• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 và đến năm 2025

Tải về Văn bản khác 171/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HÀM RỒNG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 05/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quy hoạch), với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rng, Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025, đảm bảo theo đúng mục tiêu, quy mô, nội dung và lộ trình đặt ra.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tính được giao nhiệm vụ chủ trì, hoặc tham gia phối hợp thực hiện, phải tích cực, chủ động trin khai kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo Quy hoạch được phê duyệt; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch theo thẩm quyền; hoặc báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

A. GIAI ĐOẠN I: Từ năm 2016 đến năm 2020 (có khung chương trình tại biu s 01 kèm theo).

1. Nhóm dự án nâng cao năng lực bảo vệ di tích và phục vụ du lịch.

2. Nhóm dán đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và cm mốc gii bảo vệ di tích, mốc gii quy hoạch, sưu tầm hiện vật và tư liệu:

a) Đn bù, giải phóng mặt bng

b) Tái định cư

c) Sưu tầm hiện vật và tư liệu.

3. Nhóm dự án khai quật khảo cổ bổ sung:

a) Khai quật khảo cbổ sung ven bờ sông Mã

b) Khai quật kho cổ bổ sung làng Đông Sơn.

4. Nhóm dự án bảo tn, tôn tạo di tích và các công trình văn hóa, gồm:

a) Di tích cấp quốc gia:

- Đn Lê Uy - Trần Khát Chân

- Nhà máy điện Hàm Rồng

- Cầu Hàm Rồng

- Núi Ngọc

- Nn đồn công an bảo vệ cầu (tạo lối vào tiếp cận di tích, đặt biển chỉ dẫn di tích, trồng cây cắt tỉa làm hàng rào, trồng thêm các loại cây mang tính chất tâm linh: nhãn, hoàng lan, mẫu đơn, ngọc lan, ngâu ...).

b) Di tích cấp tỉnh:

- Động Tiên Sơn

- Miếu Đệ Nhị

- Chùa Tăng Phúc

- Nghè Thổ Sơn

- Khu di tích Văn Thánh

- Nhà cổ ông Duệ.

c) Di tích chưa được xếp hạng: Phủ Đình Hương.

5. Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật:

a) Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông (giai đoạn 1)

b) Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 1).

(Lưu ý: Các dự án đã và đang thực hiện đầu tư giai đoạn 2013 - 2015, bao gồm: Trung tâm hội nghị Hàm Rồng; Đn thờ các BMVNAH và các AHLS Hàm Rồng; trận địa cao xạ đồi C4; cm mốc giới di tích và quy hoạch; trụ sở Ban quản lý di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng; đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân; chùa Phạm Thông (chùa Đông Sơn); xây dựng đường Tiên Sơn - Giàng (Đoạn từ N20 đến tỉnh lộ 502); xây dựng tuyến đường Phượng Hoàng (Đoạn từ tỉnh lộ 502 đến Khu Trung tâm hội nghị Hàm Rồng); nâng cấp, cải tạo đường Đồng Cổ (đoạn từ đường Hàm Long đến Thiền viện Trúc Lâm); nhà máy điện Hàm Rồng (Nhà bia); Thiền viện Trúc Lâm: Yêu cu các chủ đầu tư tiếp tục trin khai, thực hiện và hoàn thành đầu tư theo đúng các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo ngun vốn đã được bố trí. Riêng dự án cải tạo Thiền viện Trúc Lâm theo quy hoạch bằng nguồn vốn xã hội hóa đã và đang tiếp nhận, nên không đưa vào kế hoạch này).

Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn triển khai các nhiệm vụ quan trọng và quyết định việc thực hiện đảm bảo lộ trình đã được đề ra trong Quy hoạch. Do đó, các đơn vị, địa phương có chức năng liên quan trên, phải căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng cơ bản và các quy định của pháp luật có liên quan để chủ động, khẩn trương phối hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, làm cơ sở thực hiện.

B. GIAI ĐOẠN II: Từ năm 2021 đến năm 2025 (có khung chương trình tại biểu số 02 kèm theo).

1. Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích và các công trình văn hóa, gồm:

a) Di tích quốc gia:

- Núi Hàm Rồng

- Núi Cánh Tiên - Đồi Quyết Thng

b) Các công trình văn hóa:

- Tượng đài Thanh Niên Xung Phong

- Tượng đài chiến thng Hàm Rồng.

2. Nhóm dự án xây dựng các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, gồm:

a) Nhóm dự án xây dựng công trình kiến trúc:

- Xây dựng các công trình dịch vụ du lịch.

