• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác pháp chế


 

Kế hoạch 18/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 18/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2020; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế; tăng cường đào tạo về pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế nhm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế.

- Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP , chương trình công tác của Bộ Tư pháp và bộ, ngành chủ quản.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế

1.1. Đối với các cơ quan, đơn vị đã bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế thì chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự phụ trách công tác pháp chế (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế của đơn vị theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gắn với nội dung tập huấn về các hoạt động cụ thể của công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

2. Về các hoạt động pháp chế của quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

2.1. Nội dung:

a) Về công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương gửi xin ý kiến.

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CPĐiều 6 Thông tư s 01/2015/TT-BTP .

b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, xlý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại đơn vị theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tnh.

- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. Xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương gửi về STư pháp tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý trên cơ sở Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020 của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Xây dựng báo cáo hàng năm về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo theo yêu cầu đột xuất về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước địa phương gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 01/2015/TT-BTP .

đ) Về công tác bồi thường của Nhà nước

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi do ngành, đơn vị mình quản lý theo quy đnh của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và kế hoạch của UBND tnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La (nếu có).

e) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

g) Về công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Tham gia ý kiến đối với việc xử lý các vấn đề pháp lý trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước ở địa phương và khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu qucác vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2.3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Về các hoạt động pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý

Công tác pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Kết quả công tác pháp chế hàng năm của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

4. Kiểm tra công tác pháp chế

- Nội dung Thực hiện: Thực hiện kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế tại Sở Tài nguyên và Môi trường, SNông nghiệp và Phát triển nông thôn, (kiểm tra việc tham mưu xây dựng văn bản QPPL, rà soát văn bản, kiểm tra xử lý văn bản, theo dõi thi hành pháp luật...).

- Đơn vị thực hiện: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 và tổ chức triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 20/01/2020; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trước ngày 10/12/2020.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh rà soát, kiện toàn tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả công tác pháp chế trên địa bàn theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020, UBND tỉnh Sơn La yêu cu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực t
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Ban Ch
đạo CCTP Tnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Ch
tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Ban Pháp chế - HĐND t
nh;
- Văn phòng HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các s
, ngành thuộc UBND tnh;
- Các DNNN thuộc t
nh;
- Lưu: VT, NC, Hằng (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 18/KH-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439396