại.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác chỉ đạo triển khai

a) Nội dung hoạt động chính

- Trong từng năm và giai đoạn 2016 - 2020, ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 5, Chương trình 130/CP.

- Định kỳ 06 tháng, một năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và xác định chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

- Hàng năm, trong nội dung tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 5, Chương trình 130/CP.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực phòng, chống tội phạm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động trên.

- Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện.

2. Tăng cường hợp tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người

a) Nội dung hoạt động chính

a.1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong cộng đồng; các chiến dịch truyền thông lồng ghép về phòng, chống mua bán người; nhất là tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống mua bán người với các tỉnh, nhất là các tỉnh có đường biên giới.

a.2. Kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người theo quy định của pháp luật.

a.3. Tiếp tục duy trì cơ chế giao ban, trao đổi thông tin, đường dây nóng giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với các cơ quan hữu quan của các nước, nhất là với Cam-pu-chia, Lào và Trung Quốc.

a.4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (a.1).

- Công an tỉnh chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (a.2).

- Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện các hoạt động tại tiết (a.3), (a.4).

3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

a) Nội dung hoạt động chính

a.1. Hàng năm, căn cứ tình hình hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.

a.2. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, lực lượng chức năng các nước, tổ chức quốc tế, nhất là, cơ quan chức năng các nước có đông nạn nhân là người Tiền Giang, tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Internet), Hiệp Hội cảnh sát quốc gia Đông Nam Á (Aseanpol) nhằm trao đổi thông tin, thiết lập đường dây nóng, xác định đầu mối phối hợp điều tra, bắt giữ, chuyển giao, truy nã đối tượng phạm tội và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

a.3. Thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp và thống kê số liệu tội phạm mua bán người.

a.4. Xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội; giải cứu, bảo vệ và hồi hương nạn nhân bị mua bán giữa cơ quan chức năng của tỉnh với cơ quan chức năng của Cam-pu-chia, Lào và Trung Quốc.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện hoạt động tại tiết (a.1).

- Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các hoạt động tại tiết (a.2).

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện hoạt động tại tiết (a.3).

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện hoạt động tại tiết (a.4).

- Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện.

4. Tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế và cam kết về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên

a) Nội dung hoạt động chính

a.1. Tổ chức triển khai thực hiện những nội dung tại Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC) và Nghị định thư về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Tuyên bố chung các nước Tiểu vùng sông Mê-Kông (Tuyên bố COMMIT) và Kế hoạch phối hợp hành động COMMIT về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015 - 2018 tại Việt Nam.

a.2. Triển khai thực hiện các hiệp định hợp tác song phương đã ký kết giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Thái Lan và Trung Quốc về phòng, chống mua bán người, trọng tâm là thực hiện các hoạt động ưu tiên hợp tác đã được cơ quan chức năng hai nước thống nhất thông qua giai đoạn 2016 - 2020 hoặc kế hoạch, chương trình thường niên.

a.3. Theo dõi, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên.

a.4. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết công tác tổ chức triển khai thực hiện các điều ước, thỏa thuận hoặc văn bản hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Cam-pu-chia (2005 - 2015), Việt Nam - Thái Lan (2008 - 2018), Việt Nam - Lào (2011 - 2020) và Việt Nam - Trung Quốc (2011 - 2020).

a.5. Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các điều quốc tế, nhất là hiệp định song phương về phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Thái Lan và Trung Quốc sau khi cơ quan chức năng hai nước tổ chức sơ kết, tổng kết thống nhất các hoạt động thực hiện trong thời gian tiếp theo.

a.6. Nghiên cứu, rà soát, hệ thống hóa các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên để hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật cho phù hợp với quy định pháp luật quốc tế. Trường hợp nội dung các văn bản trái với các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất cấp có thẩm quyền trao đổi, thống nhất với cơ quan hữu quan các nước tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

a.7. Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, đàm phán, ký kết, gia nhập và tổ chức triển khai các điều ước, thỏa thuận quốc tế hoặc văn bản hợp tác về phòng, chống mua bán người.

b) Phân công trách nhiệm thực hiện

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các hoạt động trên.

5. Tổ chức các đoàn ra và đón đoàn vào để trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về phòng, chống mua bán người tại Tiền Giang.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở, ngành và địa phương. Hàng năm, các sở, ngành, đoàn thể liên quan và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã lập dự toán chi ngân sách, đảm bảo các hoạt động thực hiện Đề án và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Ngoài ra, căn cứ nhiệm vụ được giao theo quy định tại kế hoạch này, được huy động từ Quỹ phòng, chống tội phạm, các tổ chức quốc tế và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế, đề nghị các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Hiệp định đến cấp cơ sở.

2. Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo: định kỳ 06 tháng, 01 năm và cả giai đoạn trong báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Đề án về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

3. Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện có hiệu quả kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Đức

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 162/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 05/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 162/KH-UBND

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330712