• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2016 phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Văn bản khác 198/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 198/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/10/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thành Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tnh năm 2017 góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.

c) Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sát với thực tiễn, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác tại địa phương.

d) Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

đ) Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao. Hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ s.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Rà soát văn bản pháp luật hiện hành về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; thống kê những văn bản cần sửa đi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các cơ quan, đơn vị đã tham mưu xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện: Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế chng tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn và các hình thc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo cho cán bộ và Nhân dân”; Đề án “Đổi mi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính tr và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Củng c, kiện toàn Hội đồng phi hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, Tư pháp-Hộ tịch cấp xã và cơ quan liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hp với nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Cử cán bộ tham gia các lp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương tổ chức

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Trung ương.

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dc pháp luật

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chủ nhiệm các loại hình Câu lạc bộ pháp luật

- Cơ quan hướng dẫn: Sở Tư pháp phối hợp với Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013); Bộ luật Dân sự (năm 2015); Bộ luật tố tụng Dân sự (năm 2015), các luật mi được Quốc hội thông qua và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2017

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013); Bộ luật Dân sự (năm 2015); Bộ luật tố tụng Dân sự (năm 2015); các luật mi được Quốc hội thông qua

- Cơ quan thực hiện: STư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Ph biến các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2017

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp, cơ quan liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã và cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm (tập trung vào quý I và quý II năm 2017).

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cơ quan liên quan; các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đi tượng đặc thù theo quy định Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các chương trình phi hp giữa ngành Tư pháp với các ngành, đoàn thể

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể quản lý đối tượng đặc thù; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp; Cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

10. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

b) Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác ph biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

11. Triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan tham mưu thực hiện: S Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

12. Tủ sách pháp luật

- Cơ quan hướng dẫn: S Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

13. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức phổ biến pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm sau đây

a) An toàn giao thông

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải - Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các địa phương, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Cơ quan chủ trì: SY tế.

- Cơ quan phối hợp: Các địa phương, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Phòng, chng tội phạm

- Cơ quan chủ trì: Công an tnh.

- Cơ quan phối hợp: Các địa phương, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; bảo vệ tài nguyên, môi trường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các địa phương, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Biên gii quốc gia, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến về Luật Biển Việt Nam; Công ước của Liên hp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các địa phương, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2017.

e) Quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các địa phương, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

g) Chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và cơ quan liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh và cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

h) Cải cách hành chính

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, cơ quan liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

i) Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hương ước, quy ước

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

14. Nghiên cứu, nâng cao hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa công tác tuyên truyền pháp luật qua các loại hình báo chí, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

15. Nghiên cứu, trao đổi về hình thức phổ biến pháp luật đặc thù ở một số tỉnh bạn

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2017.

16. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh và cơ quan liên quan.

- Đối tượng kiểm tra: Một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm cho các cơ quan, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được bố trí trong kế hoạch ngân sách của Sở Tư pháp.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tnh có trách nhiệm

Tư vấn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch.

- Đối với những nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật không quy định trong Kế hoạch này, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, địa phương và theo các kế hoạch chuyên đề.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2017 để theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 05 tháng 5 năm 2017; Báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 11 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến GDPL-BTP;
- Thường vụ T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa b
àn tnh;
- UBND các huyện, thị xã, th
ành phố;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu VT, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 198/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành: 26/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 198/KH-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341440