• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2017 về thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025

Tải về Văn bản khác 176/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ theo Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

- Nhằm từng bước thực hiện có hiệu quả quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang. Dự báo đến năm 2025, tài liệu được thu thập vào Lưu trữ lịch sử khoảng 3.000 mét giá tài liệu.

- Góp phần thực hiện tốt Luật Lưu trữ và các quy định của Nhà nước về quản lý tài liệu lưu trữ.

- Quản lý thống nhất và phát huy tối đa giá trị tài liệu lưu trữ của Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Bảo quản tài liệu một cách có hệ thống, khoa học, giúp công tác khai thác và sử dụng tài liệu được nhanh chóng, phục vụ tốt công tác nghiên cứu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đúng thẩm quyền, đúng thời hạn quy định.

- Chỉ giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và đúng thành phần tài liệu nộp lưu.

- Giao nộp bìa, hộp bảo quản khối tài liệu nộp lưu theo đúng tiêu chuẩn Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao nộp đầy đủ công cụ tra cứu kèm theo khối tài liệu nộp lưu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cơ quan, tổ chức giao nộp và thời gian giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

(Danh mục kèm theo)

2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc giao nộp tài liệu lưu trữ

a) Lựa chọn hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và thống kê thành Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; Trường hợp tài liệu chưa được phân loại, lập hồ sơ, cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu phải chỉnh lý trước khi giao nộp.

b) Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan, tổ chức xem xét, thông qua Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định; Thành phần Hội đồng xác định giá trị tài liệu của Lưu trữ cơ quan được quy định tại Điều 18 của Luật Lưu trữ.

c) Gửi văn bản kèm theo Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu đề nghị Lưu trữ lịch sử tỉnh kiểm tra, thẩm định.

d) Hoàn thiện Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu sau khi có văn bản thẩm định của Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu được lập thành 03 bản: Cơ quan, tổ chức giao nộp hồ sơ, tài liệu giữ 01 bản, Lưu trữ lịch sử tỉnh giữ 02 bản và được lưu trữ vĩnh viễn tại cơ quan, tổ chức, Lưu trữ lịch sử.

đ) Lập Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật (nếu có).

e) Vận chuyển tài liệu đến Lưu trữ lịch sử tỉnh để giao nộp.

g) Giao nộp tài liệu

- Giao nộp hồ sơ, tài liệu theo Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu đã được người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt và sau khi có văn bản thẩm định của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ có thẩm quyền (Sở Nội vụ).

- Giao nộp các văn bản hướng dẫn chỉnh lý bao gồm: Bản Lịch sử đơn vị hình thành phông và Lịch sử phông, hướng dẫn phân loại lập hồ sơ, hướng dẫn xác định giá trị tài liệu và công cụ tra cứu kèm theo khối tài liệu; Danh mục tài liệu đóng dấu chỉ các mức độ mật (nếu có).

3. Trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử tỉnh trong việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ

a) Lập Kế hoạch thu thập tài liệu; thống nhất với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu về loại hình tài liệu, thành phần tài liệu, thời gian tài liệu, số lượng tài liệu và thời gian giao nộp tài liệu.

b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị tài liệu giao nộp.

c) Thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu do cơ quan, tổ chức đề nghị giao nộp: Rà soát Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành và kiểm tra xác suất thực tế hồ sơ, tài liệu.

d) Trình cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ có thẩm quyền phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu. Hồ sơ trình gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt, Báo cáo kết quả thẩm định của Lưu trữ lịch sử, văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan, tổ chức kèm theo Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu.

đ) Lưu trữ lịch sử tỉnh gửi văn bản Thông báo cho cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu về kết quả phê duyệt.

e) Chuẩn bị phòng kho và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận tài liệu.

g) Tiếp nhận tài liệu

- Kiểm tra, đối chiếu Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với thực tế tài liệu giao nộp.

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu; các văn bản hướng dẫn chỉnh lý kèm theo (nếu có) và Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu.

- Lập Biên bản giao nhận tài liệu.

Biên bản được lập thành 03 bản: cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu giữ 01 bản, Lưu trữ lịch sử cùng cấp giữ 02 bản.

h) Đưa tài liệu vào kho và xếp lên giá.

i) Hoàn thiện mục lục hồ sơ vào hệ thống quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Tổ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hàng năm để thực hiện Kế hoạch có hiệu quả;

c) Xây dựng kế hoạch đầu tư các trang thiết bị để tiếp nhận và bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

d) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện chỉnh lý tài liệu (đối với cơ quan, tổ chức chưa thực hiện chỉnh lý).

3. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu

a) Chỉ đạo, phân công, xác định trách nhiệm trong công tác chuẩn bị lựa chọn, xác định giá trị tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Hướng dẫn số 238/HD-SNV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Sở Nội vụ.

b) Chủ động chuẩn bị tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng thời hạn quy định.

c) Xây dựng dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu (đối với cơ quan, tổ chức chưa chỉnh lý).

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nghĩa

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên cơ quan, tổ chức

Thời gian hồ sơ, tài liệu nộp lưu

 

Năm 2018

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Ủy ban nhân dân tỉnh

2007

02

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2007

03

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2007 trở về trước

04

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2007 trở về trước

05

Sở Giao thông vận tải

2007 trở về trước

06

Sở Công Thương

2007 trở về trước

07

Liên minh Hợp tác xã

2004 - 2007

08

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

2007 trở về trước

09

Chi cục Phát triển nông thôn

2007 trở về trước

10

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch

2007 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

11

Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè

2007 trở về trước

12

Chi cục Thuế huyện Cái Bè

2007 trở về trước

13

Kho bạc Nhà nước thị xã Cai Lậy

2007 trở về trước

14

Chi cục Thuế thị xã Cai Lậy

2007 trở về trước

15

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Phước

2007 trở về trước

16

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Phước

2007 trở về trước

17

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Phước

2007 trở về trước

18

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước

2007 trở về trước

19

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Phước

2007 trở về trước

20

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phước

2007 trở về trước

21

Chi cục Thuế huyện Tân Phước

2007 trở về trước

22

Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành

2007 trở về trước

23

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

2007 trở về trước

24

Kho bạc Nhà nước thành phố Mỹ Tho

2007 trở về trước

25

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Mỹ Tho

2007 trở về trước

26

Phòng Nội vụ thành phố Mỹ Tho

2007 trở về trước

27

Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Gạo

2007 trở về trước

28

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Chợ Gạo

2007 trở về trước

29

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo

2007 trở về trước

30

Phòng Nội vụ huyện Chợ Gạo

2007 trở về trước

31

Văn phòng HĐND & UBND huyện Gò Công Tây

2007 trở về trước

32

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Công Tây

2007 trở về trước

33

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Công Đông

2007 trở về trước

 

NĂM 2019

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội

2008 trở về trước

02

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

2008 trở về trước

03

Ủy ban nhân dân tỉnh

2008

04

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2008

05

Sở Tài chính

2008 trở về trước

06

Sở Khoa học và Công nghệ

2008 trở về trước

07

Sở Thông tin và Truyền thông

2008 trở về trước

08

Sở Nội vụ

2003 - 2006

09

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

2008 trở về trước

10

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2008 trở về trước

11

Chi cục Quản lý thị trường

2008 trở về trước

12

Cục Thuế tỉnh

2008 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

13

Văn phòng HĐND & UBND huyện huyện Tân Phước

2008 trở về trước

14

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Tân Phước

2008 trở về trước

15

Phòng Nội vụ huyện Tân Phước

2008 trở về trước

16

Văn phòng HĐND & UBND thành phố Mỹ Tho

2008 trở về trước

17

Chi cục Thuế thành phố Mỹ Tho

2008 trở về trước

18

Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Gạo

2008 trở về trước

19

Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo

2008 trở về trước

20

Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây

2008 trở về trước

21

Kho bạc Nhà nước huyện Gò Công Tây

2008 trở về trước

22

Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông

2008 trở về trước

23

Kho bạc Nhà nước huyện Gò Công Đông

2008 trở về trước

24

Văn phòng HĐND & UBND huyện Gò Công Đông

2008 trở về trước

25

Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông

2008 trở về trước

26

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Gò Công Đông

2008 trở về trước

27

Kho bạc Nhà nước thị xã Gò Công

2008 trở về trước

28

Chi cục Thuế thị xã Gò Công

2008 trở về trước

29

Văn phòng HĐND & UBND huyện Tân Phú Đông

2008

30

Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông

2008

31

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Tân Phú Đông

2008

 

