• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 162/KH-UBND tham gia Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Văn bản khác 162/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THAM GIA TUẦN "ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC - DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM" NĂM 2016 TẠI LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 3640/KH-BVHTTDL ngày 13/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Tổ chức Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tham gia như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016) và chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

- Giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn “Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm” của đồng bào dân tộc Ba Na thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân.

2. Yêu cầu:

- Nội dung tham gia phải mang bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương.

- Việc tham gia phải hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an toàn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG THAM GIA

1. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 18/11 - 21/11/2016 (chưa tính thời gian đi - về)

2. Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

3. Nội dung tham gia:

- Giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trình diễn: Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm của đồng bào dân tộc Ba Na thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân và thực hiện một số hình ảnh trang trí không gian giới thiệu về Nghệ thuật trình diễn "Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm".

- Số người tham gia: khoảng 30 người (gồm: đoàn nghệ nhân thôn Xí Thoại 22 người; Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, hậu cần của Sở 04 người; Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn huyện Đồng Xuân 02 người; Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn xã Xuân Lãnh 02 người).

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Làm đầu mối liên hệ với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong việc tham gia Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016;

- Thành lập Đoàn cán bộ, nghệ nhân của tỉnh tham gia Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016;

- Phân công cán bộ chuyên môn tham gia Đoàn và đảm bảo phương tiện đưa Đoàn đi;

- Giúp huyện Đồng Xuân về chuyên môn trong việc biên tập, dàn dựng chương trình tham gia trình diễn;

- Thực hiện một số hình ảnh trang trí không gian giới thiệu về Nghệ thuật trình diễn "Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm” tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Tổ chức gặp mặt các nghệ nhân và chuẩn bị quà tặng cho các nghệ nhân người dân tộc thiểu số sau khi Đoàn về lại Phú Yên;

- Lập dự toán kinh phí tham gia gửi Sở Tài chính trước ngày 29/10/2016 để thẩm định.

2. UBND huyện Đồng Xuân:

- Chịu trách nhiệm tuyển chọn đội nghệ nhân, múa xoang trình diễn "Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm” và tổ chức luyện tập tại địa phương để tham gia trình diễn;

- Bảo đảm trang phục truyền thống (nam, nữ) của lực lượng tham gia trình diễn; chuẩn bị các đạo cụ, cây nêu (tháo lắp được để vận chuyển),… phục vụ trình diễn;

- Cử cán bộ quản lý đội nghệ nhân trong suốt thời gian tham gia Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016.

3. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho đoàn cán bộ, nghệ nhân của tỉnh Phú Yên tham gia Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt nam” năm 2016.

IV. KINH PHÍ

- Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: chịu trách nhiệm kinh phí đi lại từ Phú Yên - Hà Nội - Phú Yên; chi phí ăn, nghỉ, bồi dưỡng cho các nghệ nhân và tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Tỉnh Phú Yên: chi phí đi, về, ăn, nghỉ… cho các đối tượng hưởng lương (Sở VHTTDL, huyện Đồng Xuân, xã Xuân Lãnh: 08 người) tham gia Đoàn theo chế độ công tác phí hiện hành và chi phí tập luyện, dàn dựng chương trình để tham gia; chi phí thực hiện một số hình ảnh trang trí không gian giới thiệu về Nghệ thuật trình diễn "Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm"; quà tặng cho các nghệ nhân người dân tộc thiểu số.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện Đồng Xuân triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở VHTTDL, Sở TC;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- UBND huyện Đồng Xuân;
- Làng VH-DL các dân tộc VN;
- Các Phòng: TH, KT, KGVX (Lc, Tỵ);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Đình Phùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 162/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 162/KH-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329120