• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2020 về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 201/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/KH-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

GIẢM THIỂU, PHÂN LOẠI, THU GOM, TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 4 năm 2014;

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 690/TTr-STNMT ngày 29 tháng 9 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa nhất là việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Yêu cầu

a) Sau khi ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch góp phần giảm tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom, tái sử dụng, tái chế so với hiện nay.

b) Nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Giảm thiểu khối lượng chất thải nhựa phát sinh

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải nhựa tới môi trường và sức khỏe con người;

b) Giảm thiểu sử dụng túi ni lon khó phân hủy, sản phẩm nhựa nhất là sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt. Tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế cho các sản phẩm nhựa nhất là sản phẩm nhựa sử dụng một lần;

c) Đến năm 2025, sử dụng 100 % túi nilon thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilon khó phân hủy;

d) Giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa trong hoạt động của một số ngành như: Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), y tế,...

2. Phân loại chất thải nhựa trong sinh hoạt

a) Triển khai xây dựng mô hình điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (làm điểm tại 01 phường và 01 xã), trong đó chất thải nhựa được phân loại riêng và được thu gom, chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có chức năng xử lý đảm bảo quy định về môi trường;

b) Trên cơ sở các mô hình điểm, hướng dẫn, yêu cầu triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh;

c) Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong đó phân loại riêng chất thải nhựa để tái sử dụng, tái chế, giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải vận chuyển, xử lý.

3. Thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa

a) Tiếp tục duy trì dây chuyền tái chế hạt nhựa tại Nhà máy xử lý rác Văn Phú của Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái trên cơ sở sử dụng nguyên liệu là rác thải nhựa thu gom tại thành phố Yên Bái và mở rộng việc thu gom, vận chuyển từ các địa bàn khác trong tỉnh để giảm thiểu việc chôn lấp hoặc xử lý bằng các hình thức khác. Đồng thời tuyên truyền, vận động và khuyến khích các doanh nghiệp có dây chuyền tái chế trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thu gom, vận chuyển, tái chế chất thải nhựa từ các địa phương đã triển khai việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

b) Đầu tư các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt (các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt ) theo đúng lộ trình tại Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 để đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại, thu gom được xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

c) Nghiêm cấm và xử lý vi phạm đối với hành vi đốt thủ công chất thải nhựa trong khu vực dân cư.

III. THỜI GIAN, KINH PHÍ THC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020-2025.

2. Kinh phí thực hiện: Được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh:

a) Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm: túi nilon khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn,...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa,... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường;

b) Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý;

c) Tăng cường truyền thông, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa; phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn bằng kinh phí sự nghiệp môi trường và hoàn thành trong năm 2021, trong đó chất thải nhựa được thu gom riêng và được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có cơ sở tái chế theo quy định. Trên cơ sở các mô hình điểm, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh;

b) Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải tại nguồn cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và điều kiện thực tế về công nghệ, biện pháp xử lý cũng như trang thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải của tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện nghiêm các quy định về nhập khẩu phế liệu nhựa thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

d) Chủ trì, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện và xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020;

đ) Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa nhằm hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện các phong trào, liên minh, mô hình chống chất thải nhựa, giảm thiểu, phân loại và thu gom chất thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, hướng dẫn;

g) Chủ trì tham mưu tăng cường năng lực, hiệu quả của công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong đó bao gồm cả chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các làng nghề, cơ sở sản xuất, tái chế nhựa và túi nilon không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường; kiểm tra việc tuân thủ các quy định môi trường của các cơ sở cung cấp túi ni lon cho các chợ dân sinh và cửa hàng buôn bán nhỏ;

i) Gắn các nội dung của Kế hoạch này với việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

k) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm; trường hợp cần thiết thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung nhiệm vụ đthực hiện; tổ chức tổng kết giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2025.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Theo chức năng nhiệm vụ được giao tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi của Kế hoạch này.

