• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1765/KH-UBND năm 2016 triển khai thực hiện Quyết định về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 1765/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/KH-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 161/KH-BCĐ ngày 03/6/2016 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU.

1. Tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tạo ra sự chuyn biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống mua bán người.

2. Tổ chức triển khai quyết liệt, rộng khắp đến từng địa bàn cơ sở về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” đthực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nhm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người.

3. Hàng năm duy trì và tổ chức một cách thường xuyên, thiết thực, cụ thcác hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người”, tránh phô trương hình thức, kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đng dân cư hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với những nội dung ngắn gọn, dễ hiu, phù hợp với lứa tui, đặc điểm địa bàn và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, với các khu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

2. Chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người” trên toàn địa bàn tỉnh, đi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn; tăng cường tuyên truyn qua các hoạt động th thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh, các thiết chế văn hóa cụm dân cư nhm tạo phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống mua bán người; các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người... và tăng thời lượng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người thường xuyên, liên tục.

3. Chỉ đạo lực lượng Công an, Biên phòng các cấp phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường công tác phi hợp, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, trong đó nhấn mạnh vào công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là tuyến biên giới Việt Nam. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ mua bán người (nếu có), lựa chọn những vụ án điển hình (nếu có) và tổ chức xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong quần chúng nhân dân.

4. Kịp thời in, phân phát tài liệu tuyên truyền xuống cơ sở kết hợp với tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ththao, hội thảo, nói chuyện chuyên đề tại cộng đng nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia phòng, chống mua bán người.

5. Tổ chức các Hội nghị triển khai các Đề án thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và tổ chức hội thảo khoa học về phòng, chống mua bán người, nhất là phòng, chng mua bán học sinh, sinh viên.

6. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chng mua bán người.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” hàng năm được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, được huy động từ các tổ chức quốc tế và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM T CHỨC THC HIỆN.

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ nội dung Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, cụ thể:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn th có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động tại điểm 3, 5, 6 phần II.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn th có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động tại điểm 1 và 4 phần II.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn th liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện hoạt động tại điểm 2, phần II.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện các hoạt động tại điểm 3, phần II khi có các vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thcó liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” về UBND tỉnh (qua Công an tnh) đtổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo 138/CP.

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ 138/CP (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể (t/hiện);
- UBND các huyện, thành phố (t/hiện);
- Lưu: VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
N
guyễn Văn Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1765/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1765/KH-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328753