• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2016 tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Tải về Văn bản khác 164/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 18/8/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, vai trò, yêu cầu của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nêu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân trong việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các tác hại của thực phẩm không an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội.

- Cung cấp thông tin đến người tiêu dùng về các sản phẩm thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, VSATTP cũng như những địa chỉ sản xuất, cung cấp thực phẩm sạch; người tiêu dùng biết đến các quy định đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đồng thời, thường xuyên công bố rộng rãi, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng các vụ việc, hành vi vi phạm về VSATTP để nhân dân biết và tránh sử dụng các sản phẩm không đảm bảo an toàn.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến phải cụ thể thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

- Thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm an toàn thực phẩm, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, ph biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời các quy định của pháp luật về đảm bảo VSATTP: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và các cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh về VSATTP, như: quy định tiêu chí xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm; quy định chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; quy trình xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm; quy định tiêu chí và quy trình công nhận chợ ATTP,…

- Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về VSATTP tới các nhóm đối tượng: Người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; hướng dẫn cho người sản xuất, kinh doanh biết về các nguy cơ gây mất VSATTP; chú trọng tuyên truyền về thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng.

- Tuyên truyền cách nhận biết sản phẩm không đảm bảo VSATTP, cách nhận biết sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không có giá trị sử dụng; nâng cao tính tự giác trong việc đảm bảo VSATTP, nhất là trong việc sử dụng đất, nước, các vật tư, hóa chất để sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời thực tế tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như: Hoạt động thanh tra, kiểm tra, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các vụ việc, hành vi vi phạm VSATTP để nhân dân biết và tránh sử dụng các sản phẩm không đảm bảo an toàn.

- Cung cấp thông tin, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; giới thiệu, tôn vinh các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đảm bảo VSATTP, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thuốc trong danh mục được phép sử dụng; sử dụng thức ăn chăn nuôi không chứa chất cấm để người tiêu dùng biết và ủng hộ sản phẩm; giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản an toàn thực phẩm; xây dựng văn hóa “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn"; xây dựng mô hình tổ, nhóm nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; chủ động, phối hợp giám sát chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, đặc biệt các hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống các cơ quan báo chí, của tỉnh; các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú; Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa & Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh mở chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn”; tăng cường thời lượng, tin bài điều tra, phản ánh những thủ đoạn, hành vi sản xuất thực phẩm không an toàn; tuyên truyền về các sản phẩm thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, VSATTP cũng như những địa chỉ sản xuất, cung cấp thực phẩm sạch.

- Thực hiện hình thức truyền thông thông qua hội nghị, hội thảo, báo cáo viên, hoạt động văn hóa cộng đồng…

- Tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các đội thông tin tuyên truyền lưu động, đội chiếu bóng lưu động.

- Tuyên truyền trực quan: pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu…

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và huy động các nguồn xã hội hóa.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm, trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, thông tin trong các buổi giao ban báo chí, họp báo định kỳ; đồng thời xử lý, kiến nghị xử lý đối với những cơ quan báo chí đưa tin sai lệch, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trong đó chú trọng tuyên truyền các mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết.

- Theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả hàng năm về việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU.

- Trong công tác định hướng tuyên truyền cần lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền với các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương để các ngành trong khối tư tưởng triển khai đạt hiệu quả cao.

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương

- Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan về các hoạt động triển khai công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh.

- Giới thiệu những địa chỉ sản xuất tin cậy về nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cung cấp hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với những hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo VSATTP.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến vấn đề VSATTP cho các cơ quan báo chí.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Thực hiện thông tin, tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động trong việc tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý VSATTP theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và trách nhiệm đối với việc đảm bảo VSATTP của cả cộng đồng.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định kinh phí của các ngành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền một cách cụ thể về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Lồng ghép công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết với việc tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh thường xuyên duy trì chuyên mục tuyên truyền về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và công tác đảm bảo VSATTP trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức truyền thông trực tiếp rộng rãi đến quần chúng nhân dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề VSATTP; các chính sách của tỉnh về hỗ trợ xây dựng xã, phường, thị trấn đảm bảo an toàn thực phẩm; cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; hỗ trợ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hội thảo, hội diễn văn hóa, văn nghệ quần chúng, các lễ hội dân gian truyền thống để chuyển tải nội dung Nghị quyết đến toàn dân.

7. Các cơ quan báo chí trong tỉnh

- Căn cứ vào những nội dung, yêu cầu của công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, theo đúng định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên đề nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo VSATTP của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động triển khai và thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời căn cứ vào từng thời điểm, đối tượng để có nội dung tuyên truyền thích hợp mang lại hiệu quả cao. Lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời nắm bắt những thông tin về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; phản ánh kịp thời những mô hình, điển hình tiên tiến trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được

phân công. Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 164/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 164/KH-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341725