4. Sở Công Thương:

a) Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện mục tiêu “Đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dừng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần” trên địa bàn tỉnh;

b) Tuyên truyền, thông tin, phổ biến danh mục các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu có chứa vi nhựa, nano nhựa để người tiêu dùng biết trên cơ sở danh sách công bố của Bộ Công Thương;

c) Xây dựng tài liệu, tờ rơi, tập gấp để tuyên truyền, phổ biến về giảm thiểu, hạn chế sử dụng chất thải nhựa, túi ni lon tại các siêu thị, chợ, hội chợ, triển lãm, tại các hội nghị, sự kiện của ngành công thương và tới các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

d) Tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về nội dung thiết kế và thay thế bao bì sản phẩm từ chất liệu nhựa sang các loại bao bì sử dụng chất liệu khác thân thiện với môi trường.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm thiểu, thu gom, tái chế chất thải nhựa trong ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản (trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); thực hiện các giải pháp hạn chế sử dụng phao xốp trong ngành thủy sản (để làm nổi các lồng bè nuôi cá);

b) Xây dựng và thực hiện các giải pháp thu hồi các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; tuyên truyền, chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm thay thế túi nilon khó phân hủy và đồ nhựa dùng một lần từ nông sản (nếu có).

6. Sở Y tế:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phân loại, giảm thiểu chất thải nhựa tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo hướng dẫn việc phân loại tại các bệnh viện, cơ sở y tế; đưa nội dung giảm thiểu chất thải nhựa là một tiêu chí đánh giá cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phân loại, giảm thiểu chất thải nhựa trong các trường học, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo lồng ghép nội dung về phân loại, giảm thiểu chất thải nhựa vào hoạt động giáo dục về phân loại chất thải tại nguồn cho học sinh, sinh viên; đưa nội dung phân loại và giảm thiểu chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.

8. Sở Khoa học và Công nghệ:

Ưu tiên triển khai hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực xử lý tái chế chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; tăng cường đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Bổ sung tiêu chuẩn giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở thể dục thể thao quần chúng, các trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao và đưa ra các phương án thay thế theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện chương trình truyền thông, tuyên truyền về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

11. Công an tỉnh:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, tái chế, các tổ chức, cá nhân thu mua chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

12. Cục Thuế tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc tuân thủ chính sách thuế bảo vệ môi trường của các cơ sở cung cấp túi nilon cho các chợ dân sinh và cửa hàng buôn bán nhỏ.

13. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái:

Hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tổ chức chính trị - xã hội:

Tiếp tục hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên các cấp tích cực tham gia thực hiện giảm thiểu, phân loại, thu gom chất thải nhựa để góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa, về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm: túi nilon khó phản hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn,...) để bảo vệ môi trường;

b) Vận động, yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch,...trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường, không cung cấp miễn phí túi nilon khó phân hủy cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi nilon khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường;

c) Bố trí hoặc chỉ đạo bố trí các thùng thu gom, phân loại rác và tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại các công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, công viên, quảng trường, khu du lịch, danh lam thắng cảnh...;

d) Thực hiện thu phí dịch vụ thu gom rác thải đối với các tiểu thương tại các chợ dân sinh truyền thống;

đ) Thực hiện thu gom chất thải nhựa trên các sông, suối, kênh, mương,... để hạn chế chất thải nhựa đổ ra biển, đại dương; tiến hành và xã hội hóa các hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhựa trên sông, suối và các hồ, ao trong khu vực đô thị, khu dân cư.

16. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

a) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này trong phạm vi cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình;

b) Giảm sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong hoạt động văn phòng cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh (ví dụ: sử dụng chai thủy tinh đựng nước, sử dụng cốc giấy để đựng nước khi tiếp khách, không sử dụng hộp xốp hoặc hộp nhựa để đựng cơm, suất ăn cho cán bộ, công nhân viên,...)./.

Trên đây là Kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT và TH tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, NLN.

CHỦ TỊCH
Trần Huy Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 201/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Trần Huy Tuấn
Ngày ban hành: 13/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 201/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472307