• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 201/KH-UBND-NC năm 2016 tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 201/KH-UBND-NC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH V NNG ĐỘ CỒN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG, ngày 04/12/2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ngăn ngừa, giảm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn ca người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ nhằm làm giảm svụ, sngười chết, sngười bị thương do tai nạn giao thông.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, từng bước hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe” đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khin phương tiện cơ giới đường bộ. Trách nhiệm của các tchức sản xuất kinh doanh rượu, bia trong việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội; cung cấp các nguồn lực cho công tác phòng chng vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

2. Yêu cầu

- Chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ cấp tỉnh đến huyện, xã; thời điểm thực hiện chiến dịch cưỡng chế vi phạm được thng nhất trên địa bàn toàn tnh.

- Chú trọng áp dụng mô hình t công tác phi hợp giữa cảnh sát giao thông với Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và sự tham gia của truyền thông; đồng thi kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm nng độ cồn và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành

- Tham mưu Tỉnh Ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cấp y nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, nêu cao tinh thần gương mẫu trong đội ngũ Đảng viên.

- Chđạo ban hành Kế hoạch chuyên đề về tuyên truyền, vận động và xlý vi phạm quy định về nồng độ cn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trong giai đoạn 2016 - 2020, nhất là vào các kỳ nghỉ lễ, dịp cuối năm.

- Ban hành các văn bn chđạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tnh.

2. Tăng cường năng lực thực thi quy định của pháp luật về nồng độ cồn

- Tập huấn về knăng, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khin phương tiện cơ giới đường bộ cho lực lượng Cnh sát giao thông, Cnh sát trật tự và Thanh tra Giao thông Vận tải.

- Trang bị máy đo nồng độ cồn trong khí thở và các trang, thiết bị phụ trợ cho lực lưng Cnh sát giao thông và Thanh tra Giao thông Vận tải.

- Ph biến quy định pháp luật và tập hun k năng truyn thông về chuyên đề nng độ cồn cho đội ngũ làm công tác qun lý Nhà nước về an toàn giao thông, vận tải và người điều hành vận tải, người phụ trách công tác an toàn giao thông trong các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ.

- Tập huấn cho cán bộ ngành Y tế và ngành Công an về thực hiện Thông tư liên lịch s 26/2014/TTLT/BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế và Bộ Công an quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đưng bộ.

- Lồng ghép những nội dung kiến thức mới về phòng, chống lạm dụng đuống có cồn trong chương trình đào tạo và tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên các cấp ph thông, ging viên các cơ sở đào tạo, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe.

3. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

- Phổ biến kế hoạch này và xây dựng các kế hoạch chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; chú trọng gắn nội dung tuyên truyền về quy định pháp luật, chế tài xphạt với cnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do vi phạm quy định vnồng độ cồn. Hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và các nhóm đối tượng tham gia giao thông.

- Tổ chức ging dạy, phổ biến quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khin phương tiện cơ giới đường bộ cho học sinh, sinh viên trong trường học và học viên các khóa đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

- Xây dựng các mô hình thí điểm về tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; triển khai mô hình “Đim kinh doanh bia, rượu an toàn giao thông”.

- Triển khai thực hiện quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và đã uống rượu bia không lái xe trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính tr xã hội, các đơn vị kinh doanh vận tải.

4. Tuần tra, kim soát và xử lý vi phạm

- Tổ chức tuần tra kiểm soát theo kế hoạch thường xuyên của lực lượng Cảnh sát giao thông, trong đó tập trung kiểm tra các đối tượng có biu hiện uống rượu, bia trên các tuyến đường có nhiều điểm kinh doanh rượu, bia; chú trọng mô hình tcông tác phối hợp giữa cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát khác; kết hợp thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác trên các tuyến giao thông.

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng quy trình kiểm tra nồng độ cồn ngu nhiên theo thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn tnh.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và vận động thực hiện các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; công khai rộng rãi kế hoạch kiểm tra xlý trên địa bàn tnh.

