• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 176/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2282/QĐ-BCA ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh).

Để triển khai thi hành hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở các nội dung quy định của các Luật, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn; phân công rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức triển khai thi hành hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh trên địa bàn thành phố.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trong đảm bảo trách nhiệm thi hành các quy định về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh

a) Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung của hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; tổ chức kinh tế, xã hội; các cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế, kinh tế trên địa bàn thành phố.

b) Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị Quân đội trực tiếp làm nhiệm vụ có liên quan.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ có liên quan; cán bộ, công chức và nhân dân người Việt Nam, người nước ngoài hoạt động trong khu vực cửa khẩu cảng, khu vực biên giới biển.

d) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công viên chức, người lao động thành phố đi công tác nước ngoài, Việt kiều, người nước ngoài làm việc trong các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

e) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu của người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

g) Sở Tư pháp tổ chức phổ biến hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành lồng ghép trong các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật của Hội đồng Phối hợp giáo dục pháp luật thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

a) Công an thành phố là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của hai Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh và gửi về Công an thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Công an (về sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương; các quy định liên quan đến phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; quản lý cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu thuộc thẩm quyền trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh,...).

Thời gian hoàn thành: Cuối tháng 7 năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do Ngân sách nhà nước đảm bảo, sử dụng trong dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên của các Sở, ban, ngành và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nêu trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Công an thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- VPCP;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- MTTQVNTP và các đoàn thể TP;
- VPTU, VP HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PTTHHP, Báo HP, Báo ANHP, Cổng TTĐT TP;
- CPVP UBND TP;
- Phòng NCKTGS;
- CV: NC1;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 176/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 02/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 176/KH-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452844