• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 190/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại (sau đây viết tắt là Nghị định số 22/2017/NĐ-CP); Công văn số 2147/BTP-BTTP ngày 26/6/2017 của Bộ Tư pháp; theo các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh;

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố" với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các nội dung quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nht tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố.

2. Hình thành và phát triển đội ngũ hòa giải viên thương mại, Trung tâm Hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố. Xây dựng và mở rộng thiết chế giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án (ADR) theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện các thiết chế pháp lý hỗ trợ thương mại, đầu tư, kinh doanh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố (trực tiếp đối với 02 chỉ số: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả).

3. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan; gắn với phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP:

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị đnh s22/2017/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về hòa giải thương mại trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin thường xuyên về hoạt động của hòa giải viên thương mại, Trung tâm Hòa giải thương mại để tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm bắt, sử dụng có hiệu quả công cụ mới trong giải quyết tranh chấp thương mại.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Xây dựng và cập nhật chuyên trang về hòa giải thương mại trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp:

- Đối với Cổng thông tin điện tử thành phố: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp phối hợp.

- Đối với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp: Sở Tư pháp chủ trì; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2017.

d) Biên soạn, in, phát hành tài liệu và thực hiện các hình thức khác để phổ biến, tuyên truyền, triển khai những nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, VCCI Hải Phòng, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo tổ chức thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP tại thành phố theo yêu cầu:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại:

a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4. Lập, công bố Danh sách hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Trung tâm Hòa giải thương mại.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai Kế hoạch và quản lý nhà nước về hòa giải thương mại.

2. Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trong thời gian xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, giao Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí kinh phí và kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Báo An ninh HP; Đài PT-THHP; Cổng TTĐTTP;
- VCCI Hải Phòng;
- Các hội, hiệp hội DN;
- CVP, các PCVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- CV: TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 190/KH-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365741