• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tải về Văn bản khác 192/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một schủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết s17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một snhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát trin Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025;

Căn cứ Nghị quyết s50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Quyết định s749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ vPhê duyệt "Chương trình Chuyn đi squốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0);

Căn cứ Quyết định s 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình chuyn đi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh vviệc phê duyệt Đ án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình Chuyn đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định s2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh vviệc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế 2.0;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 70/KH-UBND ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tnh Thực hiện Nghị quyết s 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 ca Bộ Chính trị và Nghị quyết s50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện một schủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ tư;

Căn cứ Kế hoạch s222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trin khai chương trình chuyn đi stỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc Triển khai nn tảng Hue-S, liên thông với các hệ thng phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyn đi s ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2030, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, điều hành cơ bản hoàn toàn trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu s; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao. Tạo chủ động, hiệu lực, hiệu quả trong: quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát trin đa dạng sinh học; chủ động ứng phó vi biến đổi khí hậu, nước biển dâng; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Chuyển đổi số của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á vvăn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cht lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vng chc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vng mạnh; đời sng vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành ph Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á”.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

a) Phát trin Chính phủ s, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

- Nghiên cứu, áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật bắt kịp thay đi nhanh chóng của công nghệ, bảo đm phát triển, vận hành Chính phủ điện tử ngành, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyn đổi s.

- 100% văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng (trvăn bản mật); 100% ý kiến chỉ đạo được theo dõi và xử lý trên môi trường mạng; 100% đơn thư và khiếu nại đủ điều kiện xử lý, giải quyết được cập nhật trong Hệ thống quản lý công tác tiếp dân và xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh; 100% lịch họp được đăng ký và phát hành giấy mời qua mạng.

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các DVCTT với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức của ngành được cấp phát chký số; 100% cán bộ lãnh đạo cấp Phòng trở lên của ngành được cấp phát chữ ký số qua sim di động.

- Tỷ lệ người dân tham gia đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo DVCTT mức độ 3, 4 đạt 50%.

- 100% báo cáo tổng hp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Sở được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 80% sở dữ liệu (CSDL) về TNMT được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; trong đó cơ bản hoàn thành CSDL đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý quc gia; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dliệu mở đthực hiện DVCTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

- 90% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ kết nối Internet vạn vật (IoT).

- 90% tiêu chí đánh giá xếp loại công chức, viên chức dựa trên dliệu số được tng hợp từ các hệ thống thông tin chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh.

- 80% các hệ thống thông tin liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hp, chia sẻ; dữ liệu, thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được shóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

- 50% hoạt động thanh tra, kim tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% người làm việc trong ngành được tập hun, bi dưỡng v knăng số, trong đó, 10% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

- Hoàn thiện, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin quản lý ngành TNMT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tiếp tục nâng cao Chsố về Chính phủ điện tử của ngành TNMT, góp phần nâng cao Chỉ số về Chính phủ điện tử của tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, phát trin ngun nhân lực an toàn, an ninh thông tin mạng.

- Triển khai hệ thống phòng họp số (Bao gồm ứng dụng họp thông minh và giải pháp họp trực tuyến).

- Triển khai tuyên truyền, phbiến nâng cao nhận thức và trách nhiệm ca cán bộ công chức, viên chức và người lao động v vai trò và tm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

b) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu nhận, tạo lập, quản lý tài nguyên số về TNMT, cho phát triển kinh tế số.

- Cung cấp và trin khai dịch vụ dữ liệu, thông tin v TNMT cho tchức, cá nhân, cộng đồng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung số.

c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

- Tuyên truyền, truyền thông số nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyn đổi số TNMT. Sử dụng phương thức, công nghệ số nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội s.

- 100% cán bộ công chức, viên chức ngành TNMT cài đặt Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S.

- 100% các vấn đề của ngành TNMT được thông báo, tuyên truyền qua Hue-S.

- 100% phản ánh hiện trường, góp ý của người dân liên quan đến ngành TNMT được xử lý đảm bảo đúng điều kiện.

2.2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030

a) Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

- Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm phát triển Chính phủ số ngành TNMT. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và tchức trin khai thực hiện đthu nhận, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên svề TNMT, phục vụ quản lý “không gian phát triển” của tỉnh.

- 100% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến, tích hợp các DVCTT với Cng Dịch vụ công quốc gia; 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu TNMT bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho thực hiện dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm nền tảng phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

- 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ số, trong đó 90% sử dụng công nghệ IoT.

