• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động Tín dụng đen


Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2019 về phòng ngừa, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do tỉnh Cao Bằng ban hành

Tải về Văn bản khác 173/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG "TÍN DỤNG ĐEN"

Thực hiện Công văn số 3393/VPCP-KTTH ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý mạnh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen". UBND tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến "tín dụng" đen nói riêng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, Mặt trận tquốc, các tổ chức, đoàn th và nhân dân trong phòng, chng tội phạm "tín dụng đen" góp phần đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Đồng thời phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước tiến tới xóa bỏ toàn bộ "tín dụng đen" không đchúng lộng hành và phát triển rộng.

- Tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm "tín dụng đen" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm "tín dụng đen" cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Đánh giá thực trạng tình hình, các phương thức, thủ đoạn hoạt động "tín dụng đen" tại các địa bàn trong tỉnh; tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng như: Giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc; các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ...

- Xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm có liên quan đến "tín dụng đen". Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động "tín dụng đen".

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, các biện pháp hành chính Nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động "tín dụng đen"; các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan "tín dụng đen".

- Phối hợp chặt chẽ và nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen". Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi bảo kê, tạo điều kiện cho , nhóm, đối tượng hoạt động "tín dụng đen".

- Xác định đây là nội dung công tác mang tính trọng tâm, thường xuyên đồng thời cũng mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay; nhất là các dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn... nhằm góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp nắm và nhận diện về đối tượng "tín dụng đen". Từ đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong phòng, chống tội phạm "tín dụng đen" có hiệu quả; Diện đối tượng "tín dụng đen" gm:

- Các cơ sở cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ (công ty đòi nợ thuê, công ty tài chính...).

- Các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức (khuyến mãi, hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư, đầu tư trái phiếu... với lãi suất cao).

- Các cá nhân có biểu hiện hoạt động cho vay tài chính bất hp pháp.

- Các cơ sở, cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường (chơi hụi, họ, phường...) hoặc góp vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp.

Trong đó, đặc biệt tập trung vào các cơ sở, cá nhân hoạt động "tín dụng đen" có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, gm:

+ Các cơ sở, cá nhân có dấu hiệu hoạt động của băng, ổ, nhóm tội phạm.

+ Các đối tượng "tín dụng" trong sới bạc; tin nhắn trên điện thoại, quảng cáo bằng hình thức như tiếp thị, tờ rơi...các đối tượng hoạt động tín dụng qua mạng internet dưới dạng cho vay trực tuyến, vay ngang hàng (iDong, Doctor Dông...) với lãi suất cao.

+ Các cơ sở có các đối tượng tỉnh ngoài đến hoạt động; có nhiều đối tượng hình sự, ma túy, côn đồ, xăm trổ thường xuyên ra vào; có biu hiện nghi vn chứa chấp hoặc là nơi ẩn náu của các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, đối tượng truy nã.

+ Các cơ sở có biểu hiện nghi vấn tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ cơ sở , nhân viên có quá khliên quan đến các hành vi trên, hoặc có quan hệ với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về vũ khí, vật liệu nổ.

+ Các cơ sở đã bị xử lý hành chính hoặc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ...

+ Các cơ sở cầm đồ tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do người khác phạm tội mà có.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tội phạm nói chung và đối với tội phạm hoạt động "tín dụng đen" nói riêng. Nêu cao trách nhiệm người đứng đu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; Trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm "tín dụng đen", nht là đối với trường hợp đxảy ra tình trạng "tín dụng đen" phát triển, gây ảnh hưởng xu đến dư luận xã hội, tình hình an ninh trật tự. Tăng cường mi quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chng tội phạm "tín dụng đen". Nắm chắc diễn biến, hoạt động của tội phạm "tín dụng đen" để thống kê, dự báo chính xác về tình hình hoạt động của tội phạm này phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng chống tội phạm "tín dụng đen" có hiệu quả.

3. Nâng cao hiu lực công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm "tín dụng đen". Chú trọng phòng ngừa tội phạm, nht là công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đối với tội phạm "tín dụng đen" trong dân cư.

4. Tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... Đng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử đi với tội phạm hoạt động "tín dụng đen" đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

a) Cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các Sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh về phòng chống tội phạm hoạt động "tín dụng đen".

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phòng chống tội phạm "tín dụng đen".

c) Tăng cường năng lực xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây ri trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành.

d) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội đối với tội phạm "tín dụng đen"; phát huy có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

e) Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm "tín dụng đen", chủ động nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm nói chung, tội phạm "tín dụng đen" nói riêng.

g) Chỉ đạo lực lượng rà soát, nắm tình hình lên danh sách các ổ, nhóm, đường dây, đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen", tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", kể cả các hoạt động cho vay online trên mạng internet...để tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Chú ý tập trung các biện pháp trinh sát chủ động đấu tranh với những cơ sở, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, "khủng bố tinh thần"... để tổ chức xác minh, lập án đấu tranh.

h) Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tcó liên quan đến "tín dụng đen". Phối hợp các đơn vị liên quan, Sở Tư pháp... hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến "tín dụng đen" tăng tính răn đe, phòng ngừa đi với loại tội phạm này.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các địa phương, các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức và hiu biết pháp luật về tội phạm liên quan "tín dụng đen", các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ...

Phối hợp các đơn vị liên quan tham hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

3. Sở văn hóa, thể thao và du lịch

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân các quy định pháp luật về văn hóa và quảng cáo, tổ chức dọn dẹp, tháo dỡ biển hiệu, băng rôn, tờ rơi... quảng cáo cho vay "tín dụng đen" không đúng quy định. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi quảng cáo trái phép.

4. Sở thông tin và truyền thông

Chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng ở tỉnh và địa phương tăng cường thời lượng, chuyên mục phát sóng về phòng, chống tội phạm hoạt động "tín dụng đen" của Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các huyện, thành phố; Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì các trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm "tín dụng đen" trên các đài, báo, trang thông tin điện tử.

Phối hợp với Công an tỉnh và các Ban, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng tiến tới không đtội phạm "tín dụng đen" lợi dụng sử dụng tin nhắn trên điện thoại, quảng cáo bng hình thức như tiếp thị, tờ rơi...các đối tượng hoạt động tín dụng qua mạng internet dưới dạng cho vay trực tuyến, vay ngang hàng (iDong, Doctor Dông...) với lãi suất cao.

Trên cơ sở rà soát thống kê các số điện thoại quảng cáo cho vay tài chính của các cơ quan chức năng, các sở, ban, ngành, đoàn thể.... có công văn đề nghị Bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp xác minh, thu hồi, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với những số thuê bao quảng cáo không đúng quy định, không chính chủ (sim rác).

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp kiểm tra các địa bàn tập trung nhiều cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trái phép, nơi xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", ngăn chặn, xử lý kịp thời khi "tín dụng đen" mới manh nha hoạt động.

6. Chi cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công nhân viên, người dân, doanh nghiệp... thực hiện pháp luật cấm những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp kiểm tra các địa bàn tập trung nhiều cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trái phép, nơi xảy ra nhiêu vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", ngăn chặn, xử lý kịp thời khi phát hiện "tín dụng đen" tồn tại và phát triển trên địa bàn công tác.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Cao Bằng

Đề nghị Ngân hàng có cơ chế tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục cho người dân vay tiền có mục đích hp pháp trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản...nhằm ngăn chặn sự lộng hành của các hoạt động liên quan "tín dụng đen".

Tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có cơ chế quản lý tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục cho người dân vay tiền có mục đích hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản..

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng

Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động đã ký kết với Công an tỉnh về tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng chng tội phạm "tín dụng đen", các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tham gia vào "tín dụng đen", kết hợp với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm "tín dụng đen", nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm có vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... đảm bảo kịp thời, nghiêm minh.

10. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là các quy định về giao dịch, vay mượn, huy động sử dụng vốn an toàn cũng như phương thức, thủ đoạn tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê.

