• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Văn bản khác 175/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Chỉ thị số 12/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị số 12/CT-TTg ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trước nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trước nhất là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (từ quán triệt, triển khai đến việc chủ động tự phát hiện, xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng). Chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc hình sự nếu để tham nhũng xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình mà không chủ động phát hiện, không kiên quyết trong xử lý hoặc có hành vi bao che tham nhũng. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

2. Chủ động kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị để khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng, đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

3. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể; Ban Thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trong năm 2016, nhất là các lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có số lượng trưng cầu giám định tăng lên như: Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, trong đó xác định rõ thời gian thực hiện giám định và các quy chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật cụ thể được áp dụng trong quá trình thực hiện giám định đối với từng loại việc để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định; rà soát, củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên ở những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

5. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện sau thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng chương trình thanh tra hàng năm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí để việc tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và tuyên truyền kết quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kiến nghị kịp thời, xứng đáng với người có thành tích trong tố cáo hành vi tham nhũng. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ theo hướng phân công rõ trách nhiệm, nâng cao thẩm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết 04 năm việc thi hành Luật Tố cáo theo Kế hoạch số 1692/KH-TTCP ngày 06/7/2016 của Thanh tra Chính phủ, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Tiếp nhận, khẩn trương giải quyết tố cáo, tin báo tội phạm về tham nhũng do cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân tố giác, báo tin theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ, tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng do cơ quan Thanh tra và các cơ quan nhà nước khác phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra; thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyển hồ sơ sau khi kết thúc vụ việc.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện các vụ tham nhũng, tiêu cực. Khi có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng, khẩn trương khởi tố, điều tra. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng; quá trình điều tra phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng, tuyệt đối không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

- Có biện pháp bảo vệ người tố giác, báo tin về tội phạm tham nhũng theo quy định, xử lý kịp thời các hành vi trả thù người tố cáo, chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra xử lý vụ việc, vụ án. Xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp, thông tin về công tác giám định tư pháp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về giám định tư pháp của các sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp, nhất là ở các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các ngành, các cấp trong tỉnh.

5. Sở Tài chính

- Bố trí và bảo đảm đủ nguồn kinh phí, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về chi phí giám định phù hợp với tính chất đặc thù và thực tế của từng lĩnh vực, làm căn cứ cho việc tính, chi trả đầy đủ, kịp thời các chi phí giám định.

- Tích cực, khẩn trương thực hiện việc định giá tài sản, giám định tài chính trong các vụ tham nhũng, đảm bảo đúng thời gian quy định, khi cơ quan điều tra trưng cầu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan báo chí tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, đồng thời gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 175/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 01/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 175/KH-UBND

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330716