• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Kế hoạch 1793/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Văn bản khác 1793/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/KH-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 và Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời trong quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có vi phạm về đất đai gây bức xúc trong dư luận xã hội, người dân, tác động tiêu cực đến quản lý nhà nước về đất đai; nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, sử dụng đất đai có hiệu quả.

- Thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân; rà soát đánh giá tình hình chấp hành pháp luật đất đai; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải bám sát với nội dung của Đề án và thực tiễn công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; đảm bảo Đề án được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và có hiệu quả;

- Quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện:

Trên phạm vi toàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan thanh tra, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được giao trách nhiệm thực hiện; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung cấp huyện).

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đánh giá tình hình năng lực cho các cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai trên địa bàn tỉnh

Tổ chức rà soát đánh giá năng lực cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Thanh tra cấp huyện để xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra, cấp thẻ công chức thanh tra và trang phục thanh tra cho cán bộ làm công tác thanh tra. Đồng thời, trang bị thiết bị phục vụ cho việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 như: máy tính xách tay, cứng di động, máy in di động, máy scan. Thời gian thực hiện trước 15/10/2018.

2. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện tiến hành lập, công bố rộng rãi và thông báo thường xuyên về đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi toàn tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện từ năm 2017-2020.

3. Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

- Tổ chức thanh tra hàng năm từ năm 2017 - 2020 với nội dung và đối tượng như sau:

+ Năm 2017: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và việc thực hiện các loại thủ tục hành chính về đất đai, trong đó:

* Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và việc thực hiện các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với 02 đơn vị cấp huyện gồm: Châu Thành và Mỏ Cày Bắc và 02 đơn vị cấp xã của mỗi huyện.

* Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với 05 đơn vị cấp xã thuộc huyện.

+ Năm 2018: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

+ Năm 2019: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 10 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp có du hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

+ Năm 2020: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa của Sở Tài nguyên và Môi trường và 03 đơn vị cấp huyện.

4. Tổ chức công khai kết quả thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng năm về việc thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai:

Tổ chức công khai kết quả thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng năm về việc thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai đã thực hiện từ năm 2013 đến trước thời điểm kiểm tra (trừ các kết luận thanh tra đã có báo cáo kết quả hoặc đã kiểm tra thực hiện kết luận).

5. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án

- Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thanh tra hàng năm gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, nội dung báo cáo phải phản ánh rõ từng nội dung tồn tại, vi phạm của từng đối tượng thanh tra đã phát hiện trong năm; kết quả thực hiện xử lý tồn tại vi phạm đối với các trường hợp đã phát hiện trong năm trước. Đồng thời, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai; trọng tâm là các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và các quy định khác có liên quan đến các nội dung thanh tra theo Đề án. Thời gian thực hiện trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện kiện toàn, tăng cường năng lực cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kiện toàn, tăng cường năng lực cho Thanh tra cấp huyện. Thời gian thực hiện trước ngày 15/10/2018.

IV. TỔNG KẾT ĐỀ ÁN

Dự kiến trước tháng 12 năm 2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí tổ chức các cuộc thanh tra và kinh phí tăng cường năng lực cho các cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai cấp tỉnh được cân đối, bố trí bằng nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh xây dựng kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Kinh phí tổ chức các cuộc thanh tra và kinh phí tăng cường năng lực cho Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện được cân đối, bố trí bằng nguồn ngân sách của huyện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

VI. TRÁCH NHIỆM T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án, hướng dẫn nghiệp vụ, nội dung thanh tra hàng năm đến Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo việc thực hiện được chặt chẽ, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

- Rà soát, đánh giá năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và trang thiết bị phục vụ công tác của đội ngũ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ bổ sung nhân lực phục vụ việc thực hiện Đề án.

- Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện đề án quy định tại Khoản 1, Mục V của Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ của các ngành, huyện, xã tham gia cuộc thanh tra theo các chuyên đề.

- Phối hợp cùng Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thanh tra việc thực hiện các loại thủ tục hành chính về đất đai, việc quản lý sử dụng đất đai đối với Khu công nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện các cuộc thanh tra do Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm; kết quả thực hiện kiện toàn, tăng cường năng lực cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trước ngày 15/10/2018.

- Thực hiện công khai kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra và thông báo thường xuyên về đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi toàn tỉnh Bến Tre.

2. Thanh tra tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện đề án quy định tại Khoản 1, Mục V của Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc thanh tra gồm:

+ Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với 02 đơn vị cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã của mi huyện theo thời gian và đối tượng thanh tra quy định tại Điểm 1, Khoản 3, Mục III của Kế hoạch này;

+ Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các Khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai được thực hiện vào năm 2018;

+ Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 20 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh được thực hiện vào năm 2019;

+ Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa của 05 đơn vị cấp huyện được thực hiện vào năm 2020.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc thực hiện các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/11 của năm tổ chức thanh tra.

- Thực hiện công khai kết quả thanh tra và tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng năm về việc thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện từ năm 2013 đến trước thời điểm kiểm tra (trừ các kết luận thanh tra đã có báo cáo kết quả hoặc đã kiểm tra thực hiện kết luận).

3. Sở Ni v

Thẩm định đề xuất tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường năng lực cho đội ngũ Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung biên chế tăng cường nhân lực cho đội ngũ cán bộ thanh tra phục vụ Đề án.

4. Sở Tài chính

Thẩm định kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án do Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các cuộc thanh tra do Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Rà soát, đánh giá năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và trang, thiết bị phục vụ công tác của đội ngũ Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ bổ sung nhân lực phục vụ việc thực hiện Đề án đồng thời báo cáo kết quả rà soát về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/10/2018.

- Cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương đtổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai đối với 05 đơn vị cấp xã thuộc huyện vào năm 2017. Kết quả thanh tra gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/11/2017; để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng năm về việc thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai của Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện từ năm 2013 đến trước thời điểm kiểm tra (trừ các kết luận thanh tra đã có báo cáo kết quả hoặc đã kiểm tra thực hiện kết luận).

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiến hành lập, công bố rộng rãi và thông báo thường xuyên về đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi toàn tỉnh Bến Tre.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đ xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
- Tổng Cục quản lý đất đai;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- NC: TH, NC, KT; TT TTĐT;

- Các Sở: TN&MT, Tài chính, Nội vụ;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Bến Tre;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lập

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1793/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 03/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1793/KH-UBND

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362660