- Xây dựng công viên sinh thái Cánh Tiên.

- Xây dựng công viên khảo c.

- Xây dựng công viên chiến thắng Hàm Rng.

- Bảo tồn, tôn tạo làng truyn thng Đông Sơn.

b) Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông (giai đoạn 2).

- Nâng cấp hệ thống hạ tng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 2).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường tuyên truyn, nâng cao nhn thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các di tích lịch s - văn hóa, danh lam thng cảnh trong vùng quy hoạch nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung; nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và cộng đng về bảo tn và phát triển các giá trị di sản theo hướng khai thác đi đôi với bảo tồn.

2. Tích cực quảng bá, gii thiệu về Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thng cảnh trong vùng Quy hoạch nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, ở trong nước và quốc tế; tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền quảng bá, gii thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

3. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, xã đảm bảo đạt chun nhng chức danh chủ cht; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhất đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý khu di tích về quản di sản, văn hóa, du lịch và ngoại ngữ.

4. Tạo Cơ chế thuận lợi về đất đai, vốn vay, chuyn giao ng dụng khoa học, công nghệ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và hộ gia đình; khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống và hình thành các nghề mới trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc Quy hoạch và vùng phụ cận.

5. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào bảo tn di tích, phát triển du lịch, dịch vụ đphát triển thị trường du lịch, trong đó ưu tiên các dự án phát trin hạ tầng du lịch.

6. Thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đang triển khai trên vùng Quy hoạch đhoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, môi trường, du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục, phát thanh - truyền hình và dịch vụ viễn thông, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

7. Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa và gn trách nhiệm của cộng đồng và nhân dân tham gia quản và phát huy các giá trị của Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong vùng Quy hoạch nói riêng và trên địa bàn tnh nói chung phục vụ phát triển kinh tế.

8. Tập trung đầu tư hiệu quả nguồn tài chính theo đúng nhu cầu và phân kỳ đầu tư, khai thác tối đa nguồn vốn xã hội hóa và vốn vay quốc tế, gn với tăng cường qun lý và sử dng các ngun vn, đảm bảo hiệu quả đthực hiện các nội dung theo mục tiêu, lộ trình kế hoạch đề ra.

IV. NGUỒN VỐN

1. Đối với các dự án thuộc nguồn vốn Trung ương: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án, có trách nhiệm liên hệ, đấu mi, phi hp với các cơ quan, đơn vị Trung ương có liên quan, xây dựng dự án và đề xuất bố trí nguồn vốn đtriển khai thực hiện.

2. Đi với các dự án thuộc nguồn vốn địa phương: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án, có trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự án và đề xuất btrí nguồn vốn đtriển khai, thực hiện.

(Lưu ý: Việc phân chia thứ tự ưu tiên và nguồn vốn cho các dự án có thể thay đổi, bổ sung tùy theo nhu cầu bảo tồn và phát triển theo thực tế từng năm của Trung ương và địa phương).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao UBND thành phố Thanh Hóa: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải và các sở, ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng và pháp luật hiện hành có liên quan; trên cơ sở Quy hoạch tổng thể bảo tn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất:

- Lập quy hoạch, hoặc điu chỉnh các quy hoạch về xây dựng trong vùng đã được phê duyệt cho phù hợp với Quy hoạch tổng thbảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng.

- Trin khai sâu rộng công tác tuyên truyn giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đng và gii thiệu, quảng bá quy hoạch, quảng bá hình ảnh về Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng cùng vi các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tích cực kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch.

- Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư và nguồn nhân lực trực tiếp vào Khu di tích lịch s- văn hóa Hàm Rồng và thành phố Thanh Hóa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích và phát triển du lịch.

- Nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thng cảnh, đề nghị xếp hạng các cấp.

- Tập trung bảo trì, nâng cấp các tuyến giao thông trọng yếu, chỉnh sửa và bổ sung biển báo, bin chỉ dẫn giao thông, gắn vi quy hoạch xây dựng hệ thống bến bãi, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rng và đường đến các di tích trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

- Đào tạo nguồn nhân lực quản lý di sản và khai thác phát triển du lịch.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh theo nội dung Quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng tuyến đường tránh, đường mới đphục vụ phát trin dịch vụ vận tải và phát triển du lịch.

- Hàng năm có trách nhiệm quản lý, duy tu, bo dưỡng và sửa cha các tuyến đường bộ trong Khu di tích lịch sử - văn hóam Rồng theo phân cấp, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện đphục vụ nhân dân, khách du lịch và quá trình đầu tư vào khu di tích.

