• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


 

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình

Tải về Văn bản khác 20/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có liên quan về nội dung các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Xác định cụ thể từng nội dung công việc cần thực hiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở chủ động triển khai theo quy định.

- Quản lý chặt chẽ việc bàn giao về tổ chức, tài sản, tài chính và hồ sơ, tài liệu; hoàn thiện các điều kiện để hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới thành lập đi vào hoạt động theo quy định.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; bảo đảm ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Phát huy tính tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tạo sự đồng thuận thống nhất về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, bố trí cán bộ, công chức và sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của đơn vị cấp xã sau khi sắp xếp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban nhân dân các huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương cán cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn ở địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện. Kế hoạch phải xác định rõ từng nội dung công việc, cơ quan, tổ chức thực hiện và thời gian hoàn thành; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/3/2020.

2. Tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trỉển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (phần nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện quản lý) và triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/3/2020.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tập trung vào một số nội dung chính như sau:

+ Mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; mở rộng quy hoạch, thành lập đơn vị hành chính đô thị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở địa phương;

+ Nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan trực tiếp đến địa phương;

+ Thời gian đi vào hoạt động; việc bố trí công sở, trường học, trạm y tế, công trình công cộng của đơn vị hành chính cấp xã mới;

+ Quyền lợi của tổ chức, công dân, doanh nghiệp trong việc thay đổi các loại giấy tờ liên quan khi đơn vị hành chính mới thành lập.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch này cho đến khi tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

4. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

4.1. Tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác

a) Đối với tổ chức Đảng: Thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTU ngày 14/02/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thành lập đảng bộ xã; thủ tục chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên; quy trình kiện toàn cấp ủy cấp xã sau sáp nhập về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

b) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hiệp y thống nhất với Đảng ủy cấp xã quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của đơn vị hành chính cấp xã mới; công nhận danh sách ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã (lâm thời); đồng thời căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để quy định thời hạn tổ chức đại hội nhưng không quá 3 tháng kể từ khi Ủy ban lâm thời được thực hiện1.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

c) Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh: Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cấp trên trực tiếp (cấp huyện) ra quyết định thành lập tổ chức Hội, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh ở đơn vị hành chính mới theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh2.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

d) Đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị hành chính cấp xã mới theo hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

đ) Đối với các tổ chức xã hội khác: Thành lập, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các tổ chức xã hội khác ở cơ sở theo đơn vị hành chính cấp xã mới; chỉ đạo bầu hoặc cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo thẩm quyền quản lý, quy định của Luật, Điều lệ và hướng dẫn của cấp trên

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

4.2. Tổ chức chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân) và thôn, tổ dân phố

a) Tổ chức Hội đồng nhân dân

- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính cấp xã mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Căn cứ Điều 134, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã mới tổ chức kỳ họp thứ nhất; công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ định Triệu tập viên trong số đại biểu Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới (là nhân sự dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền. Chủ tịch Hội đồng nhân dân do Bí thư Đảng ủy, hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm) để triệu tập và chủ tọa kỳ họp cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới.

+ Hướng dẫn Triệu tập viên chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình và chuẩn bị các tài liệu kỳ họp thứ nhất trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

+ Về tên gọi: Hội đồng nhân dân xã, thị trấn..., kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 (tên đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

+ Thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất: Thực hiện xong trước ngày 01/4/2020.

- Trình tự thủ tục, các bước tiến hành kỳ họp thứ nhất: Thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân; Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp trù bị, Triệu tập viên công bố danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính mới và báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất (Nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ nhất: Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 83, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 và có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác của địa phương nếu xét thấy cần thiết...)

b) Tổ chức Ủy ban nhân dân: Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính cấp xã mới do Hội đồng nhân dân bầu tại Kỳ họp thứ nhất gồm các chức danh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân theo quy định tại Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định pháp luật hiện hành khác.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

c) Thôn, tổ dân phố

- Giữ ổn định tổ chức và hoạt động của các thôn, tổ dân phố như hiện nay. Trường hợp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có các thôn, tổ dân phố trong đơn vị hành chính cấp xã mới trùng tên, Ủy ban nhân dân các huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Đối với các thôn thuộc các xã sáp nhập vào thị trấn: Ủy ban nhân dân các huyện rà soát, lập danh sách tên gọi của thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định chuyển thôn thành tổ dân phố theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 14/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/5/2020.

