• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 196/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/KH-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/2019/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ vi các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội (khóa XIV) về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị quyết số 99/2019/QH14), Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tạo sự chuyn biến rõ nét trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh.

b) Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác PCCC giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2, Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018”.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

b) Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH; Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

c) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về PCCC và CNCH để hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 99/2019/QH.

d) Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời khen thưởng động viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 10/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái "Về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC"; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành (hoàn thành trong năm 2021).

b) Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn về PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

c) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất để sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

d) Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có tính tới những yếu tố đặc thù của tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh xây dựng quy định về xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành (hoàn thành trong Quý II năm 2021).

- Phôi hợp với Sở Công thương nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống, thiết bị điện phù hợp điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh, tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường và cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng ngành học, cấp học (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành (hoàn thành trong năm 2021).

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để tham mưu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn PCCC đối với các loại hình, đi tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC (hoàn thành trong năm 2022).

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

Phối hp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, n, tai nạn, sự cố xảy ra; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh xây dựng tài liệu, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp bậc học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (bắt đầu thực hiện từ năm 2020 - 2022).

d) Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác PCCC và CNCH; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thấy rõ trách nhiệm của mình để tự giác, tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng, đi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo);

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tăng thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trn, các cơ quan tuyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nxảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

- Hằng năm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố, hoàn thiện, quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong công tác PCCC và CNCH; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đưa nội dung bảo đảm an toàn PCCC vào tiêu chí xét công nhận nông thôn mới (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền, hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định đối với người trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bị thương, hy sinh.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện thị xã, thành phố xây dựng Đề án “Công tác PCCC và CNCH tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình thôn xóm, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã ban hành có xem xét tới quy hoạch hạ tầng PCCC đbổ sung, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu về PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Công thương

Chủ trì, tham mưu với y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Khi xem xét quy hoạch phát trin kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng PCCC; tổ chức, rà soát, điều chỉnh, bsung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Các sở, ban, ngành khi xem xét, phê duyệt, quyết định đầu tư, xây dựng phải xem xét tới các yếu tố bảo đảm an toàn PCCC và bảo vệ môi trường (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC

a) Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, n; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Hướng dẫn thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dng PCCC; tổ chức thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ dự án, công trình đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấm dứt tình trạng các cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về PCCC; có biện pháp nhắc nhở, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về PCCC nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các sở, ngành, địa phương và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Xây dựng

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với các công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động văn hóa th thao và du lịch. Không cp phép hoạt động đối với các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Sở Công thương

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo các Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, thị xã, thành phố thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

6. Nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH của lực lượng PCCC

a) Công an tỉnh

- Rà soát các quy định về phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp, thông tin chỉ huy PCCC và CNCH trong lực lượng cho phù hợp điều kiện thực tế của địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ. Bảo đảm phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa lực lượng Công an với Quân đội, Kim lâm và các lực lượng khác trong hoạt động PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy, n, sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Rà soát, thống kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại địa phương và cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều địa phương lân cận tham gia xử lý (hoàn thành trong năm 2020).

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở quy mô cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng của lực lượng Kim lâm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; xử lý nghiêm các vi phạm; tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị Quân đội, Công an, lực lượng kiểm lâm đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng; để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hằng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp huyện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC

a) Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

- Xây dựng, đăng ký danh mục kế hoạch đầu tư công mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Cnh sát PCCC đ bsung vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho hoạt động PCCC từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép lập dự án đầu tư mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng khu, cụm công nghiệp, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư, khu tái định cư đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ cho các hoạt động PCCC trước khi cấp giấy phép (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng; thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC

a) Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC tại địa phương mình; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về bảo him cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

9. Mở rộng hợp tác quốc tế về PCCC

a) Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/9 hng năm.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị việc thực hiện các nội dung đã được phân công trong kế hoạch; định kỳ hằng năm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, đánh giá kết quả để báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó CVP Đoàn ĐBQH, HĐND
& UBND tỉnh (N/c);
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 29/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 196/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472179