• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác dân vận


 

Kế hoạch 1954/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Văn bản khác 1954/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1954/KH-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch số 06-KH/BDVTW ngày 19/02/2020 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020;

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 49-CT/TU); Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận của chính quyền giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình số 1122/CTPH- UBND-BDV), UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU, Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong hệ thống chính trị.

- Phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác dân vận giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các ngành chức năng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo ”, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan nhà nước nhiệt tình, trách nhiệm và hết lòng phục vụ nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chương trình s1122/CTPH-UBND-BDV, Kế hoạch số 4760/KH-UBND của UBND tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận,...

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo Kế hoạch số 42-KHPH/BDVTU-UBND ngày 06/3/2019 về phối hợp thực hiện chương trình công tác dân vận giữa UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy và “Năm dân vận chính quyền” 2019.

3. Tăng cường tuyên truyền giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” với phương châm “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

4. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân Vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xem đây là phong trào lớn của toàn Đảng, toàn dân, trọng điểm là các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào phải thực hiện toàn diện trên đời sống, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và là cơ sở để đánh giá phân loại các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

5. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả, chất lượng các Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý, xây dựng chính quyền các cấp.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp.

7. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tăng cường công tác đối thoại theo Quy chế 10-QC/TU ngày 18/01/2018 của Tỉnh ủy[1], giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

8. Đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân; Mạnh dạn đưa ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống,...

9. Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật, các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

10. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp nhằm trang bị những nội dung cơ bản về công tác dân vận; nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận của chính quyền giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 4760/KH-UBND của UBND tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận,...và Kế hoạch này.

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra công tác dân vận chính quyền theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo kế hoạch; Làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo công tác dân vận chính quyền và tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV; phối hợp với Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và Dân tộc - Tôn giáo - Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2020 - 2025.

3. Giao Thanh tra nhà nước tỉnh chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành, địa phương (mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia).

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận. Định kỳ báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

5. Chế độ, thông tin, báo cáo:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo thời gian như sau:

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: trước ngày 01/6.

- Báo cáo năm: trước ngày 01/12.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương (T78-HN);
- TT Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Ban DVTU; UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành(60), Đoàn thể(6) tỉnh;
- Phòng DVCCQNN và DT - TG (Ban DVTU);
- Ban Thi đua Khen thưởng (SNV);
- Các huyện, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- LĐVP (Lượng, Huy), Dg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Minh Hưng

 



[1] Quy chế s10-QC/TU ngày 18/01/2018 của Tnh ủy Bình Dương về việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1954/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành: 22/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1954/KH-UBND

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445878