• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1738/KH-UBND năm 2016 triển khai giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 1738/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 1738/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐÃ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2016/QĐ-TTG NGÀY 14/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg) trên địa bàn tỉnh phải kịp thời, đảm bảo thủ tục, đúng định mức, đúng đối tượng;

Quy trình, thủ tục xét hưởng chế độ phải công khai, minh bạch, tránh nhầm lẫn, trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng;

Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức liên quan tuyên truyên sâu rộng chính sách quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến tận các tầng lớp nhân dân để thực hiện và giám sát thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 1- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg và thân nhân (của đối tượng quy định tại Điều 1 - Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg đã từ trần) gồm:

- Người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (gọi chung là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bằng khen của cấp bộ), Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Bằng khen của cấp tỉnh)

- Thân nhân của người có bằng khen từ trần là một trong những người sau: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; con đẻ, con nuôi của người từ trần (được công nhận theo quy định của pháp luật)

2. Đối tượng không áp dụng

Người tham gia kháng chiến đã được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến thì không giải quyết khoản trợ cấp một lần đối với Bằng khen (quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg).

3. Mức trợ cấp một lần, nguồn kinh phí thực hiện

3.1. Mức trợ cấp một lần

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg gồm:

- Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 1.815.000 đồng(Bằng chữ: Một triệu tám trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).

- Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh là 1.210.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu hai trăm mười nghìn đồng chẵn).

- Người có bằng khen đã từ trần mà chưa được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định này thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp tương ứng với Bằng khen và mức trợ cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg .

3.2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Do ngân sách tỉnh chi trả.

- Chi phí chi trả cho công tác xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp một lần quy định tại Quyết định này bằng 1,7% tổng kinh phí chi trả cho các đối tượng.

4. Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp một lần

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 2- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg gồm:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Người đề nghị hưởng trợ cấp một lần lập bản khai cá nhân theo mẫu phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg

Trường hợp người có bằng khen đã từ trần thì đại diện thân nhân (gồm một trong những người sau: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; con đẻ, con nuôi của người từ trần (được công nhận theo quy định của pháp luật) lập bản khai cá nhân kèm biên bản ủy quyền (theo Mẫu UQ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân)

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng.

5. Trình tự thủ tục, thẩm quyền thực hiện thẩm định, xét duyệt và chi trả trợ cấp

5.1. Người có bằng khen hoặc đại diện thân nhân lập bản khai kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 2- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người có bằng khen (hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng của người có bằng khen đã từ trần).

5.2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai (đối với người có hộ khẩu thường trú do cấp mình quản lý) và lập danh sách kèm giấy tờ quy định (tại mục 5.1 nêu trên), gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định (tại mục 5.2 nêu trên) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

5.5. Cơ quan thực hiện chi trả trợ cấp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chi trả trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức thẩm định, ban hành quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng đủ điều kiện và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

- Tổng hợp dự toán kinh phí trợ cấp một lần và chi phí chi trả cho công tác xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh chuyển Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí về các địa phương để tổ chức chi trả cho đối tượng.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc (nếu có) liên quan đến việc tặng thưởng Bằng khen của người tham gia kháng chiến trong quá trình thực hiện chính sách trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, thống kê các trường hợp đã được tặng tiền thưởng Bằng khen đối với người tham gia kháng chiến (nếu có) để cung cấp cho các địa phương thực hiện chống trùng đối tượng thụ hưởng.

3. Sở Thông tin - Truyền thông; Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và Báo Quảng Bình

Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các địa phương, đơn vị truyền thông tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, nhân dân biết về chế độ chính sách và việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg , giúp cho nhân dân và các đối tượng chính sách hiểu, nắm bắt được quy trình thủ tục, hồ sơ xét hưởng, chi trả chế độ trợ cấp cho người được hưởng theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

- Phối hợp chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân giúp họ hiểu và nắm bắt được chế độ chính sách theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg , hiểu biết về quy trình thủ tục, hồ sơ xét hưởng và chế độ trợ cấp một lần đối với người có Bằng khen kháng chiến theo quy định;

- Nắm bắt tình hình, tham gia giám sát, phát hiện và đề nghị giải quyết kịp thời những phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg .

5. Sở Tài chính

- Tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời để chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn công tác cấp phát, thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp Bằng khen theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành.

- Tổng hợp kinh phí chi trả trợ cấp gửi Bộ Tài chính đề nghị cân đối từ nguồn ngân sách Trung ương theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng, tổ chức chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg tại địa phương kịp thời, đảm bảo thủ tục, đúng đối tượng và thời gian quy định. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc thực hiện chế độ trợ cấp theo Quyết định số 24/2016 TTg của Thủ tướng Chính phủ trước 27/7/2017;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, nhân dân biết về chế độ chính sách và việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg để thực hiện và giám sát thực hiện.

- Hướng dẫn cán bộ làm công tác chính sách ở các xã, phường, thị trấn nắm vững đối tượng thụ hưởng, quy trình thủ tục quy định để làm tốt bước thẩm định, xác nhận bản khai ở cấp xã (trước khi lập danh sách đề nghị phòng Lao động TBXH) đồng thời phổ biến, hướng dẫn kỹ cho các đối tượng, thân nhân đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp lập hồ sơ đề nghị xét hưởng theo đúng trình tự quy định.

- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, rà soát, chống trùng các đối tượng không thuộc diện chi trả, đối tượng man khai hồ sơ và chưa đảm bảo thủ tục quy định trước khi lập danh sách đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp.

- Tổ chức chi trả kịp thời trợ cấp một lần cho các đối tượng, thanh quyết toán theo chế độ tài chính quy định hiện hành; giải quyết vướng mắc liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quyết định số 24/2016 ngày 14/6/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng quy trình và tiến độ đề ra; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/11/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH QB, Báo Quảng Bình;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1738/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1738/KH-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326709