- Phổ biến cho cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ, hội viên các đoàn thể xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp, ngành về thủ đoạn hoạt động của tội phạm "tín dụng đen", ảnh hưởng và tác hại trực tiếp đến kinh tế, áp lực tâm lý xu đối với người vay nợ là cán bộ công nhân viên chức, hội viên thuộc cơ quan mình. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Cho cán bộ, công nhân viên chức, hội viên trong cơ quan cam kết không tham gia các hoạt động liên quan "tín dụng đen" như: Cho vay, vay mượn bất hp pháp... Đồng thời, chỉ đạo, rà soát trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, hội viên trong cơ quan để phát hiện các trường hợp vi phạm, xử lý kỷ luật theo quy định. Hàng năm đưa nội dung này vào để làm căn cứ phân loại, bình xét cán bộ, công nhân viên chức, hội viên... Đng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, tên tuổi của cán bộ, công nhân viên chức, hội viên do mình quản lý có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đến hoạt động "túi dụng đen" cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ nhân viên các cơ sở kinh doanh tài chính, cm đtạm trú trên địa bàn, các đối tượng bất minh về kinh tế, nghi vấn có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê bắt đầu từ khâu cấp phép hoạt động, kiểm tra, thu hi giấy phép nếu có biểu hiện sai trái. Phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến hoạt động này.

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính (đặc biệt là kho tập kết tài sản tín dụng) nhằm tập trung phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu đủ cơ sở cn tạm giữ giy phép kinh doanh, sổ sách có liên quan để tổ chức xác minh làm rõ.

- Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xây dựng thêm nhiều mô hình các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ dân phố tự quản... để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo cho vay tài chính; các đối tượng nghi vấn đòi nợ sử dụng các hành vi đchất bẩn, gây mất ANTT... để thông báo cho các cơ quan chức có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, đài báo...để tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quy định của Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ; thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; hệ lụy nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng; nâng cao nhận thức về pháp luật đtự phòng tránh và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- UBND các cấp chỉ đạo đơn vị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đảm bảo đúng quy định; Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT phải chặt chẽ, kiên quyết thu hi giy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cá nhân, cơ sở vi phạm...

- Chủ động xây dựng thêm nhiều mô hình các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ dân phố tự quản... để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo cho vay tài chính; các đối tượng nghi vn đòi nợ sử dụng các hành vi đổ chất bẩn, gây mất ANTT... để thông báo cho các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.

- Chỉ đạo thành lập các tổ công tác liên ngành gồm: Công an (chủ trì), Quản lý thị trường, Thuế, Sở tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước... để phối hợp kiểm tra các địa bàn tập trung nhiều cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trái phép, nơi xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", ngăn chặn, xử lý kịp thời khi "tín dụng đen" mới manh nha hoạt động.

- Yêu cầu các cơ quan chức năng trong hệ thống quản lý Nhà nước kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính (đặc biệt là kho tập kết tài sản tín dụng) nhằm tập trung phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu đủ cơ sở cần tạm giữ giấy phép kinh doanh, sổ sách có liên quan để tổ chức xác minh làm rõ.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; Coi công tác phòng, chống tội phạm nói chung, "tín dụng đen" là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

- Lãnh đạo UBND các cấp chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm "tín dụng đen" tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên với công tác phòng, chống tội phạm được quy định tại Kết luận số 05.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, bản... để thống kê các số điện thoại sử dụng vào việc tiếp thị, quảng cáo hoạt động cho vay tài chính hoặc nhn tin đe dọa đkịp thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát hình sự áp dụng đối sách và kiến nghị thu hồi; Sơn, xóa các tờ rơi, quảng cáo "tín dụng đen"; Kịp thời phát hiện các đối tượng từ nơi khác đến có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý.

2. Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tt các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung trong kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo về UBND tỉnh Cao Bằng (Qua Công an tỉnh) đ tng hp báo cáo.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp trên chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh
(Bản điện tử);
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Bản điện tử);
- Các thành viên Ban chỉ đạo (Bản điện tử);
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể tỉnh (Bản điện tử);
- UBND các huyện, thành phố (Bản điện tử);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 173/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 16/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 173/KH-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410787