• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Văn bản khác 202/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Để phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai toàn diện, kịp thời có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg).

- Phát huy vai trò, sức mạnh của các sở, ngành tỉnh, chính quyền các cấp trong công tác thi hành án dân sự. Nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội;

- Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành, chỉ đạo điều hành công tác phối hợp đảm bảo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh chuyển biến rõ rệt, từng bước đưa kết quả thi hành án thực sự vững chắc, năm sau cao hơn năm trước.

2. Yêu cầu:

- Bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự và các nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 547-CV/TU ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi hành án dân sự; nhận thức trong thực thi pháp luật về thi hành án dân sự; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án đạt kết quả tốt.

- Tiếp tục đổi mới và cải tiến thủ tục hành chính tư pháp liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân.

II. NỘI DUNG

1. Cơ quan Thi hành án dân sự

a) Tổ chức quán triệt rộng rãi các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS:

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS các huyện, thành phố; thị xã

- Tiến độ thực hiện: Tháng 8/2017.

b) Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS;

Tiếp tục thực hiện tốt nội dung về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, Chấp hành viên bảo đảm phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS các huyện, thành phố; thị xã

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án:

Thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở”, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc tồn đọng; các vụ việc liên quan đến đất đai tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân chây ỳ, trốn tránh, chống đối, cố ý không chấp hành án; chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp cán bộ thi hành án có hành vi sai phạm trong hoạt động công vụ;

Lãnh đạo Cục, Chi cục Thi hành án dân sự có kế hoạch cụ thể để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả, chất lượng, kỹ năng dân vận trong công tác thi hành án và tiếp công dân. Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, cơ quan tổ chức phải thi hành bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cùng cấp;

Công khai danh sách các vụ án để tồn động kéo dài không có lý do chính đáng trong toàn đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ thi hành án, chấp hành viên để tồn động án mà không có biện pháp khắc phục trong thời hạn quy định;

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang trong hoạt động THADS; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS;

- Đơn vị phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

d) Công tác cải cách hành chính:

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện quy trình hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công tác THADS.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS; Chi cục THADS cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an các cấp kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu án, hủy hoại tài sản trong các vụ án hình sự đặc biệt là các vụ án tham nhũng để đảm bảo thi hành án dân sự có hiệu quả;

Chỉ đạo Cơ quan Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án hiệu quả; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố tình chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật; chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan thi hành án đúng thời hạn;

Chỉ đạo Trại tạm giam phối hợp cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản tồn đọng; thu tiền tài sản đối với các đương sự đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh;

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định pháp luật hiện hành; thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Tài chính phối hợp cơ quan thi hành án trong việc tiêu hủy vật chứng, định giá xử lý tài sản tịch thu sung công và các công việc liên quan khác theo quy định pháp luật;

Thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá tài sản liên quan đến thi hành án; kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Sở Tư pháp

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg và các văn bản pháp luật về THADS trên địa bàn tỉnh;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các Tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn lin với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án;

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời cung cấp thông tin, lập thủ tục thu hồi, hủy bỏ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự; kịp thời cung cấp sơ đồ, bản trích lục, trích đo thửa đất; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cưỡng chế kê biên, đo vẽ, xác định ranh giới thửa đất để đảm bảo cho việc thi hành án;

Kịp thời xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về THADS, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm nhằm đảm bảo tính pháp lý của tài sản khi thế chấp. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan Thi hành án dân sự xử lý tài sản thế chấp đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Có cơ sở pháp lý phù hợp để các tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không  người mua để gán nợ. Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản kịp thời đối với các trường hợp vi phạm khi có văn bản yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

8. Cục Thuế tỉnh

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo đề nghị của các cơ quan thi hành án dân sự về tình hình hoạt động và nơi mở tải khoản của người phài thi hành án là doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo quy định. Phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế đối với các trường hợp liên quan đến thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thuế tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

9. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn số 547-CV/TU ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;

Kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp tổ chức thi hành án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án; giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức THADS; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan THADS;

Chỉ đạo Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với các tranh chấp, yêu cầu xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình, theo quy định pháp luật;

Kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi; xem xét giải quyết tổng thể kết quả của việc thi hành án trong quá trình xem xét lại bản án, quyết định đã thi hành. Chuyển giao đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, các quyết định buộc thi hành bản án hành chính cho cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp để tổ chức thi hành và theo dõi thi hành.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS; phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân tỉnh tham mưu cho cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án dân sự;

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; kịp thời phối hợp giải quyết đối với các đề nghị, kiến nghị của Cơ quan thi hành án dân sự các cấp; cung cấp, trao đổi thông tin để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức THADS; kịp thời có văn bản đề nghị kháng nghị; tiến hành kiểm sát công tác THADS theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, huyện; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Cục Thi hành án dân sự, Công an, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan theo quy định pháp luật.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 202/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 01/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 202/KH-UBND

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362159