• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy lợi


Văn bản pháp luật về Phát triển thủy lợi nhỏ

 

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 127/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Văn bản khác 20/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 127/2019/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện hỗ trợ tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghquyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019.

- Thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cùng với ngân sách Nhà nước đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Khuyến khích các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước; góp phần thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển cây ăn quả trên đất dốc.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, nội dung, điều kiện, mức, hình thức hỗ trợ theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức về công tác phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

2. Ban hành các hướng dẫn thực hiện thống nhất, có hiệu quả và phù hp với điều kiện thực tế của địa phương Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

- Nguồn ngân sách cấp tỉnh: 30.000 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 115.000 triệu đồng.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2020-2025.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

1.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11 hàng năm.

1.2. Ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh trước 30/01/2020.

1.3. Tổng hợp nhu cầu của UBND các huyện, thành phố về đầu tư xây dựng theo các nội dung của Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh quyết định.

2. Sở Tài chính

2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ, quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện thời gian hoàn thành trước 30/01/2020.

2.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất với UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách tỉnh; nguồn hỗ trợ ngân sách trung ương thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. S Kế hoch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách cấp tỉnh; đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Kho bạc nhà nước: Phối hợp với Sở Tài chính ban hành hướng dẫn việc quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ dự án phù hợp vi điều kiện thực tế của tỉnh.

5. Sở Thông tin và truyền thông, Báo, Đài PTTH tỉnh, Trung tâm thông tin tnh: Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 ca HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thành phố

6.1. Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tuyên truyền vận động các tchức thủy li cơ sở, cá nhân tham gia đu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi.

6.2. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân lập hồ sơ xây dựng công trình theo quy định hiện hành và hướng dẫn có liên quan để thực hiện.

6.3. Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương đảm bảo sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả, đúng mục đích.

6.4. Hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. UBND các xã, phường, thị trấn

7.1. Tổ chức tuyên truyền, phát động các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình; thông báo kế hoạch của UBND tỉnh; Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và đăng ký thực hiện.

7.2. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, giám sát, rà soát các công trình sau khi được đầu tư xây dựng sẽ đem lại hiệu quả cao để xem xét hỗ trợ theo quy định và chỉ triển khai khi đạt được sự đồng thuận của các cá nhân, tổ chức thủy lợi cơ sở trong việc đóng góp đầu tư. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.

8. Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy li

Phối hợp với các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch.

Yêu cầu các Sở; ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nông nghip và PTNT tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: NN và PTNT, Tài chính, K
ế hoạch và Đầu tư, TT và TT, Kho bạc nhà nước;
- Báo S
ơn La, Đài PTTH tỉnh, TTTT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 127/2019/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch s
ố 20/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND tnh Sơn La)

TT

Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Cơ quan phối hợp

1

Ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết s 127/2019/NQ-HĐND

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

Trước 31/01/2020

2

Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ, quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Sở Tài chính

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

Trước 31/01/2020

3

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất xin hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính

Các Bộ, ngành Trung ương; các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV QLKTCTTL

Hàng năm

4

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách cấp tỉnh; đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện Nghị quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV QLKTCTTL

Hàng năm

5

Rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND

UBND các huyện, thành phố

Các Sở, ngành có liên quan; Công ty TNHH MTV QLKTCTTL

Hàng năm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 16/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 20/KH-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439397