• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Hình sự

 

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Văn bản khác 196/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27/9/2017 của Bộ trưởng BTư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

- Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày có hiệu lực pháp luật, Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Đối tượng tham dự: Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng Phổ biến giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí đã bố trí theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 23/3/2016.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 với các nội dung, hình thức phù hợp và trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan thông tấn báo chí.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và năm 2018.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí đã bố trí theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 23/3/2016.

3. Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015

- Đối tượng tập huấn: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí đã bố trí theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 23/3/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch này; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ngành và cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai Kế hoạch.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự cho cán bộ, công chức, hội viên, thành viên trong cơ quan, tổ chức, ngành mình.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung tại Quyết định số 1359/QĐ-TTg và Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 với hình thức thích hợp, đảm bảo hiệu quả trên địa bàn; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thư
ng trực TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 06/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 196/KH-UBND

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366727