• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ban cán sự Đảng


Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Văn bản khác 184/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW); Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 149-KH/TU); Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch số 149-KH/TU tới các cấp chính quyền, đội ngũ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch số 149-KH/TU gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng số 59/2010/QH12 do Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thời gian tới.

- Thu hút sự quan tâm đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội bằng những hành động thiết thực tạo hiệu quả và tính xã hội hóa ngày càng cao của các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, có lộ trình cho từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch số 149-KH/TU.

- Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của các ngành, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, chuyên sâu bằng nhiều hình thức đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền, các ngành tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

1.1. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Cục Quản lý thị

trường; Công an tỉnh; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành : Hoàn thành trước tháng 10/2019.

1.2. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Sở Nội vụ; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; Các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện : Trước tháng 10/2019

1.3. Bổ sung nội dung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vào quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp : Sở Công Thương; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thời gian thực hiện : Trước tháng 10/2019.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

2.1. Rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn trong thời kỳ hội nhập quốc tế và xu hướng phát triển thương mại điện tử

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Sở Tư pháp; Cục Quản lý thị trường; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; Các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Báo cáo của Sở Công Thương về kết quả rà soát và kiến nghị sửa đổi các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành.

- Thời gian thực hiện :

Đối với các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành: Thực hiện trong năm 2019.

Đối với các cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật do Trung ương ban hành: Xem xét, kiến nghị khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2.2. Xây dựng, thực hiện cơ chế quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; rà soát, kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Sở Nội vụ; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

- Sản phẩm : Quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện : Theo tiến độ của Chính phủ và Bộ Công Thương.

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ hội, chi hội thuộc Sở Công Thương, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa, ban quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; Các đơn vị liên quan.

- Sản phẩm : Các lớp đào tạo.

- Thời gian thực hiện : Thường xuyên hàng năm, bắt đầu từ năm 2019.

- Kinh phí : Từ nguồn kinh phí thực hiện công tác Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được phân bổ hàng năm.

3. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

3.1. Mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng để từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng thông minh, an toàn cho toàn xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; đồng thời, tuyên truyền về công tác quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng để nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa.

- Đơn vị phối hợp : Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa; Sở Công Thương; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa.

- Sản phẩm : Các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Thời gian thực hiện : Thường xuyên hàng năm, bắt đầu từ năm 2019.

3.2. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị các quy định của pháp luật, công tác triển khai nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các sở ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đơn vị phối hợp : Sở Công Thương; Sở Thông tin và truyền thông.

- Sản phẩm : Các chuyên mục về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được đăng và thường xuyên cập nhật trên Cổng thông tin điện tử các đơn vị.

- Thời gian thực hiện : Thường xuyên hàng năm, bắt đầu từ năm 2019.

3.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 15/3, trong đó, tập trung vào các hoạt động mít tinh, tọa đàm, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, đặc biệt là các đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...)

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và truyền thông; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Sản phẩm : Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng.

- Thời gian thực hiện : Thường xuyên, theo kế hoạch tổ chức Triển khai công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng hàng năm.

- Kinh phí : Từ nguồn kinh phí thực hiện công tác Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được phân bổ hàng năm.

3.4. Lồng ghép các nội dung về Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vào chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp : Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Các lớp đào tạo.

- Thời gian thực hiện : Thường xuyên hàng năm, bắt đầu từ năm 2019.

3.5. Biểu dương, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và những tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ luôn quan tâm, đề cao và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người tiêu dùng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Bằng khen, giấy khen của cấp có thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện : Thường xuyên hàng năm, bắt đầu từ năm 2019.

- Kinh phí : Từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng được phân bổ hàng năm.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

4.1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

- Đơn vị phối hợp : Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và đơn vị liên quan theo quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Thời gian thực hiện : Năm 2019 và định kỳ theo quy định.

4.2. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng, trong đó tập trung thực hiện các nội dung:

- Đẩy mạnh hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, áp dụng nghiêm chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo chính xác, công bằng, đúng đối tượng, hành vi vi phạm và đúng quy định của pháp luật.

- Thành lập đường dây nóng, lắp đặt hòm thư góp ý của người tiêu dùng tại các chợ, trung tâm thương mại... để tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; khuyến khích người tiêu dùng phản ánh, tố giác hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng.

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, yêu cầu của người tiêu dùng; tư vấn để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ; hỗ trợ người tiêu dùng trong việc giải quyết tranh chấp với tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Quản lý thị trường

- Đơn vị phối hợp : Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Công Thương; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện : Thường xuyên, từ năm 2019.

4.3. Công bố rộng rãi Danh sách doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh (nếu có) qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa; Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và các đơn vị liên quan

- Đơn vị chủ trì thực hiện:

Sở Công Thương công khai danh sách tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn từ 2 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa trở lên;

UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai danh sách tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố;

Ban Quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại công bố danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp : Văn phòng UBND tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa; Sở Công Thương; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Danh sách doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

- Thời gian thực hiện : Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

5.1. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh tại các địa phương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các hoạt động theo đề án của Bộ Công Thương xây dựng.

- Thời gian thực hiện : Theo tiến độ triển khai thực hiện các đề án, chính sách của Bộ Công Thương.

5.2. Xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức Sở Công Thương; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa; các công chức chuyên trách về bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Thanh Hóa.

- Đơn vị phối hợp : Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Thành lập các chi hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện : Năm 2019 và các năm tiếp theo.

6. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế

6.1. Xây dựng các nội dung về thỏa thuận, hợp tác trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đưa vào nội dung hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng năm giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó tập trung các nội dung: Tuyên truyền cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng của hai tỉnh, hai nước; công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm qua biên giới; thông tin hai chiều về tình hình dịch bệnh trên người và động, thực vật khi có phát sinh trên phạm vi địa bàn quản lý để phối hợp ngăn chặn hiệu quả; cảnh báo cho người tiêu dùng hai bên biên giới về nguy cơ của các loại hàng hóa không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; hỗ trợ, hợp tác giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng hai bên biên giới với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của hai tỉnh trong quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ, phù hợp với quy định của pháp luật hai nước và thông lệ quốc tế

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp : Sở Công Thương; Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh; UBND các huyện có biên giới.

- Sản phẩm : Biên bản thỏa thuận hợp tác hằng năm.

- Thời gian thực hiện : Năm 2019 và các năm tiếp theo.

6.2. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp : Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan.

- Sản phẩm : Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện : Theo chương trình của Bộ Công Thương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên đã giao cho các đơn vị; kinh phí lồng ghép từ các chương trình nhiệm vụ, kế hoạch và các nguồn thu hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Đề nghị các cấp ủy đảng; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa; Liên đoàn lao động tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, Kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh các hoạt động tham gia công tác Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung, nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đề xuất gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để b/c);
- T.T Tỉnh ủy, T.T HĐND tỉnh (để b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, Ban ngành;
- Các tổ chức chính trị xã hội;
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ QLNTD tỉnh;
- Báo TH, Đài PTTH Thanh Hóa;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu;VT, KTTC (VA21435).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 184/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 26/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 184/KH-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425353