• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch

Văn bản pháp luật về Phát triển hạ tầng du lịch

 

Kế hoạch 2023/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

Tải về Văn bản khác 2023/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2023/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH PHÚ QUÝ, TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 được duyệt tại Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đến năm 2025, Phú Quý trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo gắn với di sản, tìm hiểu văn hóa biển, ẩm thực biển. Từng bước xây dựng Phú Quý là khu du lịch phát triển theo hướng du lịch xanh.

- Đến năm 2025 đón khoảng 45 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 3 nghìn lượt khách, tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 13,40%/năm.

- Đến năm 2030 đón 74 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 6 nghìn lượt khách, tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10,46%/năm.

- Đến năm 2030, Phú Quý đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và trở thành khu du lịch cấp tỉnh, là khu du lịch biển đảo hấp dẫn, có vị trí quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, của Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Xác định những nội dung ưu tiên và thứ tự triển khai các nội dung của Quy hoạch đảm bảo tính khoa học, phù hợp với khả năng tài chính, nhân lực.

- Những nội dung cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị cần phân rõ chức năng chủ trì, chức năng phối hợp và nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị.

II. NỘI DUNG: (Theo phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch theo phân kỳ.

Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch; sơ kết theo định kỳ và báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, những yêu cầu kiến nghị sửa đổi, bổ sung để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ, chức năng liên quan tới công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất của khu du lịch Phú Quý.

- Xây dựng dự toán thực hiện quy hoạch hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tại thời điểm lập dự toán.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Quý tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Quý theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Huy động các nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án mới về du lịch, thể thao biển.

- Phối hợp với UBND huyện Phú Quý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo ban chỉ đạo phát triển du lịch.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Phú Quý, trong đó có xác định quỹ đất các dự án du lịch - thể thao biển theo Quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

d) Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phú Quý lập và khả năng cân đối của ngân sách để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định của luật ngân sách nhà nước và luật quy hoạch.

đ) Sở Nội vụ

Phối với với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phú Quý các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch - thể thao biển.

e) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phú Quý, các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động thực hiện triển khai quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phú Quý xúc tiến quảng bá du lịch - thể thao biển theo nội dung của quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.

g) Sở Xây dựng

- Phối hợp với UBND huyện Phú Quý xây dựng và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng các khu vực hoạt động du lịch - thể thao biển, hệ thống bến du thuyền phục vụ du lịch - thể thao biển đã xác định trong đề án.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các hệ thống xử lý nước thải trên đảo theo quy hoạch.

h) Công an tỉnh

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển du lịch.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, hướng dẫn, cấp phép và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế khi ra đảo tham quan du lịch.

- Phối hợp các sở, ngành, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND huyện Phú Quý thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, môi trường, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu nổ, cứu nạn; hướng dẫn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan doanh nghiệp du lịch và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

i) Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh phục vụ du lịch. Thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, định hướng và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của Khu du lịch Phú Quý.

k) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quý nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng phối hợp đảm bảo giữa phát triển du lịch với công tác quốc phòng - an ninh, bí mật nhà nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; đồng thời cùng lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho khách du lịch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Phú Quý.

l) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với UBND huyện Phú Quý, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phú Quý đẩy mạnh công tác đào tạo các nghề du lịch nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển Khu du lịch Phú Quý.

m) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì nâng cấp, xây dựng mới các công trình cấp nước phù hợp với tình hình, đặc điểm phát triển du lịch trên địa bàn huyện

- Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án có sử dụng dụng đất rừng; dự án kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái rừng thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

- Phối hợp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” phục vụ du lịch.

n) Các sở, ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận

Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch thể thao biển theo đúng mục tiêu của Quy hoạch đặt ra.

o) Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý

- Xây dựng kế hoạch hành động triển khai quy hoạch trong phạm vi huyện, quy hoạch quỹ đất cho phát triển du lịch - thể thao biển thuộc phạm vi quản lý; cắm mốc các phân khu đã được quy hoạch, cân đối đủ kinh phí đầu tư và kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện quy hoạch.

- Xây dựng dự toán thực hiện quy hoạch hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tại thời điểm lập dự toán

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án.

- Thành lập Ban Quản lý khu du lịch để thưc hiện quy hoạch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy chế quản lý khu du lịch Phú Quý.

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu UBND tỉnh công nhận Khu du lịch cấp tỉnh.

