• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

Kế hoạch 1910/KH-BHXH về hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 1910/KH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ TRỢ MUA TẶNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN NGHÈO NĂM 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động sự chung tay, chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) và toàn xã hội hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

2. Tăng cường truyền thông về tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHYT

3. Góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đã được xác định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Luật BHYT số 46/2014/QH13.

4. Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng và phương thức hỗ trợ

1.1. Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT, gồm:

a) Người thuộc hộ cận nghèo.

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

c) Người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

d) Học sinh, sinh viên.

1.2. Hỗ trợ, giúp đỡ tài chính, hiện vật (tùy theo đóng góp của tổ chức, cá nhân) đối với những bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng đang điều trị tại một số bệnh viện tuyến Trung ương.

2. Quy trình thực hiện hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT

2.1. BHXH tỉnh lựa chọn, lập danh sách đối tượng khó khăn cần hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục II Kế hoạch này, gửi về Trung tâm Truyền thông.

2.2. Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, lập danh sách đối tượng cần hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT; thông báo cho BHXH tỉnh; thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ theo quy định.

2.3. BHXH tỉnh in, cấp thẻ BHYT cho những đối tượng theo danh sách được thông báo; tổ chức trao tặng thẻ cho đối tượng theo hình thức phù hợp (qua chính quyền địa phương; qua các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; qua tổ chức chương trình trao tặng thẻ lồng ghép tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT…).

3. Thời gian, địa điểm, quy mô

3.1. Thời gian: Từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2019.

3.2. Địa điểm

a) Chọn 08 tỉnh thuộc các vùng trong cả nước để thực hiện hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang.

b) Chọn 04 bệnh viện Trung ương để thực hiện hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng: Bạch Mai, Việt Đức, Huyết học và truyền máu Trung ương, Ung bướu Trung ương.

3.3. Quy mô

a) Tại một tỉnh (trong số 08 tỉnh được chọn): hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 đối tượng.

b) Tại một bệnh viện (trong số 04 bệnh viện được chọn): hỗ trợ, giúp đỡ cho khoảng 10 bệnh nhân (có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức).

4. Hoạt động truyền thông

4.1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí truyền thông trong Ngành (Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Báo BHXH, Tạp chí BHXH).

4.2. Trung tâm Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh và một số cá nhân có uy tín, có tác động lan tỏa lớn tổ chức 03 chương trình truyền thông trao tặng thẻ BHYT cho người dân tại 03 tỉnh đại diện cho 03 miền đất nước, kết hợp tư vấn, đối thoại với người dân về chính sách BHXH, BHYT.

4.3. Trung tâm Truyền thông phối với các đơn vị có liên quan, đề xuất, hình thức truyền thông.

5. Nguồn kinh phí

5.1. Kinh phí hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn: Trích một phần từ nguồn kinh phí đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động trong Ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm; Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

5.2. Kinh phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng: Từ nguồn quyên góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

5.3. Kinh phí tổ chức các sự kiện truyền thông, trao thẻ trực tiếp: Từ nguồn kinh phí tuyên truyền giao cho Trung tâm Truyền thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Truyền thông:

a) Là đầu mối, chủ trì, phối hợp và hướng dẫn với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch.

b) Xây dựng kịch bản cho từng hoạt động.

c) Xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức hoạt động truyền thông trao tặng thẻ BHYT kết hợp tư vấn, đối thoại chính sách tại 03 tỉnh được lựa chọn.

d) Kết nối để các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

2. Vụ Tài chính - Kế toán: Bố trí kinh phí tổ chức các sự kiện trên cơ sở Kế hoạch Trung tâm Truyền thông trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt và dự toán Trung tâm truyền thông xây dựng theo quy định.

3. Văn phòng BHXH Việt Nam: Chuyển kinh phí mua thẻ BHYT hỗ trợ các đối tượng cho BHXH các tỉnh theo danh sách được phê duyệt từ nguồn kinh phí đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm.

4. Các đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Sổ - Thẻ, Ban Thu: Tham gia tư vấn, giao lưu, giải đáp chính sách trong các sự kiện trao tặng thẻ BHYT trực tiếp cho người có hoàn cảnh khó khăn.

5. BHXH tỉnh:

a) Thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch.

b) Căn cứ tình hình thực tế và các nguồn kinh phí hợp pháp (được phép sử dụng mục đích hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn) để xem xét, quyết định việc lựa chọn thêm các đối tượng khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT nhằm lan toả thêm ý nghĩa, giá trị của Chương trình.

6. Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Phối hợp với Trung tâm Truyên thông trong vận động, quyên góp giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, giám sát hoạt động của Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, số điện thoại: 02436285233) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TT

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1910/KH-BHXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 05/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 1910/KH-BHXH về hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019.

 

Theo đó, sẽ hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT, gồm:

- Người thuộc hộ cận nghèo;

- Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình;

- Người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình;
- Học sinh, sinh viên.

Đồng thời sẽ hỗ trợ, giúp đỡ tài chính, hiện vật đối với những bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng đang điều trị tại một số bệnh viện tuyến Trung ương.

Thời gian bắt đầu kế hoạch từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2019.

Chi tiết quy mô và địa điểm xem tại: Kế hoạch 1910/KH-BHXH có hiệu lực từ 05/6/2019.

Từ khóa: Văn bản khác 1910/KH-BHXH

1.080

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415961