NĂM 2020

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Ủy ban nhân dân tỉnh

2009

02

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2009

03

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2009 trở về trước

04

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

2009 trở về trước

05

Chi cục Thủy sản

2009 trở về trước

06

Chi cục Bảo vệ Thực vật

2009 trở về trước

07

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình

2009 trở về trước

08

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

2009 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

09

Phòng Y tế huyện Cái Bè

2009 trở về trước

10

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Cái Bè

2009 trở về trước

11

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cai Lậy

2009 trở về trước

12

Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã Cai Lậy

2009 trở về trước

13

Văn phòng HĐND & UBND huyện Châu Thành

2009 trở về trước

14

Phòng Nội vụ huyện Châu Thành

2009 trở về trước

15

Phòng Y tế huyện Tân Phước

2009 trở về trước

16

Thanh tra huyện Tân Phước

2009 trở về trước

17

Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Mỹ Tho

2009 trở về trước

18

Phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho

2009 trở về trước

19

Phòng Y tế huyện Chợ Gạo

2009 trở về trước

20

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Gạo

2009 trở về trước

21

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Công Tây

2009 trở về trước

22

Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

2009 trở về trước

23

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Đông

2009 trở về trước

24

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Công Đông

2009 trở về trước

25

Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công

2009 trở về trước

26

Phòng Kinh tế thị xã Gò Công

2009 trở về trước

 

NĂM 2021

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Ủy ban nhân dân tỉnh

2010

02

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2010

03

Chi cục Bảo vệ Môi trường

2010 trở về trước

04

Chi cục Kiểm lâm

2010 trở về trước

05

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

2010 trở về trước

06

Chi cục Thủy lợi

2010 trở về trước

07

Bảo hiểm xã hội tỉnh

2010 trở về trước

08

Ban Thi đua - Khen thưởng

2010 trở về trước

09

Quỹ Đầu tư và Phát triển

2010 trở về trước

10

Bưu điện tỉnh

2010 trở về trước

11

Cục Thống kê

2010 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

12

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè

2010 trở về trước

13

Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cái Bè

2010 trở về trước

14

Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy

2010 trở về trước

15

Phòng Tư pháp huyện Tân Phước

2010 trở về trước

16

Chi cục Thống kê huyện Tân Phước

2010 trở về trước

17

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành

2010 trở về trước

18

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Mỹ Tho

2010 trở về trước

19

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Mỹ Tho

2010 trở về trước

20

Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chợ Gạo

2010 trở về trước

21

Thanh tra huyện Chợ Gạo

2010 trở về trước

22

Phòng Y tế huyện Gò Công Tây

2010 trở về trước

23

Thanh tra huyện Gò Công Tây

2010 trở về trước

24

Phòng Y tế huyện Gò Công Đông

2010 trở về trước

25

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông

2010 trở về trước

26

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Gò Công

2010 trở về trước

27

Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã Gò Công

2010 trở về trước

 

NĂM 2022

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Ủy ban nhân dân tỉnh

2011

02

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2011

03

Sở Ngoại vụ

2011 trở về trước

04

Đài Phát thanh và Truyền hình

2011 trở về trước

05

Cục Thi hành án dân sự

2011 trở về trước

06

Công ty Điện lực Tiền Giang

2011 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

07

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cái Bè

2011 trở về trước

08

Chi cục Thống kê huyện Cái Bè

2011 trở về trước

09

Phòng Y tế thị xã Cai Lậy

2011 trở về trước

10

Bảo hiểm Xã hội huyện Tân Phước

2011 trở về trước

11

Bưu điện huyện Tân Phước

2011 trở về trước

12

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành

2011 trở về trước

13

Chi cục Thống kê huyện Châu Thành

2011 trở về trước

14

Phòng Tư pháp thành phố Mỹ Tho

2011 trở về trước

15

Bưu điện huyện Chợ Gạo

2011 trở về trước

16

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây

2011 trở về trước

17

Chi cục Thống kê huyện Gò Công Tây

2011 trở về trước

18

Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông

2011 trở về trước

19

Chi cục Thống kê huyện Gò Công Đông

2011 trở về trước

20

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Gò Công

2011 trở về trước

21

Phòng Tư pháp thị xã Gò Công

2011 trở về trước

22

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Phú Đông

2011 trở về trước

23

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú Đông

2011 trở về trước

 