- Cơ bản công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, giám sát, dự báo, cảnh báo về TNMT hoàn toàn trên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu lớn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời.

- Từ 70% hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thng thông tin của cơ quan quản lý.

- Bảo đảm an toàn thông tin cho triển khai vận hành Chính phủ số.

- 100% người làm việc trong ngành được đào tạo về kỹ năng số đáp ứng yêu cầu triển khai vận hành Chính phủ số.

b) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

- Nghiên cứu, áp dụng cơ chế tài chính xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên và môi trường.

- Huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng hoạt động xây dựng, cung cấp dữ liệu s, cung cấp dịch vụ số,... về TNMT. Cung cấp đầy đủ dịch vụ dữ liệu, thông tin về TNMT cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung số.

c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

Nâng cao năng lực quản lý, phục vụ, minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp trên nền tảng số góp phần phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số

a) Chuyển đi nhận thức

- Chuyển đổi số phải bắt đầu từ nhận thức vai trò người đứng đầu các đơn vị. Quan điểm chuyển đổi số thực hiện theo phương châm “4 không 1 có” bao gồm: Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung nhiều; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không dùng tiền mặt và Có dữ liệu số hóa phục vụ chuyn đổi số.

- Tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức bản về chuyn đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nn tng chuyn đổi số cho các cp lãnh đạo, cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về chuyển đổi số nhm trao đi kinh nghim, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

- Xây dng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của ngành TNMT trên các Cổng/Trang thông tin điện tử.

- Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp cùng tham gia góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyn đi số mang lại.

- Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biu trong chuyn đi số ngành TNMT.

b) Kiến tạo thchế

Tổ chức rà soát, sửa đi; bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định đảm bảo điều kiện cho công cuộc chuyển đổi số, các quy chun, tiêu chun, định mức chi trả trong lĩnh vực CNTT ngành TNMT, trong đó cần chú trọng các nội dung sau:

- Hướng dẫn thử nghiệm các sản phẩm TNMT số mới; phát trin các nền tảng số, dịch vụ nội dung số v TNMT.

- Các quy định về quản lý, thu thập dữ liệu TNMT; Cơ chế khai thác, chia sẻ dữ liệu TNMT thông qua mô hình số.

- Các quy chuẩn, quy định về kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phn mềm trong ngành TNMT.

- Các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh; bảo đảm tính riêng tư của thông tin TNMT trên môi trường mạng.

- Tham gia tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung s v TNMT.

c) Phát triển hạ tầng s

- Bảo đảm kết nối, tự động hóa thu nhận dữ liệu quan trắc TNMT trên nn tảng IoT; cung cấp khả năng quản lý, lưu tr trên nn tảng dữ liệu lớn; cung cp năng lực phân tích, xử lý, tính toán bằng công nghệ AI; bảo đảm cung cấp và chia sẻ dliệu, thông tin về TNMT theo thời gian thực.

- Tái cấu trúc, tập trung hóa hạ tầng số, kết nối, cung cấp cơ sở hạ tầng, nền tảng, dịch vụ dùng chung, ứng dụng dưới dạng dịch vụ của hệ thống.

- Triển khai hạ tầng phục vụ kết nối mạng lưới thiết bị IoT, tích hợp cảm biến và ng dụng công nghệ số, bao gồm cả các thiết bị IoT của doanh nghiệp đthiết lập nền tảng số thu nhận dliệu, thông tin TNMT toàn tỉnh.

d) Phát triển dữ liệu

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành về TNMT trên cơ sở kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dịch vụ chia sẻ dữ liệu thống nhất, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyển đổi số ngành TNMT.

- Tập hợp, số hóa nội dung, chun hóa cơ sở dữ liệu văn bản hành chính, cơ sở dữ liệu nội bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, xử lý văn bản đáp ứng nhu cầu chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác hành chính.

- Thiết kế, tích hợp, kết nối hệ thống dliệu TNMT đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh (dữ liệu không gian đô thị, đất đai, môi trường, tài nguyên nước, địa chất - khoáng sản,...).

- Xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử chuyên ngành TNMT.

- Xây dựng kho dữ liệu TNMT dùng chung, sử dụng giải pháp công nghệ quản lý dữ liệu lớn nhằm quản lý toàn diện tài nguyên số về TNMT.

đ) Xây dựng nền tảng số

- Phát triển nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu TNMT với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương nhằm chia sẻ dữ liệu, thông tin cho khai thác, sử dụng.