- Đề xuất các dự án trên cơ sở quy hoạch được duyệt để kêu gọi đầu tư.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Từ huy động các nguồn tài trợ, viện trợ từ các của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Từ nguồn ngân sách nhà nước.

3. Tổng kết và báo cáo: Định kỳ vào ngày 15/11 hàng năm, các đơn vị báo cáo sơ kết nhiệm vụ được giao về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai theo nhiệm vụ được phân công./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chuyên môn thuộc VP;
- Lưu: VT, KGVXNV. Hương.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC : DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TT

Tên dự án

Phân kỳ

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

2018 – 2025

2026 – 2030

A. NHÓM DỰ ÁN DO NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

I

NHÓM DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

1

Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển du lịch tại làng chài, nuôi hải sản lồng bè Lạch Dù (xã Tam Thanh)

x

 

UBND huyện Phú Quý

Sở KHĐT, Công thương, VHTTDL

XHH

2

Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển du lịch tại làng đan gùi, đan võng xã Ngũ Phụng

x

 

UBND huyện Phú Quý

Sở KHĐT, Công thương, VHTTDL

XHH

II

NHÓM DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

1

Dự án nâng cấp các tuyến đường ven biển tương đương đường tiêu chuẩn đô thị cấp IV

x

x

UBND huyện Phú Quý

Sở GTVT, Sở Xây dựng

 

2

Dự án nâng cấp các tuyến đường từ các khu di tích, các điểm tham quan đến khu trung tâm đảo và cảng Phú Quý.

x

x

UBND huyện Phú Quý

Sở GTVT

 

3

Dự án xây dựng 02 bến xe khu vực xã Ngũ Phụng và xã Tam Thanh

 

x

UBND huyện Phú Quý

Sở GTVT

 

4

Nâng cấp công suất cảng Phú Quý lên tiếp nhận tàu 5.000 tấn

 

x

UBND huyện Phú Quý

Sở GTVT

 

5

Mở rộng, nâng công suất nhà máy phát điện diesel

 

x

Sở Công thương

Sở KHĐT, UBND huyện Phú Quý

Ngành điện

6

Dự án xây dựng mới nhà máy phát điện diesel cảng Phú Quý và xã Long Hải

 

x

Sở Công thương

Sở KHĐT, UBND huyện Phú Quý

Ngành điện

7

Dự án nâng cấp trạm cấp nước hiện tại do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý

x

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND huyện Phú Quý

 

8

Dự án xây dựng mới 04 trạm cấp nước

x

x

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND huyện Phú Quý

 

9

Dự án nâng cấp công suất 02 trạm xử lý nước thải hiện trạng

x

x

UBND huyện

Sở Xây dựng

 

10

Dự án xây dựng 02 trạm xử lý nước thải số 2 và số 3

 

x

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nhiệp

Sở Xây dựng, UBND huyện Phú Quý

 

III

NHÓM DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

 

 

 

 

11

Dự án tuyên truyền quảng bá du lịch

x

x

Sở VHTTDL

UBND huyện Phú Quý

XHH

12

Dự án xây dựng thương hiệu du lịch

x

x

Sở KHCN

Sở VHTTDL, UBND huyện Phú Quý

 

13

Dự án nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch

x

x

Sở KHCN

UBND huyện Phú Quý, Sở VHTTDL

 

14

Dự án phát triển nguồn nhân lực

x

x

Sở VHTTDL

Sở Nội vụ, UBND huyện Phú Quý

 

15

Dự án giáo dục cộng đồng

x

x

UBND huyện Phú Quý

Các ngành liên quan

 

16

Dự án bảo tồn phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch

x

x

UBND huyện Phú Quý

Sở NNPTNT, Sở TNMT

 

B. NHÓM DỰ ÁN KÊU GỌI XÃ HỘI HÓA

I. NHÓM DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG

1

Dự án đầu tư mới 02 tàu cao tốc 200 chỗ ngồi

x

 

Sở GTVT

Sở KHĐT

 

2

Đầu tư sân bay Phú Quý

x

 

Sở GTVT

Sở KHĐT

 

3

Dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời

x

x

Sở Công thương

Sở KHĐT, UBND huyện Phú Quý

 

4

Dự án nhà máy lọc nước biển

 

x

Sở KHĐT

UBND huyện Phú Quý

 

5

Dự án xây dựng 01 bến thuyền du lịch

x

x

Sở KHĐT

Sở GTVT, UBND huyện Phú Quý

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2023/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 10/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2023/KH-UBND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
419004