• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Kế hoạch 2024/KH-UBND năm 2016 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Văn bản khác 2024/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2024/KH-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG, ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu Kế hoạch số 738/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; có thgắn với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

- Các hoạt động kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đng giới phải được tăng cường thực hiện, lồng ghép thực hiện hiệu quả; báo cáo kết quả đúng tiến độ.

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Chủ đề: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

2. Các thông điệp (theo phụ lục đính kèm).

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 đến ngày 15 tháng 12 năm 2016.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động

1.1. Cấp tỉnh: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND thành phố Kon Tum và các ngành liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 tại tỉnh:

- Thời gian: 01 buổi dự kiến ngày 15 tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh Kon Tum.

- Thành phần tham dự: Mời Thường trực Tỉnh ủy; thường trực HĐND; lãnh đạo: UBND tỉnh; các Ban xây dựng đảng thuộc Tỉnh ủy; các Ban thuộc HĐND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức Chính trị- Xã hội; các sở, ngành thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các huyện, thành phố; cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum.

1.2. Cấp huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp huyện quyết định tổ chức Lễ phát động hoặc t chc tọa đàm nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

2. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền

2.1. Cấp tỉnh: Tổ chức tuyên truyền các chủ đề, thông điệp và hoạt động của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, trên các trang thông tin điện tử các sở, ngành, đoàn thể; tuyên truyền trực quan (treo băng rol, khu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng và nơi đông dân cư);

2.2. Cấp huyện: Tùy tình hình thực tế của địa phương, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác tuyên truyền các chủ đề, thông điệp và hoạt động của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng qua các mô hình về bình đẳng giới; trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn;...

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về bình đẳng gii: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức kiểm tra công tác bình đẳng giới và VSTBPN; Hướng dẫn Ban VSTBPN các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tại đơn vị, địa phương.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

1. Cấp tỉnh: Sử dụng nguồn kinh phí đã phân khai cho hoạt động Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý. Đối với hoạt động tại các sở, ngành, đơn vị quan tâm, chủ động cân đi trong nguồn kinh phí được giao năm 2016 để thực hiện.

2. Cấp huyện: Chủ động cân đối nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao năm 2016 và vận động thêm nguồn lực trong xã hội đbố trí, trin khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Tháng hành động năm 2016.

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại mục 1, 2 phần III của Kế hoạch này;

- Chủ trì tham mưu Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác bình đng giới và VSTBPN (nội dung tham mưu hoàn thành trước 30/9/2016); đồng thời hướng dẫn Ban VSTBPN các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tại đơn vị, địa phương (Hoàn thành trước 30/9/2016).

- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động năm 2016 và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 22/12/2016.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tốt Lễ phát động Tháng hành động cấp tỉnh;

- Phối hợp chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền trực quan về chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và các thông điệp tuyên truyền của Tháng hành động năm 2016, tổ chức treo băng rôn, khu hiệu trên các tuyến phố chính của tỉnh phục vụ Lễ phát động Tháng hành động vì bình đng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

3. SThông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong Tháng hành động vì bình đng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở gii năm 2016.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, thông tin trên Internet về bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phm, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến giới.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Phân công lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự trước, trong thời gian diễn ra Lễ phát động Tháng hành động cấp tỉnh.

5. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm truyền thông, tích cực đăng tin, bài viết về bình đẳng giới trước, trong đợt cao điểm Tháng hành động năm 2016 từ 15/11 đến 15/12/2016; phát hiện, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phê phán những hành động bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt, tăng cường hoạt động hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn bố trí thời lượng, phát thanh chủ đề bình đng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác phòng ngừa bạo hành giới xảy ra tại gia đình và cộng đồng, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành giới.

- Quan tâm bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại địa phương.

7. Đ nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tốt các hoạt động của Kế hoạch này;

- Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp, tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tỉnh về bình đng giới trong Tháng hành động năm 2016.

8. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành viên hưởng ứng Tháng hành động vì bình đng giới và phòng chng bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, tổ chức các hoạt động tuyên truyn, vận động nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch trin khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đ/c Ch tịch UBND tnh (b/c);
- Đ/c Trần Thị Nga-PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và tổ chức chính trị;
- Các s, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP phụ trách KGVX;
- Lưu VT, KGVX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

PHỤ LỤC

THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số 2024/KH-UBND, ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016!

2. Hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016!

3. Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!

4. Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

5. Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

6. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

7. Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

8. Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

9. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật!

10. Quyền của phụ nữ là quyền con người!

11. Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2024/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 30/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2024/KH-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328866