• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 166/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/KH-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ "VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”;

Căn cứ Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng; Kế hoạch số 3961/KH-BTL, ngày 30/10/2015 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về triển khai thực hiện Chỉ thị s01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", UBND tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Phát huy sức mạnh tng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lc lượng và toàn dân, tạo phong trào sâu rộng trong toàn tình dưới sự lãnh đạo thng nht, tập trung của cấp ủy, điu hành của chính quyn trong quản lý, bảo vệ vững chc chủ quyn lãnh th, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới, bờ biển của tỉnh ổn định, phát triển.

2. Quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; quá trình triển khai thực hiện cần vận dụng linh hoạt, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ vững chc chủ quyn lãnh th, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, bờ biển thuộc địa phận tỉnh quản lý.

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát thực tiễn địa bàn, tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dấu hiệu đường biên giới quốc gia trên đất liền, mốc quốc giới, các đảo, vùng nước lịch sử, vùng nội thủy, lãnh hải, quyn chủ quyn, quyền tài phán trên vùng biển tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam như: tuần tra, canh gác, bảo vệ biên giới, vùng biển, hải đảo, mốc quốc giới, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, dấu hiệu đường biên giới quốc gia; dấu hiệu nhận biết các điểm mốc đường cơ sở, kè bảo vệ bờ sông, bờ sui, cn bãi trên sông, sui biên giới, mốc quốc giới và công trình quốc phòng - an ninh khu vực biên giới...

2. Các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh th, lợi ích quốc gia và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

3. Các hoạt động tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc; vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; vi phạm quy chế khu vực biên giới; xuất nhập cảnh vùng biên giới, vùng biển hoặc tạm dừng trên các vùng biển trái phép.

4. Các hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới, vùng biển.

5. Các hoạt động giao lưu, đi ngoại nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, n định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Ban hành kế hoạch, quyết định thành lập ban chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh;

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá, thống kê toàn diện tình hình địa bàn, các mục tiêu, công trình cần được bảo vệ để có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp ở từng địa phương, đơn vị;

3. Tổ chức ký kết và duy trì thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Sơ kết, tổng kết theo quy định.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban Chỉ đạo; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phở cấp tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện:

+ Xây dựng nội dung Bản cam kết tham gia tự quản theo từng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương; định kỳ hàng quý, ra bản tin thông báo tình hình có liên quan làm cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào; tổ chức các hoạt động giao lưu, nhân rộng các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tỉnh;

+ Kết hợp nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong xây dựng các "Tổ tự quản an ninh trật tự" ở các thôn, bản khu vực biên giới, ven biển;

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 05 năm một lần tổ chức sơ kết ở cấp tỉnh, và đề xuất khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với các ban, ngành địa phương có liên quan tham mưu UBND các xã, phường biên giới, bờ biển xác định nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng tham gia phong trào sát với tình hình, đặc điểm của từng địa phương. Quản lý hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự ở các thôn, bản, "Tổ tàu, thuyền an toàn" khu vực biên giới.

- Chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu các xã, phường biên giới, ven biển hàng năm sơ kết phong trào vào dịp "Ngày Biên phòng toàn dân" 03/3; Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho chính quyền huyện, xã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia phong trào về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

- Hàng năm phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới, vùng bin, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ngành liên quan hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào, và các mô hình tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, xã, phường biên giới, ven biển tổ chức ký Bản cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Tỉnh đoàn:

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức và tổ chức các hoạt động xung kích của đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

- Chỉ đạo các Tổng đội Thanh niên xung phong (đứng chân trong khu vực biên giới) có kế hoạch tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

4. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kết hợp nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong xây dựng "Tổ tự quản an ninh trật tự" tại các thôn, bản khu vực biên giới.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành, lực lượng địa phương có liên quan:

- Xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; huy động lực lượng, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo theo tinh thần Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển có hiệu quả.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành khảo sát, rà soát, quy hoạch bố trí dân cư theo Quyết định s7468/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh tổng thể bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Ngh An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 ở các xã biên giới phù hp, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo Quốc phòng - An ninh;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, các huyện, thị xã biên giới ven biển, các ngành có liên quan giao đất, giao rng và đề xuất các chính sách ưu tiên, hỗ trợ trang bị phương tiện, kỹ thuật, vốn sản xuất kinh doanh... cho các đi tượng tham gia phong trào; trin khai có hiệu quả chương trình, mục tiêu Quốc gia về "Xây dựng nông thôn mới" góp phần đảm bảo an ninh trật tkhu vực biên giới.

7. Sở Giáo dục & Đào tạo:

- Chủ trì, phi hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành liên quan đưa nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào chương trình giảng dạy cho học sinh các trường trung học phổ thông và sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh;

- Phát động phong trào trong các nhà trường hướng về biên giới, hải đảo bằng các hoạt động thiết thực.

8. S Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia; kịp thời phản ánh, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào nhm không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

9. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

10. Các huyện, thành phố, thị xã:

10.1. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã biên giới, ven biển:

- Thành lập Ban Chỉ đạo; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức QP-AN, pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyn lãnh th, an ninh biên giới Quốc gia cho các đi tượng tham gia phong trào;

- Chỉ đạo các xã, phường biên giới, ven biển phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương mình, tổ chức cho các tập th, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Phối hợp khảo sát, rà soát, quy hoạch btrí dân cư hợp lý, đề xuất các cơ chế chính sách để hỗ trợ trang bị phương tiện, kỹ thuật, vốn sản xuất kinh doanh; có các chính sách ưu tiên trong xem xét giao đất, giao rừng và hỗ trợ tham gia các dự án xóa đói, giảm nghèo, kịp thời cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... cho các đối tượng tham gia phong trào; đề xuất các chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm tùy theo mức độ để xử lý theo quy định của Pháp luật;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hàng năm chỉ đạo các xã, phường biên giới, bờ biển tổ chức sơ kết bình xét khen thưởng vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3;

- Hàng năm bố trí một phần ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động của phong trào.

10.2. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã không có biên giới, bờ biển:

- Phát động hưởng ứng “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả như: Tiếp tục triển khai phong trào kết nghĩa, nhận đỡ đầu giữa các các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan, ban ngành; doanh nghiệp với các đồn Biên phòng và các xã biên giới; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình nghèo trên địa bàn biên giới phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (Qua Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) để tổng hợp báo về Ban chỉ đạo Trung ương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP (b/c);
- Bộ Quốc phòng (b/c);
- Bộ TL BĐBP (b/c);
- TT T
nh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP (NC) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 166/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 166/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332164