• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 164/KH-UBND về triển khai xây dựng và thực hiện Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020

Tải về Văn bản khác 164/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 164/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (DDCI) TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4494/UBND-KT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6451/SKHĐT-HTDN ngày 19 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Bộ chỉ số DDCI), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thúc đẩy tinh thần thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các sở, ngành và giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó nghiên cứu, đề ra các giải pháp hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành, năng lực đối thoại của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Thuận.

- Xây dựng kênh thông tin đáng tin cậy, minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, từ đó đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, kịp thời và thiết thực.

- Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và nâng cao thứ hạng của tỉnh Bình Thuận trong Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố thường niên.

2. Yêu cầu:

- Việc xây dựng đánh giá Bộ chỉ số DDCI phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Bình Thuận; kế thừa phương pháp tiếp cận xây dựng Bộ chỉ số DDCI dựa trên nền tảng của Chỉ số PCI; có sự tham gia, tư vấn của các đơn vị có kinh nghiệm xây dựng và triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI.

- Đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, chính xác, khách quan trong tổng hợp, phân tích, đánh giá; đảm bảo tính bảo mật cao đối với đối tượng tham gia khảo sát.

- Việc khảo sát, lấy ý kiến nhà đầu tư, doanh nghiệp phải được thực hiện với các nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, khoa học và mang tính đại diện về những vấn đề đang được nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm.

- Kết quả khảo sát là một trong những cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020:

1.1. Xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí:

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí việc triển khai xây dựng và thực hiện Bộ chỉ số DDCI, gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2020.

1.2. Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn:

Căn cứ Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của Luật Đấu thầu (thời gian quy định là 90 ngày).

Căn cứ kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng Bộ chỉ số DDCI.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020.

1.3. Xây dựng Bộ chỉ số DDCI năm 2020:

Sau khi được ký kết hợp đồng, đơn vị tư vấn xây dựng nội dung của Bộ chỉ số DDCI.

Đơn vị tư vấn tổ chức trao đổi, lấy ý kiến, phản biện của các chuyên gia, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Hiệp hội ngành nghề để hoàn thiện nội dung của Bộ chỉ số DDCI.

Trên cơ sở góp ý phản biện của các chuyên gia, các sở, ngành, địa phương và các Hiệp hội ngành nghề, đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung của Bộ chỉ số DDCI báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 7/2020.

2. Triển khai thực hiện:

2.1. Chuẩn bị khảo sát DDCI:

Căn cứ Bộ chỉ số DDCI và dự toán kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định các đối tượng của việc khảo sát, đánh giá sao cho phù hợp. Trên cơ sở thống nhất đối tượng khảo sát, đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2020.

2.1.1. Đối tượng khảo sát:

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh; các nhà đầu tư đến khảo sát và làm việc tại tỉnh.

- Số lượng dự kiến: khoảng từ 700 đến 1.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh (số lượng cụ thể sẽ do đơn vị tư vấn xác định dựa trên tình hình thực tế của tỉnh) được lựa chọn xác suất dựa trên phương pháp phân tầng ngẫu nhiên theo tỷ lệ của các nhóm đơn vị kinh doanh (các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh).

2.1.2. Đối tượng được đánh giá:

Đơn vị tư vấn căn cứ vào danh sách các đơn vị được đánh giá trong Bộ chỉ số DDCI đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.1.3. Phương pháp thu thập dữ liệu:

Thực hiện thông qua 04 hình thức:

(1) Khảo sát bằng bản giấy thông qua bưu điện.

(2) Khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

(3) Khảo sát bằng Phiếu điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Dịch vụ công trực tuyến.

(4) Khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, đơn vị tư vấn nghiên cứu, lựa chọn phương pháp chính để thu thập dữ liệu và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.1.4. Công cụ khảo sát, đánh giá:

Đơn vị tư vấn chuẩn bị các công cụ khảo sát, đánh giá: Bộ phiếu khảo sát, Hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá và Bộ chỉ số DDCI.

2.2. Tiến hành khảo sát và xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả Bộ chỉ số DDCI:

Đơn vị tư vấn tiến hành các bước khảo sát Bộ chỉ số DDCI: Lên kế hoạch khảo sát; sắp xếp nhân sự phụ trách và tập huấn khảo sát; triển khai thu thập dữ liệu; giám sát chất lượng thu thập dữ liệu.

Đơn vị tư vấn tiến hành tổng hợp, xử lý dữ liệu; phân tích, đánh giá và viết báo cáo đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số DDCI.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021.

2.3. Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số DDCI:

Đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trao đổi, lấy ý kiến, phản biện của các bên liên quan về kết quả của Bộ chỉ số DDCI.

Trên cơ sở thống nhất kết quả của Bộ chỉ số DDCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số DDCI.

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số DDCI đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn, các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số DDCI.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2021 đến tháng 03/2021.

3. Tiến độ thực hiện:

3.1. Năm đầu tiên thực hiện - năm 2020:

3.1.1. Xây dựng Bộ chỉ số DDCI:

- Tháng 01 - 02/2020: Xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tháng 3 - 5/2020: Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Tháng 6 - 7/2020: Tổ chức trao đổi, lấy ý kiến các đơn vị liên quan xây dựng Bộ chỉ số DDCI, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3.1.2. Triển khai thực hiện:

- Tháng 9 - 10/2020: Chuẩn bị khảo sát DDCI.

- Tháng 10/2020 - 01/2021: Tiến hành khảo sát và xử lý số liệu, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả Bộ chỉ số DDCI.

- Tháng 02/2021: Tổ chức trao đổi, lấy ý kiến các đơn vị liên quan về kết quả Bộ chỉ số DDCI, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả.

- Tháng 3/2021: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số DDCI.

3.2. Các năm tiếp theo:

Thực hiện từ tháng 7 của năm khảo sát và kết thúc, công bố vào tháng 3 của năm sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3. Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thống kê tỉnh cung cấp danh sách đối tượng khảo sát theo yêu cầu của đơn vị tư vấn.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thông tin tuyên truyền về việc thực hiện Kế hoạch này; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận kịp thời đưa tin về quá trình khảo sát, lấy ý kiến thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận để tạo niềm tin, sự hưởng ứng và đánh giá thẳng thắn, khách quan từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Phòng TM&CN Việt Nam (báo cáo);
- Hội đồng Quốc gia về PTBV&NCNLCT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Hành chính công;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT, Vân.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 164/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 13/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 164/KH-UBND

34

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446844