NĂM 2023

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Ủy ban nhân dân tỉnh

2012

02

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2012

03

Tòa án nhân dân tỉnh

2012 trở về trước

04

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

2012 trở về trước

05

Trường Đại học Tiền Giang

2012 trở về trước

06

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

2012 trở về trước

07

Công ty TNHH Một thành viên Xổ sKiến thiết Tiền Giang

2012 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

08

Phòng Tư pháp huyện Cái Bè

2012 trở về trước

09

Thanh tra huyện Cái Bè

2012 trở về trước

10

Văn phòng HĐND & UBND thị xã Cai Lậy

2012 trở về trước

11

Phòng Nội vụ thị xã Cai Lậy

2012 trở về trước

12

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Phước

2012 trở về trước

13

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Châu Thành

2012 trở về trước

14

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành

2012 trở về trước

15

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Mỹ Tho

2012 trở về trước

16

Phòng Tư pháp huyện Chợ Gạo

2012 trở về trước

17

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây

2012 trở về trước

18

Bưu điện huyện Gò Công Tây

2012 trở về trước

19

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Đông

2012 trở về trước

20

Bưu điện huyện Gò Công Đông

2012 trở về trước

21

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công

2012 trở về trước

22

Chi cục Thống kê thị xã Gò Công

2012 trở về trước

 

NĂM 2024

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Ủy ban nhân dân tỉnh

2013

02

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2013

03

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

2013 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

04

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè

2013 trở về trước

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cái Bè

2013 trở về trước

06

Phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy

2013 trở về trước

07

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Cai Lậy

2013 trở về trước

08

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành

2013 trở về trước

09

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành

2013 trở về trước

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho

2013 trở về trước

11

Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho

2013 trở về trước

12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Gạo

2013 trở về trước

13

Bảo hiểm Xã hội huyện Chợ Gạo

2013 trở về trước

14

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Tây

2013 trở về trước

15

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây

2013 trở về trước

16

Bưu điện huyện Gò Công Đông

2013 trở về trước

17

Phòng Y tế thị xã Gò Công

2013 trở về trước

18

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gò Công

2013 trở về trước

19

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú Đông

2013 trở về trước

 

NĂM 2025

 

 

Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh

 

01

Ủy ban nhân dân tỉnh

2014

02

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2014

03

Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

2014 trở về trước

04

Công ty TNHH Một thành viên Công trình Thủy lợi Tiền Giang

2014 trở về trước

05

Trung tâm phát triển Quỹ đất và Đầu tư Xây dựng hạ tầng

2014 trở về trước

06

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

2014 trở về trước

 

Cơ quan, tổ chức cấp huyện

 

07

Thanh tra huyện Cái Bè

2014 trở về trước

08

Bảo hiểm Xã hội huyện Cái Bè

2014 trở về trước

09

Phòng Quản lý Đô thị thị xã Cai Lậy

2014 trở về trước

10

Bảo hiểm Xã hội thị xã Cai Lậy

2014 trở về trước

11

Tòa án nhân dân huyện Tân Phước

2014 trở về trước

12

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước

2014 trở về trước

13

Chi cục Thi hành án huyện Tân Phước

2014 trở về trước

14

Phòng Y tế huyện Châu Thành

2014 trở về trước

15

Thanh tra huyện Châu Thành

2014 trở về trước

16

Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho

2014 trở về trước

17

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho

2014 trở về trước

18

Bảo hiểm Xã hội thành phố Mỹ Tho

2014 trở về trước

19

Thanh tra huyện Chợ Gạo

2014 trở về trước

20

Chi cục Thống kê huyện Chợ Gạo

2014 trở về trước

21

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Tây

2014 trở về trước

22

Bảo hiểm Xã hội huyện Gò Công Tây

2014 trở về trước

23

Thanh tra huyện Gò Công Đông

2014 trở về trước

24

Chi cục Thống kê huyện Gò Công Đông

2014 trở về trước

25

Thanh tra thị xã Gò Công

2014 trở về trước

26

Bưu điện thị xã Gò Công

2014 trở về trước

27

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông

2014 trở về trước

28

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Phú Đông

2014 trở về trước

29

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Phú Đông

2014 trở về trước

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 176/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 14/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 176/KH-UBND

484

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362195