5. Tăng cường vai trò cộng đồng và huy động kinh phí xã hội hóa

- Xác định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi Chính phủ, đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tôn giáo trong các Kế hoạch tuyên truyền, vận động phòng chống vi phạm quy định nồng độ cồn; huy động sự tham gia, đóng góp của các chuyên gia và các nhà khoa học trong việc nghiên cứu đề xuất tham mưu xây dựng giải pháp liên quan đến thực hiện quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

- Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vi phạm quy định nồng độ cồn; chú trọng vận động các doanh nghiệp sản xut, kinh doanh đuống có cồn và các tổ chức có liên quan tham gia phòng, chống vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

- Căn cứ tài liệu, thông điệp tuyên truyền của Ủy ban An toàn giao thông Quc gia để xây dựng, in ấn, phát hành sách nhỏ, áp phích, băng rôn, pa nô.... tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh

- Phi hợp Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An và các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, nhất là trong đội ngũ lái xe chuyên nghiệp.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn tăng cường kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm nồng độ cồn cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước, lực lượng Công an, Thanh tra Giao thông Vận ti, người quản lý, điều hành đơn vị kinh doanh vận tải.

- Phối hợp các đơn vị liên quan thu thập dữ liệu, xử lý các số liệu, chtiêu đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Thường xuyên, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, tchức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện Kế hoạch và tng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quc gia, UBND tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch chuyên đề về tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối vi người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trong giai đoạn 2016-2020.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động kết hợp với kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn trong các đt cao điểm, knghỉ L, Tết, mùa du lịch; tổ chức phối hợp giữa Cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; kết hợp xử lý vi phạm nng độ cồn với các hành vi vi phạm khác và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, công khai kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm.

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng mô hình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ theo thông lệ quốc tế phù hợp với điu kiện thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị đo nồng độ cồn trong khí thở và các trang thiết bị phụ trcho lực lượng Cảnh sát giao thông đảm bảo thực thi nhiệm vụ.

- Thu thập, phân tích số liệu, chỉ tiêu đánh giá kết quả tuần tra, kim soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đường bộ trên địa bàn tnh.

3. Sở Giao thông Vận tải

- Tăng cường biện pháp kiểm soát nồng độ cồn đi với lái xe kinh doanh vận tải khi xuất bến, tại các điểm đón - trả khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ...

- Chtrì, phối hợp Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An và các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khin phương tiện cơ giới đường bộ, nhất là trong đội ngũ lái xe chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo các Trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh tăng cường giảng dạy, phbiến quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cho học viên các khóa đào tạo sát hạch cp Giy phép lái xe.

- Phi hợp các đơn vị liên quan huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT/BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế và Bộ Công an về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

- Triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống lạm dụng và tác hại cửa rượu, bia, đuống có cồn.

- Chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan thu thập, phân tích số liệu, chỉ tiêu đánh giá kết quliên quan đến xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật, chế tài xử phạt, hậu quả của việc vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường tuyên truyền trong cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị hội quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, đã ung rượu, bia không lái xe.

6. S Giáo dục và Đào to

Chỉ đạo các trường trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sthường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyn, lồng ghép các nội dung phòng chng lạm dụng rượu, bia trong chương trình giảng dạy đhọc sinh ý thức tự giác chấp hành và tuyên truyền, nhc nhở phụ huynh tự giác chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn.

7. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tố quốc tỉnh, các t chức đoàn th xã hội cấp tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chp hành các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp đối với tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.

8. Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An: Tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ: tác hại của lạm dụng rượu bia đối với sức khỏe và trật tự xã hội; nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia.

9. Các trường Đại học, Cao đng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép các nội dung phòng chống lạm dụng rượu, bia trong chương trình giảng dạy để sinh viên, học sinh có ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn.

10. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Ban An toàn giao thông tỉnh.

IV. LỘ TRÌNH THC HIỆN

1. Giai đoạn 2016-2017

Tập trung thực hiện các giải pháp: Phổ biến hướng dn thực hiện Kế hoạch, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành; tăng cường năng lực thực thi pháp luật về nồng độ cồn; tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; tăng cường vai trò của cộng đồng và huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng chống vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

2. Giai đoạn 2018-2020

Tiếp tục thực hiện các giải pháp: tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

(Chi tiết trong Phụ lục kèm theo)

Yêu cầu các S, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thành ph, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- UBATGT Quốc gia (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Nghệ An, Báo Công an Nghệ An;
- CV: Nội chính;
- Lưu VT. UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 201/KH-UBND-NC   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 08/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 201/KH-UBND-NC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332165