• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tha tù trước thời hạn


 

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 190/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/KH-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THC HIN Đ ÁN TRIN KHAI THC HIN THA TÙ TRƯC THI HN CÓ ĐIU KIN TRÊN ĐA BÀN TNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2013 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và các Nghị quyết của Quốc hội về thi hành 02 Bộ luật này.

2. Đề cao trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

3. Tạo điều kiện cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội; có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đ, xóa bỏ những định kiến, kỳ thị, phân biệt.

4. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các cấp; bảo đảm triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIN HÀNH

1. Quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trn và nhân dân biết, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo và các nội dung của Đề án.

2. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cá nhân trong việc thực hiện Đề án.

3. Chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm.

4. Ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đnhững người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

5. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp vi các sở, ban, ngành xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật và nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

- Kiện toàn tổ chức, sp xếp, bố trí cán bộ theo dõi, thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Đề án trong lực lượng Công an tỉnh.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan kiện toàn tổ chức, bộ máy, phân công cán bộ chuyên trách thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự trù nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ và các quy định của Bộ Công an để khi người được tha tù về địa phương có việc làm, tự nuôi sống bản thân, sống có ích cho gia đình và xã hội, không vi phạm pháp luật và quy định của địa phương.

- Chỉ đạo Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án ti Tri Tạm giam đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ tổ chức thanh tra, giám sát, sơ tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Lập danh sách các phạm nhân là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trạm tạm giam do Quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương. Trên cơ Sở nội dung của Đề án, phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương tạo điều kiện cần thiết để những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức quản lý các trường hợp là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các Trại giam, Trại Tạm giam do Quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương theo quy định của pháp luật và các quy định của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Bộ Quốc phòng. Tng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đi với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và những quy định cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách của Nhà nước đối với người tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với Cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đvề vật chất, tinh thn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để n định cuộc sng.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn thi hành thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện; rà soát các văn bản có nội dung liên quan và kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nếu không còn phù hp. Triển khai, thực hiện Đề án theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

5. Sở Tư pháp

Phối hợp vi Công an tỉnh giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo tha tù trước thi hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam trên địa bàn tỉnh giáo dục, động viên người đang thi hành án phạt tù tự nguyện hoặc vận động gia đình, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự đđược hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước trong việc xét miễn, giảm hình phạt tù.

- Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cc thi hành án dân sự trực thuộc rà soát, lập hồ sơ người có đủ điều kiện đề nghị Viện kim sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước đối với người phải thi hành án nói chung, người đang phải chấp hành hình phạt tù nói riêng theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo thẩm quyền.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, các Cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền rộng rãi đnâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối vi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện giúp đhọ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chng vi phạm pháp luật, tái phạm tội. Tuyên truyền mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn trở thành người có ích cho xã hội.

8. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện “Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện” theo phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành chương trình, kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các các Cơ quan đoàn th, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm của địa phương thực hiện công tác này; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đngười được tha tù trước thời hạn có điều kiện n định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của địa phương nơi trú.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn th, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia quản lý, giám sát và giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn phối hợp với chính quyền, gia đình quản lý, tư vấn, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các quy định bắt buộc đối với người tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ sau:

+ Tiếp nhận quyết định, hồ sơ thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

+ Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cần thiết, cấp giấy khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

+ Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

+ Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong thi gian 15 ngày trước khi hết thời hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh); định kỳ 03 tháng, 06 tháng và 01 năm sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tng hp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- Cục Thi hành án DS tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cng TTĐT tỉnh;
- Chánh, phó VPUBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 190/KH-UBND

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375649