- Xây dựng, cung cấp các nền tảng dữ liệu số TNMT phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, tập trung vào các nền tảng cốt lõi như: Nền tảng dữ liệu thông tin đất đai; Nn tảng dữ liệu về tài nguyên nước, Nền tảng dữ liệu môi trường; Nn tảng thông tin thời tiết, khí hậu.

- Xây dựng, phát triển nền tảng dữ liệu mở TNMT, đáp ứng thu nhận dữ liệu từ các hệ thống dữ liệu liên quan đến TNMT trong tỉnh và quốc gia, thiết bị cảm biến, dữ liệu chia sẻ từ người dân, doanh nghiệp, cộng đồng, mạng xã hội hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở về TNMT.

- Từng bước áp dụng và phát triển các nền tảng trí tuệ nhân tạo, khai phá, xử lý dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối (blockchain), các nền tảng thông minh cho công tác dự báo, cảnh báo, phân tích, tổng hợp, thống kê nhằm cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin về TNMT theo thời gian thực phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát triển các nền tảng ứng dụng, di động cung cấp các dịch vụ, xử lý, tư vấn, khai thác dữ liệu thông tin về TNMT.

e) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

- Các đơn vị TNMT triển khai bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị theo đúng cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin.

- Ưu tiên nguồn lực bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thng thông tin quan trọng, bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí ứng dụng CNTT.

- Phối hp triển khai hệ thống chữ ký số trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Sở (bao gồm việc đăng ký và xác thực trên thiết bị di động).

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho các hệ thng thông tin, CSDL. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng.

g) Hp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đi mới sáng tạo trong môi trường số

- Đẩy mạnh hp tác, thăm quan, học tập, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, mô hình triển khai chuyển đổi số ngành TNMT. Tchức các hội thảo, các diễn đàn trực tuyến đ trao đi, chia sẻ về chuyn đi số ngành TNMT.

- Khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu khoa học trong nước nghiên cứu, xây dng, triển khai các ng dụng thông minh trong TNMT.

h) Phát triển nguồn nhân lực

- Triển khai hp tác, đào tạo cán bộ chuyn đi số về các công nghệ sáp dụng trong TNMT, các công nghệ số về dữ liệu lớn, di động, trí tuệ nhân tạo,... trong lĩnh vực TNMT làm nòng cốt trong chuyn đi số TNMT.

- Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại về việc chỉ đạo trin khai chuyển đi số trong TNMT cho các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng TNMT cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và các đơn vị TNMT khác.

2. Phát triển Chính quyền số trong ngành tài nguyên và môi trường

- Phát triển, vận hành các hệ thống thông tin nội bộ, chuyên ngành sử dụng công nghệ thông minh phân tích, xử lý, trình bày thông tin, dữ liệu trên các nền tảng sphục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điu hành, chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành và cung cấp dịch vụ thuận tiện, an toàn, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thành triển khai các dịch vụ công mức độ 4.

3. Phát triển kinh tế số trong ngành tài nguyên và môi trường

- Cung cấp dữ liệu, thông tin chia sẻ, dữ liệu mở, hệ sinh thái nội dung số về TNMT cho xã hội.

- Các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực TNMT tăng cường triển khai ứng dụng các công nghệ số trong sản xuất, quản trị, cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho khách hàng.

- Tạo điều kiện, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, tài trợ, tăng cường nghiên cứu các công nghệ số, phát triển các nền tảng số, hoạt động dữ liệu số, tạo ra các dịch vụ nội dung số về TNMT phục vụ xã hội, phát triển nền kinh tế số.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 07/11/2020 Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Phát triển xã hội số trong ngành tài nguyên và môi trường

- Phát triển các ứng dụng TNMT trên các thiết bị cầm tay, thiết bị di động để người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ TNMT ở mọi lúc, mọi nơi.

- Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các siêu ứng dụng di động trong lĩnh vực TNMT, hình thành các nhóm cộng đồng sử dụng các dịch vụ TNMT trên siêu ứng dụng di động.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên, chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Kinh phí từ các dự án, thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, tài trợ, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

- Nguồn xã hội hóa.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của ngành tài nguyên và môi trường trình Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện t, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, phê duyệt.

- Tham mưu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường. Làm đầu mối tchức việc đánh giá thực hiện chuyển đổi số hàng năm tại các đơn vị trong ngành tài nguyên và môi trường.

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hp, hỗ trợ việc triển khai các nội dung trong Kế hoạch.

