• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2017 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2018

Tải về Văn bản khác 201/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/KH-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOT ĐNG THÔNG TIN ĐI NGOI TNH YÊN BÁI NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về qun lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đi ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CU:

1. Mc đích:

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu, tiềm năng phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cung cấp thông tin về tình hình thế giới cho người dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh phải theo đúng chủ trương, đường li của Đảng, Nhà nước; chp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện, thị, thành phố trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng, đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường thúc đẩy các hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh gn với nhiệm vụ công tác hàng năm của các đơn vị.

II. NỘI DUNG THC HIỆN:

1. Qun lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Nội dung:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) căn cứ theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

1.2. Phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Nội dung: Hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

2. Tuyên truyền thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế

2.1. Tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên các phương tiện truyền thông

- Nội dung:

+ Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Yên Bái.

+ Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam và của tỉnh Yên Bái. Trong đó, lưu ý đến các nội dung về Cộng đồng ASEAN (Kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN tới các doanh nghiệp và người dân), các Hiệp định thương mại tự do (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định đối tác toàn diện khu vực, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu), Liên hợp quốc (sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hợp quốc, sự tham gia của Việt Nam trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc).

+ Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc...) trên báo chí, Cng thông tin đối ngoại tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Cục Thông tin đi ngoại.

+ Tuyên truyền về quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương trong và ngoài nước, trong đó đặc biệt tuyên truyền, quảng bá nhân dịp kỷ niệm 10 năm (2008 - 2018) thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào). Tiếp tục xúc tiến các hoạt động nhằm mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa phương của nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Đức... Tuyên truyền hiệu quả các hoạt động trong quan hệ hợp tác giữa huyện Yên Bình và Yecheon - Gun (Hàn Quốc), thành phố Yên Bái và thành phố Chevilly Larue (CH Pháp).

+ Tuyên truyền rộng rãi, đưa tin về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản; tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Yên Bái, nhằm quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của hai quốc gia, thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân Yên Bái với nhân dân Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).

+ Xây dựng các tư liệu, tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn nhằm đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực.

+ Xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái bng tiếng Việt và tiếng Anh cập nhật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và phân giới cắm mốc.

+ Phổ biến giáo dục về nhân quyền, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền Việt Nam.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin đối ngoại, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tuyên truyền thông tin đi ngoi, hội nhập quốc tế thông qua xuất bản các n phm truyền thông

- Nội dung: Xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó chú trọng xuất bản các ấn phẩm song ngữ (Việt - Anh, Việt - Trung, Việt - Pháp...) để làm quà tặng cho các đoàn khách nước ngoài, khách du lịch, kiều bào, phóng viên nước ngoài đến làm việc, tham quan, tìm hiểu và đưa tin về tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương.

2.3. Quảng bá hình ảnh Yên Bái thông qua các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh ra nước ngoài

- Nội dung:

+ Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Yên Bái ra tỉnh bạn, cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các doanh nghiệp; hoạt động đoàn ra, đoàn vào; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hợp tác quốc tế; hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch...

+ Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh; tích cực mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh; tổ chức và tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, triển lãm quảng bá, giới thiệu với các tỉnh bạn, địa phương nước ngoài về tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh.

+ Thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; chủ động, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Công an tỉnh.

3. Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

- Nội dung:

+ Giới thiệu các văn bản quản lý nhà nước; phương pháp, kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

+ Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia.

+ Tình hình hội nhập quốc tế, tiếp cận thị trường và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Đối tượng: Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại Thị xã Nghĩa Lộ và 3 huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Số lượng dự kiến: 200 người/lớp.

- Thời gian dự kiến: 01 ngày, quý II/2018.

- Địa điểm tổ chức: thị xã Nghĩa Lộ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được tng hợp chung trong dự toán phân bngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

IV. T CHỨC THC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch của năm 2018 tổng hợp chung với dự toán phân bổ ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách cho hoạt động Thông tin đối ngoại; thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng báo cáo kết quthực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 20/11/2018) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2018, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh y;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tnh ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội:
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT;
- Các sở, ban, ngành thuộc tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tnh, Cổng TTĐT tnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TC, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 201/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 201/KH-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375650