4.3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

- Ổn định tổ chức các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có của các trường học.

- Nhập nguyên trạng Trạm Y tế cấp xã nhưng trước mắt vẫn duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh tại các vị trí cũ. Căn cứ yêu cầu phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân địa phương tại các đơn vị hành chính cấp xã mới, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện việc hợp nhất các Trạm Y tế. số lượng biên chế tại Trạm Y tế ở đơn vị hành chính cấp xã mới trước mắt không vượt quá tổng số biên chế có mặt tại các Trạm y tế khi sáp nhập, sau đó giảm theo lộ trình 05 năm theo quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

4.4. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập

a) Cán bộ

- Đối với các chức danh cán bộ cấp Trường (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh): Tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã mỗi tổ chức nêu trên bố trí 01 cấp trưởng theo quy định của tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Đối với các chức danh cán bộ cấp Phó (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND): Tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã số lượng cấp phó có thể bố trí nhiều hơn so với quy định nhưng tối đa không quá số lượng hiện có (nếu chưa sắp xếp, bố trí được ngay cán bộ dôi dư); tuy nhiên, đối với xã, thị trấn có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ thì chậm nhất sau 05 năm kể từ ngày thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới phải thực hiện theo đúng số lượng quy định.

b) Công chức

- Đối với chức danh Trưởng Công an: Thực hiện ngay phương án điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

- Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Lựa chọn 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự để bổ nhiệm giữ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự của đơn vị hành chính cấp xã mới, công chức còn lại thực hiện việc điều chuyển nội bộ trong đơn vị hành chính cấp xã mới hoặc sang đơn vị hành chính cấp xã khác trong huyện còn thiếu công chức Chỉ huy trưởng Quân sự hoặc điều động sang chức danh công chức khác còn thiếu phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo.

- Đối với các chức danh công chức được bố trí từ 02 đến 03 người đảm nhiệm: Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn): Tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã số lượng công chức cấp xã có thể bố trí nhiều hơn so với quy định nhưng tối đa không quá số lượng hiện có (nếu chưa sắp xếp, bố trí được ngay công chức dôi dư), sau đó giảm theo lộ trình, phương án sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư đã được Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thông qua Đề án sắp xép đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021; Chủ tịch UBND ở đơn vị hành chính cấp xã mới có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng công chức phù hợp với tình hình ở địa phương sau khi báo cáo và có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp huyện.

c) Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính cấp xã mới bố trí đúng theo quy định của văn bản pháp luật hiện hành.

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

4.5. Phương án bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp

a) Phương án bố trí cán bộ cấp xã dôi dư: UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ cấp xã dôi dư bảo đảm theo lộ trình, phương án đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thông qua tại Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

+ Sắp xếp, bố trí công tác khác ngay tại đơn vị hành chính cấp xã mới hoặc thực hiện điều động cán bộ đến đơn vị hành chính cấp xã khác còn thiếu theo quy định tại Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và theo phân cấp quản lý cán bộ;

+ Xét chuyển thành công chức khối đảng, đoàn thể hoặc công chức khối hành chính cấp huyện trở lên (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định);

+ Tuyển dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định);

+ Tiếp nhận, tuyển dụng vào công chức cấp xã (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định);

+ Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Chính phủ;

+ Giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ nếu cán bộ cấp xã có nguyện vọng nghỉ công tác hưởng chế độ tinh giản biên chế;

+ Nghỉ hưu theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện.

- Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình hoặc thực hiện sớm hơn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư tại Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021 đã được phê duyệt

b) Phương án bố trí công chức cấp xã dôi dư: UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công chức cấp xã dôi dư bảo đảm theo lộ trình, phương án đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thông qua tại Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

+ Điều động đến các đơn vị hành chính cấp xã khác còn thiếu;

+ Xét chuyển thành công chức khối hành chính cấp huyện trở nên (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định);

+ Tuyển dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định);

+ Giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ nếu công chức cấp xã có nguyện vọng nghỉ công tác hưởng chế độ tinh giản biên chế;

+ Nghỉ hưu theo quy định;

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện.

- Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình hoặc thực hiện sớm hơn phương án sắp xếp, bố trí công chức dôi dư tại Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021 đã được phê duyệt.

c) Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp bố trí theo đúng quy định của văn bản pháp luật hiện hành.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

d) Giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp: Ủy ban nhân dân các huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nắm bắt đầy đủ tình hình sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đề xuất giải pháp phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp theo đúng quy định tại Điều 21, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận

- Các xã thuộc diện sắp xếp chốt các khoản công nợ, kinh phí để tổ chức bàn giao về đơn vị hành chính cấp xã mới theo quy định. Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới:

+ Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cơ quan, đơn vị cấp trên và tình hình thực tiễn ở địa phương tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước ở cấp xã để bàn giao cho các đơn vị hành chính cấp xã mới.

+ Tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu trên giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới thành lập.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/4/2020.

6. Khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới; thu hồi con dấu cũ

6.1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp xã liên quan căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, liên hệ với Công an tỉnh thực hiện khắc, đăng ký các loại con dấu cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính cấp xã mới theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập mới.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất trước ngày 01/4/2020.

6.2. Thu hồi con dấu cũ, khắc, đăng ký và bàn giao sử dụng con dấu mới: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp xã liên quan phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi các con dấu cũ tại thời điểm hết giờ làm việc hành chính trước ngày sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy có hiệu lực. Bàn giao, cấp con dấu mới cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp xã liên quan để sử dụng.

* Ủy ban nhân dân các huyện giao Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực làm đầu mối phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện khắc, đăng ký sử dụng và bàn giao con dấu mới và thực hiện thu hồi con dấu cũ của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã.

7. Thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp xã mới

- Thực hiện phân loại các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sau khi Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiêu lực thi hành; trước mắt đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành tạm thời được phân loại theo đơn vị hành chính cấp xã cũ có phân loại cao nhất).

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập mới, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2020.

8. Đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2020, chậm nhất không quá ngày 10/4/2020

Trong thời gian các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn hoạt động bình thường theo cơ quan, tổ chức, đơn vị trước khi sắp xếp; đảm bảo không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

9. Chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân

- Trên cơ sở các quy định của pháp luật, quy định tại Điều 11, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, không thu phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Ưu tiên việc chuyển đổi Giấy Chứng minh Nhân dân, sổ hộ khẩu thực hiện sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch khác có liên quan. Đối với các loại giấy tờ khác còn lại, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn để người dân chuyển đổi theo quy định (nếu có nhu cầu);

- Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng;

- Thủ tục hành chính chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân do thay đổi đơn vị hành chính phải được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến Nhân dân và được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

10. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán ngân sách năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương thực hiện; đồng thời tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện chỉ định triệu tập viên của Hội đồng nhân dân cấp xã mới thành lập và tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tại các xã, thị trấn mới thành lập.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện trong việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đoàn thể và tiếp nhận hội viên, đoàn viên sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

3. Giao các Sở, ban, ngành tỉnh chủ động tham mưu và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

3.1. Sở Nội vụ

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; làm đầu mối tập hợp các ý kiến, kiến nghị của địa phương xin ý kiến Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra;

- Theo dõi, hướng dẫn các huyện sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng liên quan trong quá trình tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; việc hoàn thiện hồ sơ để đánh giá phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chỉ đạo đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sau sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công.

3.3. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền các nội dung về Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh và các nội dung liên quan trọng quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3.4. Sở Tài chính: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kính phí; việc bàn giao công nợ về xây dựng cơ bản, về quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới theo đúng quy định.

3.5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chỉ đạo thực hiện việc bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường của các đơn vị hành chính cũ về đơn vị hành chính mới; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường đối với đơn vị hành chính mới đảm bảo theo đúng quy định.

3.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chỉ đạo, tổ chức việc thống kê, quản lý các di tích lịch sử, văn hóa, thiết chế văn hóa, các địa điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận nằm trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp và công tác bàn giao, quản lý, sử dụng đối với đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập đảm bảo phù hợp và đúng quy định.

3.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã, thị trấn mới được thành lập về đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, trụ sở làm việc, trường học...

