• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020

Tải về Văn bản khác 196/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/KH-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM TRÊN MẠNG INTERNET” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; góp phần giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên mạng internet.

- Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các Cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khi tham gia hoạt động trên mạng Internet.

2. Yêu cầu

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phải được thực hiện thường xuyên; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức phù hợp; gắn với việc tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng chế chính sách nâng cao hiệu quả về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

Xây dựng chính sách khuyến khích sự hợp tác, hỗ trợ hp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

2. Tăng cường năng lực cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

- Tăng cường năng lực cho lực lượng thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông, các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet từ cấp tỉnh tới cấp huyện trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; lựa chọn người có trình độ lý luận, chuyên môn, kỹ thuật cao để theo dõi hoạt động phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa lực lượng thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng môi trường mạng gây ảnh hưởng đến an ninh toàn tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, công dân.

- Rà soát, trang bị phương tiện, thiết bị tác nghiệp, bổ sung kinh phí nghiệp vụ, kinh phí thanh tra cho lực lượng thanh tra Thông tin và Truyền thông và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

3. Nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phm trên mạng Internet

- Triển khai phần mềm chặn lọc, phát hiện thu thập, xử lý thông tin sai phạm trên môi trường mạng; phần mềm bảo vệ an ninh máy tính cá nhân khi truy cập Internet cho phép bảo vệ người dùng mạng Internet tránh được các sự c an toàn thông tin khi ctình hoặc truy cập nhầm vào các trang thông tin có nội dung độc hại, nguy hiểm và sai phạm.

- Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp Internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động kịp thời có biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm, chủ động rà soát, có phương án xử lý đối với hành vi lợi dụng hệ thống thông tin di động đ phát tán tin nhn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Lực lượng thanh tra Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với cơ quan Công an, các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh; đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm lợi dụng môi trường mạng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực công tác quản lý và điều hành ngăn chặn địa chỉ IP và phân giải tên miền để chủ động phòng ngừa và xử lý sai phạm trên môi trường mạng.

4. Thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh trong phòng ngừa, chng vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nguyên nhân, sự nguy hiểm, tác hại và ảnh hưởng do vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet gây ra; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, chng vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, chủ động đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch, phản động.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kết hợp với truyền thông xã hội, với gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể nhằm hướng dẫn, nâng cao ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; ý thức sử dụng thông tin trên Internet của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đtự mình sàng lọc những nội dung xấu, khai thác những thông tin có lợi phục vụ nhu cầu học tập, thông tin giải trí lành mạnh.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, góp phần thực hiện có hiệu quChỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo sát đúng tình hình, có giải pháp kịp thời trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Kiện toàn lực lượng tiếp nhận, xử lý các phản ánh về thông tin sai phạm trên mạng Internet từ cộng đồng.

3. Xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực, đầu tư kinh phí, phân bổ ngân sách bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất; công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Thanh tra Thông tin và Truyền thông và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được UBND tỉnh giao trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nguồn tài trợ hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được giao, hằng năm lập dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để cân đối bố trí, kinh phí thực hiện theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã phê duyệt đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu các giải pháp phát hiện, ngăn chặn từ xa các hành vi vi phạm pháp luật trên Internet, trong đó chú trọng nghiên cứu xây dựng, ứng dụng các phần mềm chặn lọc, kiểm soát, phát hiện, cảnh báo, thu thập và xử lý thông tin sai phạm trên môi trường mạng.

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc ngăn ngừa, nâng cao khả năng, phát hiện, xử lý và khắc phục các sự cố mạng cho lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Thực hiện theo dõi, tng hp, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch. Đề xuất, bổ sung các mục tiêu, giải pháp thực hiện với Trưởng Ban chỉ đạo và UBND tỉnh theo quy định.

- Hằng năm, căn cứ chương trình, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tng hp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Công an tỉnh

- Giao các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý Nhà nước của ngành.

- Phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông thực hiện việc thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước và các hoạt động tội phạm khác lợi dụng môi trường Internet.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng thông tin lành mạnh trên Internet cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên; triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát học sinh, sinh viên đtránh khỏi các tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phát động phong trào xây dựng văn hóa sử dụng Internet lành mạnh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tham gia công tác quản lý Nhà nước đối với các nội dung thông tin trên Internet khi có yêu cầu, nhất là các yếu tvăn hóa, giải trí, thuần phong mỹ tục.

5. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hằng năm cho các s, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đtriển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thc tế tại địa phương đxây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Thường trực.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh; trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tng hp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
-
TT Tnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- Các
Sở, ngành tnh;
- UBND các huyện, TX, TP;

- L/đ VP UBND tnh;
- Lưu: VT, KGVX;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 196/KH-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377846