• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 1901/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Văn bản khác 1901/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1901/KH-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Bình Dương;

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; các cơ quan chức năng kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;

b) Xác định nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị; nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

1.1. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng nhiều hình thức: xây dựng tờ gấp pháp luật, cập nhật thông tin về Thừa phát lại lên trang thông tin điện tử, thực hiện các chương trình pháp luật trên báo, đài, thực hiện chương trình ngày pháp luật, văn bản thông tin, phối hợp triển khai, ... đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

1.1.1 Cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng thông tin điện tử của tỉnh), Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

1.1.2. Cấp huyện

- Cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

1.2. Hướng dẫn, quán triệt các Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.3. Rà soát các văn bản pháp luật của địa phương đã ban hành liên quan đến lĩnh vực Thừa phát lại để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

2. Rà soát, cập nhật và công bố danh sách Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại trên Trang Thông tin điện tử

- Cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Xây dựng, Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương phù hợp với tiêu chí được quy định trong Nghị định và tình hình thực tiễn tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định pháp luật

- Cơ quan tham mưu xây dựng: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phê duyệt Đề án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

5. Rà soát, công bố thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Thừa phát lại.

6. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

- Nội dung thực hiện: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động Thừa phát lại tại các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định

- Nội dung thực hiện: Sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Sơ kết vào năm 2023, tổng kết vào năm 2025 theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí để triển khai các nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực Thừa phát lại. Kinh phí triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan Thi hành án dân sự ở địa phương phối hợp với các Văn phòng Thừa phát lại trong việc ra Quyết định thi hành án và các việc có liên quan theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Thi hành án dân sự cấp trên.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào Kế hoạch này, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và tình hình thực tiễn của quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Bình Dương, Đài PT-TH tỉnh;
- LĐVP (Lg,V);
- Lưu: VT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1901/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 20/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1901/KH-UBND

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445877