3.8. Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã trong việc bàn giao hồ sơ, tuyến đường giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính cũ về đơn vị hành chính mới; việc quản lý, nâng cấp, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đối với đơn vị hành chính xã mới bảo đảm kết nối thuận lợi khi đơn vị hành chính mới thành lập.

3.9. Sở Xây dựng: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan thủ tục, lập hồ sơ, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị, phân loại đô thị, bảo đảm tiêu chuẩn đối với các đơn vị hành chính đô thị mới được thành lập theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3.10. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chỉ đạo đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới nội dung, cách thức bàn giao hồ sơ tư pháp. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của cấp xã mới thành lập theo đúng quy định;

- Phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn các huyện chỉ đạo các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

3.11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp việc thống kê, hồ sơ quản lý chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội để bàn giao về đơn vị hành chính cấp xã mới bảo đảm đầy đủ, đúng quy định.

3.12. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện liên quan trong việc sắp xếp trạm y tế tại đơn vị hành chính cấp xã mới.

3.13. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các trường học trên địa bàn xã, thị trấn liên quan đến việc sắp xếp, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên.

- Chủ trì, tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học và sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi huyện.

3.14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các xã thực hiện sắp xếp điều chỉnh về quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp để đơn vị hành chính xã mới quản lý theo đúng quy định; rà soát, đánh giá, xác định tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với đơn vị hành chính xã mới.

3.15. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình để đảm bảo công tác an ninh, giữ gìn trật tự xã hội tại các địa bàn tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được tiến hành bảo đảm yêu cầu đề ra;

- Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc khắc con dấu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại các đơn vị hành chính mới theo quy định;

- Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn về công tác bàn giao hồ sơ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, liên quan đến quản lý hộ khẩu của đơn vị hành chính cũ về đơn vị hành chính mới; việc chuyển đổi giấy tờ liên quan của tổ chức và công dân trên địa bàn đơn vị hành chính mới đảm bảo kịp thời, thuận lợi cho tổ chức và công dân; việc đưa lực lượng công an chính quy bố trí về đơn vị hành chính cấp xã mới theo Đề án đã được duyệt.

3.16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan và Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn về công tác bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương; bàn giao vũ khí, trang bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ, quân trang dân quân tự vệ, con dấu của Ban Chỉ huy Quân sự xã; bàn giao các công trình quân sự, quốc phòng trên địa bàn xã (nếu có) ở đơn vị hành chính sắp xếp.

4. Các Sở, ban, ngành, Hội, tổ chức xã hội khác: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của Luật, Điều lệ, văn bản hướng dẫn của cấp trên; chủ động phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch, giải quyết có hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách ở huyện, cấp xã trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn của đơn vị;

- Tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời gian theo Kế hoạch này;

- Báo cáo, thống nhất với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn theo đơn vị hành chính mới làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân để bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính cấp xã mới đảm bảo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính cấp xã mới;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức bàn giao, tiếp nhận về tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư và công nợ xây dựng cơ bản; rà soát quy hoạch tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã;

- Chỉ đạo việc thống kê, kiểm kê tài sản của đơn vị hành chính cũ trước khi thực hiện việc bàn giao cho đơn vị hành chính mới;

- Chỉ đạo việc đổi tên thôn, tổ dân phố do trùng tên (nếu có); chuyển thôn thành tổ dân phố mới;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và tổ chức, cá nhân giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền;

- Triển khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tập trung huy động các nguồn vốn của nhà nước, nguồn lực của xã hội trong đầu tư, quy hoạch xây dựng các khu cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp theo hướng đô thị văn minh hiện đại, xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thiện các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị cấp xã theo quy định; quy hoạch, phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ ...; tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo hoạt động của chính quyền địa phương và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân.

6. Các xã, thị trấn liên quan

- Tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời gian kế hoạch;

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại tại đơn vị hành chính mới; giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Đề xuất cấp có thẩm quyền đổi tên thôn, tổ dân phố mới do trùng tên.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, xã, thị trấn liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban đảng của Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiền Hải;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Hưng;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 1 Hướng dẫn số 13/HD-MTTQ-BTT ngày 20/02/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc kiện toàn Ủy ban MTTQVN cấp xã sau khi sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

2 Hướng dẫn số 36/HD-BTV ngày 26/02/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 06/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 20/KH-UBND

47

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452161