• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể


 

Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 204-KH/TU về thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Văn bản khác 162/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 204-KH/TU NGÀY 03/6/2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Ngày 03/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 204-KH/TU về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận của Bộ Chính trị với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nhiệm vụ chủ yếu để các cấp, các ngành và địa phương khai thực hiện nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế kinh tế tập thể, hợp tác xã, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ của Kế hoạch này đến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Kế hoạch là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Kế hoạch hành động bao gồm 5 nội dung với 18 nhiệm vụ cụ thể, trong đó:

- Nội dung về tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 02 nhiệm vụ.

- Nội dung về rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 10 nhiệm vụ.

- Nội dung về củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã: 03 nhiệm vụ.

- Nội dung về nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh: 02 nhiệm vụ.

- Nội dung về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: 01 nhiệm vụ.

(Có Danh mục nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện. Nội dung, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) điều chỉnh những nội dung, nhiệm vụ thực tế phát sinh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu trong Kết luận của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ hàng năm (trước ngày 30/12) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối thường xuyên tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện trong quá trình tổ chức, thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định, định kỳ tổng hợp báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 


Nơi nhận:

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 204-KH/TU NGÀY 03/6/2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 70-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Số TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

 

 

 

1

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh, truyền hình trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh về bản chất, vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách hỗ trợ, những cách làm hay, hiệu quả nhằm khuyến khích người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

II

Rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

 

 

 

1

Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã được ban hành; tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã thuộc lĩnh vực được giao theo dõi, phụ trách.

Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất chính sách và giải pháp phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, thống nhất số liệu đăng ký hợp tác xã, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan

2021

3

Rà soát, xây dựng phương án xử lý dứt điểm những tồn đọng ở các hợp tác xã nông nghiệp, tạo điều kiện để giải thể các hợp tác xã kiểu cũ, yếu kém; triển khai xây dựng, hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh gắn với phát huy vai trò làm chủ và đảm bảo lợi ích của các thành viên.

Sở Nông nghiệp và PTNN

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Đánh giá tổng kết Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020 (Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh); đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020. Trên cơ đó, xây dựng Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Nông nghiệp và PTNN

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan

2020

5

Thường xuyên nắm bắt thông tin về sản phẩm nông sản, tình hình tiêu thụ hàng hóa, dự báo khả năng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu để giới thiệu, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phường, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

6

Khuyến khích các hợp tác xã nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng bảo quản và chế biến nông sản. Hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã trong xây dựng tiêu chuẩn, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ nâng cao năng suất và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức, đào tạo chuyên gia, xây dựng các mô hình về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan

2020-2025

7

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các hợp tác xã có tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, nhằm chuyển giao công nghệ; ưu tiên sử dụng vốn sự nghiệp khoa học - công nghệ cho các đề tài ứng dụng phục vụ cho các đề tài nghiên cứu về kinh tế tập thể.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

8

Thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế tập thể với các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

9

Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương; tranh thủ sự tài trợ, hỗ trợ nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất của các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức tài chính quốc tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

10

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

III

Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã

 

 

 

1

Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể đối với các huyện, thị xã, thành phố theo hướng thống nhất một đầu mối (Phòng Tài Chính - Kế hoạch).

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

2020

2

Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh, cấp huyện để thống nhất, đồng bộ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

2020

3

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của khu vực kinh tế tập thể gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Thường xuyên

IV

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 

 

 

1

Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo hướng thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đề xuất các giải pháp trọng tâm, trọng điểm nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ của Liên minh Hợp tác xã nhằm phát huy vai trò trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

V

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

 

 

 

 

Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và sự tham gia của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể. Đổi mới phương pháp vận động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Mặt trận Tổ quốc các cấp

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 162/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 162/KH-UBND

47

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453396