- Chđạo Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng và các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố, xây dựng quy định quản lý các di tích thuộc Quy hoạch; quản lý mốc giới Quy hoạch và mc giới các khu vực bảo vệ di tích, không đxảy ra tình trạng lấn chiếm đất của di tích; kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền về các dự án cải tạo, xây dựng công trình có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng:

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, qung bá Quy hoạch; xây dựng quy định quản lý các di tích thuộc quy hoạch; quản lý mốc giới quy hoạch và mốc gii các khu vực bảo vệ di tích, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, xuống cấp của di tích; kịp thi báo cáo cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền về các dự án cải tạo, xây dựng công trình có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định của pháp luật...

- Theo dõi, giám sát và phối hợp tổ chức thực hiện quy hoạch; kêu gọi, quản lý các dự án đầu tư vào Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và tổ chức trin khai, thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch khi được cấp có thẩm quyền giao.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nhm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động về quản lý di sản, quản lý văn hóa, du lịch, nhm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách mỗi khi đến với Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trong khu di tích.

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống biển bảng pano đtuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng và các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc khu di tích.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chhuy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh và các đơn vị liên quan: Lập phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quy hoạch.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Thanh Hóa: Xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến quân sự, quốc phòng của các dự án (nếu có).

5. SThông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp, chỉ đạo, định hướng đcác cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đi mới các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong vùng Quy hoạch và trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Văn hóa và Đi sống và các quan thông tin đại chúng, quan xuất bản phẩm: Tăng slượng các tin, bài, thời lượng phát sóng và nâng cao chất lượng tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử - n hóa Hàm Rồng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thng cảnh trong vùng Quy hoạch nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung theo quy định tại kế hoạch được duyệt.

8. UBND các huyện, thị xã lân cận và liên quan (Quảng Xương, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Đông Sơn):

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND thành phố Thanh Hóa xây dựng kế hoạch, nội dung đ trin khai nhiệm vụ theo mục tiêu và lộ trình kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng và lp đặt hệ thống bin bảng pano tấm lớn tại cửa ngõ ra vào trung tâm và các điểm du lịch trên địa bàn quản lý (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng và các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thng cảnh trên địa bàn tỉnh nói chung (thời gian thực hiện: 2015 - 2020).

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch truyền thống của địa phương, hình thành thị trường du lịch, phục vụ cho phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa.

9. Đnghị Ban Tuyên giáo Tnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Căn cứ chc năng nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; chỉ đạo, định hướng và đy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng theo kế hoạch đặt ra; tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch.

10. S Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hàng năm cân đối nguồn ngân sách tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh phân bố nguồn kinh phí cho các đơn vị chủ trì thực hiện các dự án đm bảo đúng tiến độ, nội dung kế hoạch (theo khung chương trình cho từng giai đoạn).

11. SVăn hóa, Ththao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các quan liên quan: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các ngành, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng quý, năm (vào ngày 25 của tháng cuối quý và ngày 15 tháng 12 hàng năm), các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình và kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, hoặc tham gia phối hợp, tích cực chủ động triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình để triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo Quy hoạch và Kế hoạch được duyệt; thực hiện lồng ghép triển khai đồng bộ trên vùng Quy hoạch cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, môi trường, du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục, phát thanh - truyền hình và dịch vụ viễn thông; kịp thời giải quyết, hoặc đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình trin khai, thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và lộ trình của Quy hoạch và Kế hoạch đề ra.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa. Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ được giao; các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh:
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh, Báo VHĐS;
- UBND thành phố Thanh Hóa; UBND các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, UBND thị xã Sầm;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (2).
CV384/2016/N50b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

BIỂU SỐ 01

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA HÀM RỒNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 171/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thgian thực hiện

Nguồn vốn

Ghi chú

1

Nhóm dự án số 1: Đền bù, giải phóng mặt bng, tái định cư và cắm mốc gii bảo vệ di tích, mốc gii quy hoạch, sưu tầm hiện vật và tư liệu

 

 

 

 

 

1.1

Đền bù và giải phóng mặt bằng

UBND Tp Thanh Hóa

- Sở VH, TT&DL,

- STài nguyên và Môi trường,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- SKế hoạch và Đầu tư,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

1.2

Tái định cư

UBND Tp Thanh Hóa

- Sở VH, TT&DL,

- STài nguyên và Môi trường,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

1.3

Sưu tầm hiện vật và tư liệu

Ban quản lý Di tích lịch s, văn hóa Hàm Rồng

- Sở VH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- UBND Tp Thanh Hóa

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

2

Nhóm dự án số 2: Nhóm dự án khai quật khảo cbổ sung

 

 

 

 

 

2.1

Khai quật khảo cổ bổ sung ven bờ sông Mã

UBND Tp Thanh Hóa

- Sở VH, TT&DL

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- UBND Tp Thanh Hóa.

