• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 19/KH-UBND về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 19/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về năm An toàn giao thông 2019;

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường một số giải pháp trọng tâm nhằm kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông; hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020ˮ của Liên hiệp quốc; Chương trình hành động số 18-CT/TU ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch Năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máyˮ cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo môi trường văn hóa giao thông thân thiện, an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng đặc biệt là thanh, thiếu niên.

- Tiếp tục phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả ba tiêu chí so với năm 2018.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn tỉnh ngay từ những ngày đầu năm 2019 từ tỉnh, huyện đến các xã, phường.

- Phổ biến, quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể theo chủ đề, chuyên đề theo từng nhiệm vụ, phù hợp theo từng thời điểm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ

a) Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương trong việc triển khai các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

b) Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Các hành vi vi phạm của xe vận tải khách, xe chở quá tải trọng.

c) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

d) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, quản lý việc đào tạo, sát hạch lái xe, lái tàu.

đ) Đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

e) Tiếp tục phát huy, nhân rộng các giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao năm 2019, đồng thời tìm ra các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông có hiệu quả.

f) Phát triển hệ thống vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Nâng cao chất lượng xe buýt, xe khách liên tỉnh, xe đưa đón học sinh để thu hút khách, đặc biệt trẻ em đi lại bằng dịch vụ công cộng.

g) Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. Đồng thời kiểm tra, giám sát hành vi nhũng nhiễu của lực lượng thực thi công vụ trong khi làm nhiệm vụ. Đầu tư xây dựng các thiết bị ngoại vi để giám sát, điều hành hoạt động giao thông, điều khiển hệ thống tín hiệu, hỗ trợ xử lý vi phạm; kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa quản lý giao thông vận tải với lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

2. Giải pháp trọng tâm

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 19/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; triển khai thực hiện có hiệu quả theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; Thông báo kết luận số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới. Gắn trách nhiệm người đứng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến địa phương cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

b) Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ và thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

c) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Tăng cường công tác cưỡng chế xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông về kiểm soát tải trọng xe, xử lý nghiêm đối với các phương tiện chở quá tải trọng cho phép, đồng thời tập trung xử lý các lỗi là những nguyên nhân gây tai nạn giao thông, kế hoạch phối hợp tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các công trình đường bộ đang khai thác và trong quá trình đang thi công nâng cấp sửa chữa, bảo trì.

- Tăng cường việc quản lý giám sát đối với các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chở khách.

d) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, tổ chức hội thi, hội thảo.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề: Phòng chống uống rượu bia đối với lái xe, đội mũ bảo hiểm; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân,…

- Xây dựng các cụm pa nô tuyên truyền các quy định của pháp luật trên tất cả các tuyến đường, các cảng biển thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở đặc biệt là đội ngũ giáo viên phụ trách đoàn đội trong nhà trường, các tuyên truyền viên thuộc Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố.

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

đ) Đối với phát triển phương tiện công cộng

Khuyến khích các doanh nghiệp vận tải phát triển các tuyến xe buýt liên tỉnh, nội tỉnh đến các khu công nghiệp, trường học, khu đông dân cư...

e) Tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông

Khuyến khích áp dụng các giải pháp công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tnh

- Xây dựng chương trình, kế hoạch để phối hợp với các cơ quan truyền thông các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các sở, ban, ngành đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và các hoạt động về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề như: Phòng chống sử dụng rượu, bia đối với người lái xe, đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô xe gắn máy, sử dụng phần đường, làn đường.

- Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019”, ngày 18/11/2019; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2019; phát động và trao giải thưởng báo chí viết về An toàn giao thông năm 2019.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông qua các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp liên quan; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp đã ký với các cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”, đẩy mạnh Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ”.

- Xây dựng đề án lắp đặt các biển panô, đèn cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tại các địa phương.

- Đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên và địa phương thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả theo Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa ; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Thông báo kết luận số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới; Thông báo kết luận số 435/TB-VPUBND ngày 21/01/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm TTATGT tháng đầu năm 2019.

- Chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải khách, chở quá số người quy định, chạy sai luồng tuyến, vi phạm quy định về thời gian lái xe, đón, trả khách không đúng nơi quy định, chở hàng quá trọng tải cho phép.

- Đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề, đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

- Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng, chống đua xe trái phép. Xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, trọng tâm kiểm tra phương tiện chở khách ngang sông, tàu chở khách du lịch, khai thác cát, sỏi trái phép...

- Phối hợp với Sở Công thương quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng xe đạp điện, xe máy điện; tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng lập chuyên án điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả Giấy khám sức khỏe cho người học lái xe, làm giả Giấy phép lái xe hoặc có hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch Cấp Giấy phép lái xe và khám sức khỏe cho người học lái xe.

- Thực hiện tốt việc thông báo những người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới cơ quan, nơi cư trú, trường học theo Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an.

