• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2016 thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020"

Tải về Văn bản khác 201/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Đảng gắn với việc xây dựng dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống gia đình, trong bối cảnh kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gắn với việc tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình là nền tảng, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước.

2. Yêu cầu

- Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình và mọi cá nhân là yếu tố quyết định sự thành công của công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình.

- Tập trung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Xem việc giữ gìn, và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình là việc mang tính chiến lược đối với quá trình xây dựng, phát triển đất nước đồng thời cũng là việc hết sức cần thiết trong cuộc sống thường ngày của mọi người, mọi gia đình.

- Tập trung tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt; đồng thời lên án, phê phán những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, làm ảnh hưởng xấu đến các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

- 100% cán bộ tham gia chỉ đạo, hoạt động Đề án từ tỉnh đến huyện, xã và ấp (khu phố) được tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức hàng năm.

- 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã thực hiện tuyên truyền thông qua hình thức băng rôn, khẩu hiệu.

- 90% người dân trên địa bàn được tuyên truyền nâng cao nhận thức về chức năng của gia đình, vai trò của người chồng, người vợ, ông bà, cha mẹ, con trong gia đình; nâng cao kỹ năng ứng xử của các thành viên, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, xóa bỏ các định kiến lạc hậu về trọng nam, khinh nữ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn liền với xây dựng gia đình văn hóa.

- 100% các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy xây dựng được chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung liên quan đến giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng.

- 100% xã, phường, thị trấn xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình gia đình (Mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững...) thông qua đó, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc.

- 11 xã, phường, thị trấn/11 huyện (TP, TX) trên địa bàn tỉnh thực hiện Đề án điểm của tỉnh (năm 2016, có 04 xã/04 huyện (TX) thực hiện là thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, huyện Tân Phú Đông).

- Xây dựng 02 huyện đạt chuẩn mô hình gia đình (huyện Chợ Gạo giai đoạn 2017 - 2018; huyện Cai Lậy giai đoạn 2018 - 2019, có 100% ấp, khu phố có câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc phát triển bền vững và Đội phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ)).

2. Đối tượng tuyên truyền

Toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm

a) Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện đề án:

- Hàng năm, triển khai các hoạt động và tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã và Ban Chủ nhiệm CLB gia đình hạnh phúc phát triển bền vững ấp, khu phố.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lấy việc gia đình văn hóa làm trọng tâm trong công tác tuyên truyền, vận động, thông qua sinh hoạt của các CLB, tổ chức chính trị, xã hội là thành viên BCĐ. Đặc biệt, tập trung các xã huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước, huyện Tân Phú Đông.

b) Xây dựng, nhân bản tài liệu tuyên truyền, giáo dục

- Biên soạn và phát hành quyển sách “Tài liệu thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”.

- Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tình hình thực tế sinh hoạt của địa phương.

- Nhân bản các tài liệu tuyên truyền, giáo dục cung cấp cho các câu lạc bộ sinh hoạt.

- Duy trì, phát triển các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương, chú trọng việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường.

c) Tổ chức các Mô hình điểm hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại địa phương:

- Xây dựng 11 xã điểm của tỉnh.

- Mỗi huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy xây dựng từ 03 - 04 xã, phường, thị trấn điểm có 100% ấp, khu phố thành lập, duy trì hoạt động của CLB gia đình hạnh phúc phát triển bền vững; Đội PCBLGĐ và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

- Duy trì sinh hoạt tuyên truyền các nội dung về xây dựng đạo đức, lối sống, cách ứng xử và xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc thông qua các buổi sinh hoạt CLB gia đình hạnh phúc phát triển bền vững và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, tổ nhân dân tự quản tại ấp, khu phố.

- Hỗ trợ chuyên môn, kinh phí tập huấn 02 đơn vị huyện Chợ Gạo, huyện Cai Lậy thực hiện điểm “Huyện đạt chuẩn Mô hình gia đình”, 100% ấp, khu phố có CLB gia đình phát triển bền vững và Đội PCBLGĐ.

d) Hàng năm, tổ chức Liên hoan “CLB gia đình hạnh phúc phát triển bền vững, Đội PCBLGĐ” cấp xã, huyện, tỉnh.

