• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1881/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Văn bản khác 1881/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1881/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2020/NĐ-CP NGÀY 12/02/2020 VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2020/NĐ-CP NGÀY 05/3/2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tinh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, đúng quy định nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; từ đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, cách thức, thời gian thực hiện và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Việc triển khai đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực, đúng thời hạn, tiến độ hoàn thành và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

a) Cơ quan thực hiện và hình thức thực hiện:

- Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai chung đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn hình thức phù hợp, để triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị (Hội nghị, kế hoạch, thông qua họp giao ban, họp cơ quan, sinh hoạt Ngày Pháp luật, văn bản chỉ đạo, ...).

b) Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Hình thức thực hiện: biên soạn câu hỏi-đáp pháp luật và tình huống hỏi-đáp pháp luật, viết tin, bài, tài liệu để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ..., các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên hàng năm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ làm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Rà soát các văn bản pháp luật hiện hành của địa phương có nội dung liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo phù hợp với Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP .

- Cơ quan tham mưu: các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hàng năm.

5. Tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

a) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, Quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ. Phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai hoạt động kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vào báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, gửi về Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP , Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (nếu có), báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và các nguồn khác theo quy định của pháp luật Sở Tư pháp đề xuất kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL;
- Cục Công tác phía Nam;
-TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, TCDNC.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1881/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 28/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1881/KH-UBND

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445481