3. Sở Giao thông vận tải

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề năm an toàn giao thông 2019 cụ thể:

- Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên tất cả các tuyến giao thông, tập trung vào các đối tượng xe tải nặng, xe công ten nơ, xe chở vật liệu xây dựng; ngăn chặn xe chở quá tải từ gốc, các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị khai thác mỏ, cảng, bến,...

- Đẩy mạnh thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe tô tô.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kết nối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá điều hành vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá cước vận tải đường thủy, giảm áp lực cho vận tải đường bộ.

- Khai thác hiệu quả các dữ liệu thông tin tích hợp từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động quản lý vận tải bằng ô tô, ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện ô tô chở khách,...

- Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX, bằng, Chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện đường thủy nội địa Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ sát hạch viên, đăng kiểm viên; chỉ đạo tổng kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên toàn tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020.

- Đẩy mạnh rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tuyến đường vừa khai thác đphòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 9 tăng cường thực hiện công tác điều tiết, khống chế, bảo đảm giao thông trên đường thủy nội địa tại nơi có mật độ giao thông cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền, bến thủy nội địa,… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, ô nhiễm môi trường; phối hợp với các cơ quan và chính quyền địa phương có liên quan giải tỏa các điểm có khai thác cát, sỏi trái phép gây mất an toàn giao thông trên đường thủy nội địa.

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô trên đường bộ, vận chuyển khách bằng đò ngang, đò dọc trên đường thủy nội địa. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng lái xe, lái tàu an toàn cho đội ngũ điều khiển phương tiện.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác sửa chữa, bảo trì đường bộ; kịp thời khắc phục các “điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông”, sửa chữa các đoạn, tuyến đường bộ bị hư hỏng, sụt lún, sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt. Rà soát, điều chỉnh kịp thời hệ thống biển báo, vạch sơn, phù hợp theo quy định.

4. Sở Y tế

Phối hợp với Công an tỉnh phục vụ công tác xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe, và các nạn nhân bị tai nạn giao thông, cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Tăng cường và nâng cao hiệu quả, đổi mới chương trình, nội dung, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các thông điệp, tìm hiểu về an toàn giao thông trên đài, trang báo có thưởng để thu hút được người xem, người đọc; tiếp tục đưa tin gương người tốt, việc tốt đồng thời phê phán các cá nhân có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trên báo, đài,…

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhà trường kết hợp với gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh, con em mình phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy xe đạp điện; ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Đưa tiêu chí chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào bộ tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh hàng năm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh, sinh viên; triển khai Kế hoạch giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên; tiếp tục tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” trên internet cho học sinh phổ thông năm học 2018 - 2019.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tiêu chí “Văn hóa giao thông”.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền các nội dung, tiêu chí văn hóa giao thông đến người tham gia giao thông.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2019 hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020” của Liên hợp quốc và Kế hoạch năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội.

- Đa dạng hóa các ấn phẩm truyền thông: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình

Xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”, đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

10. Các tổ chức đoàn thể

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các hoạt động nhằm thu hút hội viên, đoàn viên đồng thuận, nêu gương chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đến khu dân cư, mọi gia đình; tuyên truyền tiêu chí văn hóa giao thông đến hội viên, đoàn viên.

11. Các đơn vị quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 9 tăng cường công tác khảo sát, đo luồng lạch để di chuyển, điều chỉnh, bổ sung báo hiệu trên tuyến phù hợp với điều kiện thực tế trong mùa mưa bão và mùa khô cạn; sơn, sửa lại hệ thống biển báo hiệu giao thông đường thủy đảm bảo màu sắc và tầm nhìn; tổ chức lực lượng phương tiện, thiết bị sẵn sàng cho công tác đảm bảo an toàn giao thông và tìm kiếm cứu nạn.

Đội Thanh tra an toàn đường thủy nội địa số 9, Đại diện Cảng vụ II tại Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ tàu, thuyền, các chủ bến, bãi nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các điều kiện an toàn. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với tình thực tế địa phương, kế hoạch của tỉnh và các văn bản khác có liên quan về hoạt động năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”. Đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; quản lý sử dụng vỉa hè, sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, kinh doanh buôn bán phải bảo đảm quyền ưu tiên dành cho người đi bộ.

Thực hiện quyết liệt Công văn số 250/UBND-CNXD ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Thông báo Kết luận số 435/TB-VPUBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt chỉ đạo lực lượng công an huyện tăng cường bảo đảm an ninh, bảo vệ tài nguyên, kiểm tra xử lý xe chở hàng quá tải trọng ngay tại đầu mối bốc dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu, cơ sở khai thác khoáng sản…; các phường, xã xây dựng gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính trên mạng lưới giao thông ở địa phương quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương đạt hiệu quả, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và Văn phòng Ban ATGT tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGTQG;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, GD&ĐT, Y tế, Thông tin - Truyền thông, VHTT và DL, CA tỉnh;
- Đài PT&TH t
nh, Báo Hòa Bình;
- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh và tổ chức thành viên;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CNXD (TD.45b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 13/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 19/KH-UBND

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407538