• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Kế hoạch 1641/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 1641/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản. Để triển khai thi hành Luật được kịp thời, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Đấu giá tài sản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động đấu giá.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật Đấu giá tài sản. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, yêu cầu quản lý nhà nước về công tác đấu giá trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản xong trong Quý II năm 2017.

2. Tuyên truyền phổ biến Luật Đấu giá tài sản

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn như: Tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Đấu giá tài sản; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo, đài ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát và ban hành các văn bản

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

4. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản; bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Đấu giá tài sản:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ đã được nêu trong kế hoạch, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành, thị quán triệt và có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện ở địa bàn mình, đơn vị mình, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngành, cấp mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Phú Thọ; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, NC1 (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1641/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hoàng Công Thủy
Ngày ban hành: 26/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1641/KH-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365352