Năm 2016-2020

Vốn Trung ương

 

2.2

Khai quật khảo cổ bổ sung làng Đông Sơn

UBND Tp Thanh Hóa

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- UBND Tp Thanh Hóa.

Năm 2016-2020

Vốn Trung ương

 

3

Nhóm dự án số 3: Bảo tồn, tôn tạo di tích và các công trình văn hóa

 

 

 

 

 

3.1

Di tích Quốc gia Đền Lê Uy - Trần Khát Chân

UBND Tp Thanh Hóa.

- SVH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- UBND thành phố Thanh Hóa.

Năm 2016-2020

Vốn Trung ương

 

3.2

Di tích Quốc gia Nhà máy điện Hàm Rng

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- UBND thành phố Thanh Hóa.

Năm 2016-2020

Vốn Trung ương

 

3.3

Di tích Quốc gia cầu Hàm Rồng

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- UBND thành phố Thanh Hóa.

Năm 2016-2020

Vốn Trung ương

 

3.4

Di tích Quốc gia Nn đồn công an bảo vệ cu Hàm Rồng

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- UBND thành phố Thanh Hóa.

Năm 2016-2020

Vốn Trung ương

 

3.5

Di tích Quốc gia Núi Ngọc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- UBND thành phố Thanh Hóa.

Năm 2016-2020

Vốn Trung ương

 

3.6

Di tích cấp tỉnh Động Tiên Sơn

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

3.7

Di tích cấp tỉnh Miếu Đệ Nhị

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

3.8

Di tích cấp tnh Chùa Tăng Phúc

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

3.9

Di tích cấp tỉnh Nghè Th Sơn

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

3.10

Di tích cấp tnh Khu di tích Văn Thánh

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

3.11

Di tích cấp tỉnh Nhà cổ ông Duệ

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

3.12

Phủ Đình Hương (chưa được xếp hạng)

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

4.

Nhóm dự án số 4: Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

4.1

Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông (giai đoạn 1)

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

4.2.

Nâng cấp hệ thống hạ tng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 1)

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

5

Nhóm dự án số 5: Nhóm dự án nâng cao năng lực bảo vệ di tích và phục vụ du lịch cho cộng đồng

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

Năm 2016-2020

Vốn địa phương

 

 

BIỂU SỐ 02

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA HÀM RỒNG THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(Kèm theo Kế hoạch số: 171/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Nguồn vốn

Ghi chú

I

Nhóm dự án số 3: Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích và các công trình văn hóa

 

 

 

 

 

1.1

Di tích Quốc gia Núi Hàm Rồng

UBND Tp Thanh Hóa

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

1.2

Di tích Quốc gia Núi Cánh Tiên - Đồi Quyết Thng

UBNDTp Thanh Hóa

- Sở VH, TT&DL,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

1.3

Công trình văn hóa: Tượng đài Thanh Niên Xung Phong

Sở VH, TT&DL

- Sở Xây dựng,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- UBND Tp Thanh Hóa

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

1.4

Công trình văn hóa: Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng.

Sở VHTT&DL

- Sở Xây dựng,

- SKế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- UBND Tp Thanh Hóa

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

2

Nhóm 4: Nhóm dự án xây dựng các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng công viên sinh thái Cánh Tiên

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH,TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

2.2

Xây dựng công viên khảo c

Sở VH, TT&DL

- Sở VH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

2.3

Xây dựng công viên chiến thng Hàm Rồng

SVH, TT&DL

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

- UBND Tp Thanh Hóa.

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

2.4

Xây dựng các công trình dịch vụ du lịch

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

2.5

Bảo tồn, tôn tạo làng truyền thống Đông Sơn

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

3

Nhóm dự án số 4: Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

3.1

Nâng cấp hệ thống hạ tầng thuật: đường giao thông (giai đoạn 2)

UBND Tp Thanh Hóa.

- SVH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Tài chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

3.2

Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 2).

UBND Tp Thanh Hóa.

- Sở VH, TT&DL,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sởi chính,

- Sở Xây dựng,

Năm 2021-2025

Vốn địa phương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 171/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 171/KH-UBND

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
334140