- Đưa nội dung của ngành tài nguyên và môi trường vào trong Đề án tổng thcông nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai Chương trình chuyển đổi số của tỉnh, của các ngành.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đy mạnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

4. SKhoa học và Công nghệ

Chủ trì hướng dẫn thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học, chuyn giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu ln,... sử dụng nguồn vốn khoa học, công nghệ trong Kế hoạch này, ưu tiên trin khai các nhiệm vụ khoa học về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

5. Thủ trưởng các s, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Có trách nhiệm phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch ng dụng CNTT và chuyn đi số ngành tài nguyên và môi trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với các nhiệm vụ, dự án có tính liên ngành để đảm bảo tính đồng bộ và chia sẻ dữ liệu.

- Có trách nhiệm khai thác và sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường quản lý trên môi trường điện tử trong các hệ thống chuyên ngành của mình để đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định đã ban hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục CNTT&DL TNMT - Bộ TNMT;
- TT.
Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX và TP Huế;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên nhiệm vụ, đề án, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi gian dự kiến thực hiện

Kinh phí dự kiến

Nguồn kinh phí dự kiến

I

Nâng cao nhận thức và kiến tạo cải cách thể chế đáp ứng cho chuyển đổi số

1.1

Nghiên cứu, áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm xây dựng ngành tài nguyên môi trường số.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT)

Cục CNTT&DL TNMT; Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT)

Hàng năm

-

NSNN

1.2

Xây dựng các quy chế, hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Chương trình, Kế hoạch Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

Hàng năm

-

NSNN

1.3

Hoàn thiện các quy định về giải quyết TTHC trên môi trường mạng.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

Hàng năm

-

NSNN

1.4

Tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 -2025

-

NSNN

1.5

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số ngành TNMT.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

Hàng năm

100

NSNN

II

Phát triển hạ tầng số

2.1

Đầu tư trang thiết bị hạ tng kỹ thuật công nghệ thông tin.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

2.500

NSNN; Xã hội hóa

2.2

Chuyển đổi IPv4 sang Ipv6 cho hệ thống CNTT, Internet của ngành TNMT.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021

Theo kế hoạch của UBND tỉnh

NSNN; Xã hội hóa

2.3

Nâng cấp hệ thống mạng số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan nhà nước đáp ứng chương trình chuyển đổi số ngành TNMT.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

1.500

NSNN; Xã hội hóa

2.4

Triển khai, ứng dụng Thẻ điện tử công chức, viên chức và người lao động trong công tác quản lý nhân sự,...

Sở TNMT

Sở TTTT; Sở Nội vụ; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

Theo kế hoạch của UBND tỉnh

NSNN; Xã hội hóa

III

Phát triển hạ tầng dữ liệu

3.1

Số hóa dữ liệu chuyên ngành TNMT.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

5.000

NSNN; Xã hội hóa

3.2

Tập hợp, số hóa nội dung, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu văn bản hành chính, văn bản chuyên ngành TNMT.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2021 - 2023

1.000

NSNN; Xã hội hóa

3.3

Xây dựng, hoàn thiện các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2030

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ TNMT

NSNN; Xã hội hóa

3.4

Tích hợp, kết nối hệ thống dữ liệu tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ TNMT

NSNN; Xã hội hóa

3.5

Xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

STNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ TNMT

NSNN; Xã hội hóa

3.6

Xây dựng kho dữ liệu tài nguyên và môi trường dùng chung.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2030

1.000

NSNN; Xã hội hóa

IV

Xây dựng nền tảng số

4.1

Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

Sở TNMT

Tổng cục Môi trường; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2023

198.832

NSNN; Xã hội hóa

4.2

Hoàn thiện chuyển đổi số về thư viện tài nguyên và môi trường, tích hp, kết nối, liên thông hthống thư viện quốc gia.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

1.000

NSNN; Xã hội hóa

4.3

Xây dựng nền tảng tích hợp, chia s, liên thông ngành tài nguyên và môi trường trên nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, phát triển nền tảng IoT phục vụ dịch vụ tài nguyên và môi trường thông minh

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2023

1.000

NSNN; Xã hội hóa

4.4

Xây dựng, cung cấp các nền tảng dữ liệu số tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ TNMT

NSNN; Xã hội hóa

4.5

Phát triển các nền tảng ứng dụng, di động cung cấp các dịch vụ, xử lý, tư vấn, khai thác dữ liệu thông tin về tài nguyên và môi trường.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT và các đơn vị liên quan

2023 - 2030

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ TNMT

NSNN; Xã hội hóa

V

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

5.1

Triển khai chữ ký số 100% cho các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2022

Theo kế hoạch của UBND tỉnh

NSNN; Xã hội hóa

5.2

Triển khai 100% cán bộ lãnh đạo cấp Phòng trở lên của ngành TNMT được cấp phát chữ ký số qua sim di động.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2022

Theo kế hoạch của UBND tỉnh

NSNN; Xã hội hóa

5.3

Trin khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin ngành TNMT.

