• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 xây dựng Đề án nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương của các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025

Tải về Văn bản khác 19/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2020-2025

Căn cứ Kế hoạch số 3051/KH-BTL ngày 29/10/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương của các cơ quan Quân khu và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giai đoạn 2019-2025,

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập Kế hoạch xây dựng Đề án nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương (QPĐP) của các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xây dựng Đề án nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác QPĐP của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020-2025, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương ngày càng vững chắc.

2. Yêu cầu

- Nghiên cứu nắm chắc các chỉ tiêu, nội dung của trên, đánh giá kỹ thực trạng của cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố; các yếu tố mới tác động tích cực liên quan đến tham mưu công tác QPĐP, từ đó xác định nội dung, lộ trình, chỉ tiêu để soạn thảo Đề án sát thực, hiệu quả, phù hợp các nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và trong tình hình mới.

- Tổ chức Hội thảo, góp ý, bổ sung hoàn chỉnh Đề án và trình UBND tỉnh ký, ban hành đúng quy định.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án phải chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG

1. Các Sở, ban ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất các chủ trương, giải pháp, các giả thiết, mô hình hành động... theo chức năng nhiệm vụ liên quan đến công tác QPĐP cần đạt được phù hợp với thực tại và định hướng cho tương lai để đưa vào nội dung của Đề án nhằm nâng cao năng lực tham mưu.

2. Tổng hợp hình thành đề cương của Đề án.

3. Tổ chức Hội thảo thông qua, bổ sung hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh ký, ban hành.

4. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức

a) Thành lập Ban Chỉ đạo, thành phần gồm:

- Trưởng ban: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các Phó Trưởng ban, gồm:

+ Đ/c Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Phó Trưởng ban Thường trực.

+ Mời đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia.

- Các Ủy viên, gồm:

+ Đ/c Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Đ/c Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Đ/c Giám đốc Sở Tài chính.

+ Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đ/c Giám đốc Sở Xây dựng.

+ Đ/c Giám đốc Khoa học và Công nghệ.

+ Đ/c Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Đ/c Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Đ/c Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

b) Thành lập Tổ Nội dung, thành phần gồm:

- Tổ trưởng: Đ/c Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

- Các T viên, gm:

+ Đ/c Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban DQTV/Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Tác huấn/Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Quân lực/Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Thông tin/Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Quân báo - Trinh sát/Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Cán bộ/Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Chính sách/Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Tài chính/Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Doanh trại/Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh.

+ Đ/c Trưởng ban Xe - máy/Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.

2. Phương pháp

- Đối với Tổ Nội dung: Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Đề án, tiến hành nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 3051/KH-BTL ngày 29/10/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đánh giá thực trạng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp nhiệm vụ của các Sở, ban ngành liên quan về tổ chức thực hiện công tác QPĐP của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020-2025 gửi về. Từ đó xác định nội dung, lộ trình, chỉ tiêu và tiến hành soạn dự thảo Đề án nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác QPĐP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025. Hoàn chỉnh dự thảo Đề án xong, báo cáo Ban Chỉ đạo thông qua.

- Đối với Ban Chỉ đạo: Tổ chức Hội thảo, góp ý, bổ sung hoàn chỉnh Đề án, trình UBND tỉnh ký, ban hành. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án, có hướng dẫn cụ thể để thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao nhất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Đề án nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác QPĐP trên địa bàn tỉnh.

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan tổng hợp các nội dung, lộ trình, chỉ tiêu sát với từng ngành; xây dựng Đề án nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác QPĐP trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3051/KH-BTL ngày 29/10/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo, góp ý, bổ sung hoàn chỉnh Đề án, trình UBND tỉnh ký, ban hành.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả khi Đề án được ban hành.

2. Các Sở, ban ngành liên quan

Nghiên cứu Kế hoạch số 3051/KM-BTL ngày 29/10/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, rà soát tổng hợp nhiệm vụ liên quan đến ngành mình về tổ chức thực hiện công tác QPĐP của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020-2025, đề ra phương hướng, các giả thiết cần đạt được về công tác QPĐP, các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác QPĐP, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp. Cụ thể như sau:

a) Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ: Nghiên cứu các nội dung về xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

b) Sở Tài chính: Nghiên cứu, hướng dẫn công tác tài chính bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ QPĐP..., việc lập dự toán và thanh quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch đề xuất xây dựng các công trình phòng thủ, công trình quốc phòng gắn với an sinh xã hội... cung cấp các tài liệu bản đồ trên địa bàn tỉnh, thực hiện các cơ sở pháp lý về đất đai trong quá trình xây dựng các công trình phòng thủ tỉnh, huyện.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Nghiên cứu phát triển thông tin, công nghệ thông tin, viễn thông kết hợp phục vụ dân sinh với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ... Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc cho chỉ đạo, chỉ huy trong khu vực phòng thủ và khi có tình huống.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu áp dụng khoa học và công nghệ gắn với các hoạt động của khu vực phòng thủ; Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách cho phát triển khoa học và công nghệ, ưu tiên trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ê) Sở Tư pháp: Nghiên cứu công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở các cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp, kịp thời tham mưu điều chính hệ thống văn bản pháp lý phù hợp với sự phát triển của xã hội và hoạt động của cả hệ thống chính trị.

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu các nội dung về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc LLVT tỉnh; công tác chính sách hậu phương quân đội gắn với các mô hình hoạt động có hiệu quả.

3. Các huyện, thị xã, thành phố: Nghiên cứu Kế hoạch số 3051/KH-BTL ngày 29/10/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ đã và chưa làm được về tổ chức thực hiện công tác QPĐP của Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đề xuất các mô hình hoạt động của LLVT phù hợp với thực tế ở cơ sở. Nêu chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác QPĐP giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

V. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

1. Tháng 02/2020, ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung triển khai nhiệm vụ soạn thảo Đề án.

2. Tháng 3/2020, Các Sở, ban ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất nội dung đưa vào Đề án (Nội dung yêu cầu cần đầy đủ cả giả thiết hoặc mô hình hoạt động..., kèm theo kế hoạch chi tiết để đạt được giả thiết đó, mô hình đó).

3. Tháng 4/2020, tổ chức Hội thảo, góp ý, bổ sung hoàn chỉnh Đề án, trình UBND tỉnh ký, ban hành tổ chức thực hiện công tác QPĐP của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020-2025.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện. Các nội dung liên quan được giao, đề xuất và báo cáo danh sách tham gia Ban Chỉ đạo gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ CHQS tỉnh) chậm nhất ngày 15/02/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK7;
- Bộ Tham mưu QK7;
- TTr-Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Các Sở, ban ngành liên quan;
- UBND, Ban CHQS các H, TX, TP;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 20/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 19/KH-UBND

59

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445430