• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên tổ chức Đảng


 

Kế hoạch 1778/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 38-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên do tỉnh Tây Ninh ban hành

Tải về Văn bản khác 1778/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1778/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 38-KL/TW, NGÀY 13/11/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Kế hoạch 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cấp ủy cùng cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong phối hợp cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan đra các giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 24/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết s22-NQ/TW gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tchức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưng

- Đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, tchức chính trị - xã hội, nht là trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao vai trò lãnh đo, quản lý của cấp ủy, chính quyền và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng Internet, mạng xã hội đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng; bồi dưỡng đảng viên mới; chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm cập nhật kiến thức để vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, các quy định về nêu gương, việc đăng ký sổ cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kim tra giám sát việc tổ chức thực hiện và học tập chỉ thị, nghị quyết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức li sng trong cán bộ, công chức, viên chức. Tchức các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

2. Về công tác tổ chức cơ sđảng, đảng viên

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp rà soát, củng cố, kiện toàn hình tchức cơ sở đảng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đồng bộ, thống nhất bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:

- Có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; tập trung củng cố tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giải quyết triệt để khâu yếu, mặt yếu, vấn đề khó khăn, phức tạp.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn. Chuyn sinh hoạt đảng của cán bộ, công chức là đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu phố thuộc phạm vi quản lý; chú ý những nơi ít đảng viên, nơi phức tạp về an ninh trật tự, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...chuyển đảng viên là cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn về tham gia sinh hoạt để nắm tình hình, chỉ đạo, giúp đỡ địa bàn này tháo gỡ khó khăn.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc y ban nhân dân tỉnh một cách hp lý.

- Phối hợp với cấp ủy cùng cấp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên tại cơ quan, đơn vị. Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

3. Về củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp:

- Thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, quy định về bnhiệm chức vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định.

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là cấp ủy viên, bí thư cấp ủy trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc y ban nhân dân tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tiêu chun chức danh theo quy định.

- Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy; rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tt nhân sự cấp ủy cơ quan, đơn vị ở nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện nghiêm quy trình công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường luân chuyn, điu động cán bộ, công chức, viên chức nht là cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch.

- Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy là chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ưu tiên lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bu làm trưởng p, trưng khu ph, khc phục tình trạng trưởng ấp, trưởng khu phkhông là đảng viên ngay từ nhiệm kỳ 2019-2024 trđi; thực hiện việc kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, trưởng khu phố hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố. Phấn đấu đến năm 2020, 100% trưởng p, khu phố là đảng viên.

- Có chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, knăng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức là cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch.

- Thực hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở gắn với việc khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn.

4. Đổi mi phương thức lãnh đạo của Đảng ở sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt cp ủy, đảng bộ, chi bộ

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp thực hiện:

- Đối mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành và tchức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm của cấp ủy.

- Từng cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với loại hình của cơ quan, đơn vị.

- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hng năm nghiêm túc, thực cht; kịp thời biu dương, khen thưởng cán bộ, công chức viên chức tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác.

- Đ cao vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ quan, đơn vị; nếu cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ (mà cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng không chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh xử lý) hoặc mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưng phải bị xem xét xử lý kỷ luật.

5. Công tác dân vận ở sở

Các cơ quan, đơn vị phối hp với cấp ủy cùng cấp thực hiện:

- Phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng trong nâng cao chất lượng công tác dân vận, dân vận chính quyền; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp v an ninh trật tự, có biện pháp xử lý kịp thời nhm n định tình hình ngay từ cơ sở.

- Thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đi thoại trực tiếp với Mặt trận T quc, các tchức chính trị - xã hội và nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; phát huy vai trò của Nhân dân trong đu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

6. Về công tác kiểm tra, giám sát

Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức, viên chức. Hằng năm, có chương trình kim tra, giám sát trọng tâm, trọng đim theo chỉ đạo của cấp trên và sát với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, quan tâm công tác hậu kim. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kết luận, làm rõ khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng của các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; gắn công tác kiểm tra với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh, tố cáo đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng như đi với cán bộ, công chức, viên chức quy định.

- Thực hiện kỷ luật nghiêm minh, kịp thời ngay từ cơ sở đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; bảo đảm chính xác, minh bạch, công khai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phcăn cứ Kế hoạch này và Công văn số 1054/UBND-NCPC ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết s22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

 


Nơi nhận:
- BTV TU (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP; PNCPC;
- Lưu: VT, VP.
Quý

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1778/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 15/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1778/KH-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427256