• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2016 thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Văn bản khác 164/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 18/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1640/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, đảm bảo người nghiện ma túy khi có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đều có cơ sở cai nghiện để thi hành quyết định.

- Đa dạng các loại hình cai nghiện để người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cai nghiện ma túy phù hợp.

- Các cơ sở cai nghiện tự nguyện, các cơ sở điều trị Methadone phải gắn kết với cộng đồng.

II. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2020

- Phát triển Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thành Trung tâm cai nghiện đa chức năng (có cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện và điều trị thay thế).

- Nâng cấp các Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cấp huyện thành các cơ sở cai nghiện tự nguyện.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận theo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

2. Định hướng đến năm 2030

- Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội là Trung tâm cai nghiện đa chức năng hoàn chỉnh, vừa chữa bệnh, vừa giáo dục, vừa lao động, vừa dạy và học nghề, có thái độ ứng xử phù hợp với học viên và bệnh nhân theo đúng chính sách của nhà nước.

- Các cơ sở cai nghiện tự nguyện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy theo định của pháp luật.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận theo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định.

III. NỘI DUNG

1. Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội

- Đến năm 2020, tiếp nhận trên 500 học viên và bệnh nhân vào điều trị. Trong đó: cai nghiện bắt buộc từ 250 - 300 người; cai nghiện tự nguyện từ 200 lượt người; điều trị thay thế từ 100 bệnh nhân.

- Đến năm 2030, tiếp nhận từ 500-700 học viên và bệnh nhân vào điều trị. Trong đó: cai nghiện bắt buộc từ 300 - 500 người; cai nghiện tự nguyện từ 200 lượt người; điều trị thay thế từ 100-200 bệnh nhân.

2. Các huyện, thị xã, thành phố

- Hoàn chỉnh các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và phát triển các cơ sở này thành cơ sở cai nghiện tự nguyện.

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đối với các huyện, thị xã, thành phố có trên 250 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý thì thành lập Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc bổ sung thêm chức năng điều trị, cai nghiện ma túy cho các cơ sở y tế tại địa phương, theo nguyên tắc không phát sinh biên chế.

- Đối với 03 huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải, căn cứ điều kiện thực tế của mỗi địa phương, xây dựng điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc cụm liên xã, thị trấn, hoặc gắn với bệnh viện cấp huyện, trạm y tế cấp xã để đảm bảo công tác cai nghiện tại cộng đồng được thuận lợi.

3. Quản lý cơ sở cai nghiện

- Giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội (Trung tâm cai nghiện đa chức năng).

- Đối với các cơ sở cai nghiện tự nguyện, có cơ chế tiếp nhận không phân biệt nơi cư trú của người nghiện ma túy.

4. Các tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở cai nghiện

Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội duy trì diện tích, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất cho dạy và học nghề, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm về công tác cai nghiện, an ninh, trật tự và môi trường theo quy định.

5. Danh mục ưu tiên đầu tư

a. Đến năm 2020:

- Ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội.

- Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với quan điểm về nghiện, khoa học về điều trị, cai nghiện mới.

- Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động cho Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội theo quy định.

b. Định hướng đến năm 2030:

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện của Trung tâm cai nghiện đa chức năng theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

6. Các giải pháp thực hiện

a. Về cơ chế, chính sách:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng ma túy có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Khuyến khích cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội.

- Quy định quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội.

b. Về đầu tư, huy động vốn:

- Nhà nước ưu tiên bố trí đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy.

- Cung cấp các dịch vụ, kỹ thuật điều trị, cai nghiện tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy.

c. Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội theo hướng tăng người làm việc trực tiếp, giảm số lượng người lãnh đạo, quản lý cho phù hợp.

- Nâng cao chất lượng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm công tác y tế, tư vấn, giáo dục, dạy nghề của Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý và khả năng nhận thức của người nghiện ma túy.

d. Công tác kiểm tra giám sát:

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng cán bộ.

- Định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy hoạch cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của tỉnh về cai nghiện ma túy; tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách trong hoạt động cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Thực hiện các Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy. Định kỳ đánh giá, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội;

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí bảo đảm quy hoạch hàng năm và 5 năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, tổng hợp, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước theo quy hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, tổng hợp, bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Y tế

- Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận xác định nghiện ma túy, điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho y, bác sỹ tại các cơ sở cai nghiện.

- Hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người nghiện ma túy đang trong chương trình điều trị.

- Tham mưu phát triển cơ sở điều trị Methadone cấp huyện thành cơ sở cai nghiện tự nguyện (theo hướng dẫn của Trung ương) và mạng lưới cấp phát thuốc Methadone đến tuyến xã.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định vị trí việc làm của cán bộ, viên chức; hướng dẫn tổ chức, bộ máy tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và các cơ sở cai nghiện.

6. Sở Tài nguyên và môi trường

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và các cơ sở cai nghiện tự nguyện trên địa bàn.

7. Các sở, ban, ngành có liên quan

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ cai nghiện bắt buộc.

Ban hành chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại địa phương; Hỗ trợ tạo điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBH;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC, VX.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 164/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 164/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332599