đ) Hàng năm, tổ chức và phối hợp kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Đề án: Lồng ghép kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động thực hiện Đề án, kịp thời rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp triển khai, thực hiện Đề án có hiệu quả trong những năm tiếp theo.

4. Sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm và tổng kết giai đoạn vào cuối năm 2020. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình, PCBLGĐ giai đoạn 2016 - 2020.

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 5) và 01 năm (trước ngày 05 tháng 12) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/12.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa.

- Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí trong nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình cấp tỉnh để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

- Hàng năm, các cơ quan liên quan và địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, bố trí kinh phí của ngành và địa phương trình UBND cùng cấp phê duyệt để thực hiện; tạo mọi điều kiện nhằm huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là đầu mối đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và tài liệu tổ chức tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác gia đình, các Ban Chủ nhiệm CLB ấp, khu phố tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ở khu dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình văn nghệ tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa gia đình; PCBLGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành liên quan xây dựng 02 huyện Chợ Gạo, huyện Cai Lậy đạt chuẩn mô hình gia đình (100% ấp, khu phố có CLB gia đình hạnh phúc phát triển bền vững và Đội PCBLGĐ)

- Hỗ trợ tài liệu, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa gia đình, PCBLGĐ cho cơ sở và các gia đình.

- Tổ chức các Hội thi, Liên hoan CLB gia đình; Đội PCBLGD tìm hiểu kiến thức về văn hóa truyền thống gia đình, kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động hàng năm trong tổ chức thực hiện Đề án.

- Hằng năm, tổ chức sơ kết công tác triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết giai đoạn vào năm 2020. Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tổ chức, tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong tổ chức và thực hiện Đề án.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền các nội dung về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử, nội dung xây dựng gia đình văn hóa.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động Đề án theo kế hoạch.

- Thẩm định dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện.

- Thẩm tra quyết toán kinh phí chi cho hoạt động thực hiện Đề án của các sở, ngành có liên quan.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đề nghị Báo Ấp Bắc

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai và tuyên truyền các sự kiện về gia đình, công tác gia đình và các hoạt động của Đề án.

- Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho chương trình, nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển bền vững; phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu xây dựng, phát hành các ấn phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong gia đình.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ chức triển khai thực hiện xây dựng điểm vui chơi, giải trí và tổ chức hoạt động văn hóa vui chơi, rèn luyện thể chất cho trẻ em.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy lối sống, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa gia đình tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ, phối với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai các nội dung tuyên truyền xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng có liên quan tổ chức xây dựng 02 huyện điểm về mô hình gia đình (Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững và Đội PCBLGĐ).

9. Ủy ban nhân dân các huyên, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phối hợp liên ngành cùng cấp về công tác gia đình; bình đẳng giới và PCBLGĐ trên địa bàn theo hướng dẫn của tỉnh, trong đó tập trung vào các cơ quan: Ban Tuyên giáo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Công đoàn cùng cấp.

- Sáp nhập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” vào Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp huyện, xã. Đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình; PCBLGĐ, lấy trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị và các danh hiệu văn hóa trong phong trào để triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo phát huy có hiệu quả việc khai thác các thiết chế văn hóa ở cơ sở, tạo sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành đoàn thể trong quá trình triển khai nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch duy trì và nhân rộng Mô hình PCBLGĐ (CLB gia đình, Đội PCBLGĐ, Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, Đường dây nóng…). Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện và nhân rộng mô hình PCBLGĐ nhằm can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở địa bàn ấp, khu phố trên phạm vi huyện, thành phố, thị xã. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững làm pháo đài tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về gia đình, PCBLGĐ, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa tại cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, in ấn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, kết hợp hài hòa với văn hóa hiện đại.

Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung vào chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 201/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 15/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 201/KH-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330664