Sở TNMT

Sở TTTT; Cục CNTT&DL TNMT

Hàng năm

500

NSNN; Xã hội hóa

5.4

Xây dựng quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng ngành TNMT; quy định về số hóa dữ liu TNMT.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

-

NSNN

VI

Phát triển nguồn nhân lực

6.1

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách CNTT các nội dung chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống; an toàn, an ninh thông tin mạng ngành TNMT.

Sở TTTT

Sở TNMT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

250

NSNN; Xã hội hóa

6.2

Triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng CNTT TNMT thông minh hàng năm. Triển khai các chương trình truyền thông về CNTT TNMT thông minh.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

250

NSNN; Xã hội hóa

6.3

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực CNTT, bảo đảm có đủ nhân lực CNTT cho nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT tại đơn vị.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

250

NSNN; Xã hội hóa

VII

Phát triển chính phủ số

7.1

Đi mới cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực trong chuyn đi số ngành TNMT.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

-

NSNN; Xã hội hóa

7.2

Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin chuyên ngành thông minh phục vụ Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2030

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ TNMT

NSNN; Xã hội hóa

7.3

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế” (Dự án VILG).

BQL dự án VILG

Sở TNMT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2023

99.000

NSNN

7.4

Đề án tổng thể “Xây dựng hạ tng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; cập nhật CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình 1/2000, 1/5000 trên địa bàn tỉnh”.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam; Sở TTTT

2021 - 2025

150.000

NSNN; Xã hội hóa

7.5

Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; giám sát thảm họa thiên tai.

Sở TNMT

Cục Viễn thám quốc gia; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

20.000

NSNN; Xã hội hóa

7.6

Xây dựng CSDL quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Tổng cục Môi trường; Các đơn vị liên quan

2021 - 2023

1.500

NSNN; Xã hội hóa

7.7

Xây dựng CSDL và hệ thống quản lý thông tin môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Tổng cục Môi trường; Các đơn vị liên quan

2022 - 2025

4.000

NSNN; Xã hội hóa

7.8

Xây dựng CSDL đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2022 - 2025

2.000

NSNN; Xã hội hóa

7.9

Xây dựng CSDL tài nguyên nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2024 - 2025

3.000

NSNN; Xã hội hóa

7.10

Xây dựng CSDL quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh Tha Thiên Huế.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2022 - 2023

3.000

NSNN; Xã hội hóa

7.11

Xây dựng CSDL biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Cục Biến đổi Khí hậu; Các đơn vị liên quan

2022 - 2023

4.000

NSNN; Xã hội hóa

7.12

Xây dựng CSDL tài nguyên môi trường biển, đảo và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Các đơn vị liên quan

2024 - 2025

5.000

NSNN; Xã hội hóa

7.13

Xây dựng Hệ thống quản lý CSDL quỹ nhà, đất tnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Trung tâm CNTT tỉnh; Các đơn vị liên quan

2021

500

NSNN; Xã hội hóa

7.14

Xây dựng Hệ thống CSDL quản lý hoạt động giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Sở TTTT; Các đơn vị liên quan

2021 - 2022

1.000

NSNN; Xã hội hóa

7.15

Hệ thống thông tin quản lý và CSDL tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (Hệ thng thông tin tích hợp và qun trị CSDL tài nguyên và môi trường tnh Thừa Thiên Huế).

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Trung tâm CNTT tỉnh; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

10.000

NSNN; Xã hội hóa

VIII

Phát triển kinh tế số

8.1

Thu thập, cập nhật, quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017; Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 07/11/2020) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Các đơn vị liên quan

Hàng năm

200

NSNN

IX

Phát triển xã hội số

9.1

Thu thập, công khai dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường lên hệ thống dữ liệu mở của Tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở TNMT

Cục CNTT&DL TNMT; Sở TTTT; Trung tâm CNTT tỉnh; Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

1.000

NSNN; Xã hội hóa

9.2

Phát triển xã hội số thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở TNMT

Các đơn vị liên quan

2021 - 2025

-

NSNN; Xã hội hóa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 27/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 192/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
479144