• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Văn bản khác 204/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật gia đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình).

- Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo Chương trình với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình; gắn triển khai các nhiệm vụ và Đề án của Chương trình với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phi hp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố hiện nay.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình bằng hình thức phù hợp

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn;

- Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2017;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị triển khai, Hội nghị tập huấn, Tọa đàm...

2. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với khai thác, sử dụng, điều phối hiệu quả đội ngũ này.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cùng cấp có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; Quyết định công nhận, cho thôi tuyên truyền viên pháp luật; các công văn hướng dẫn, báo cáo kết quả hoạt động.

b) Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cùng cấp có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn; các lớp bồi dưỡng.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố được vận hành thường xuyên đáp ứng được nhu cầu phổ biến giáo dục của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

b) Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin, đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình của Thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng và vận hành có hiệu quả.

c) Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, tình huống giải đáp pháp luật...

d) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội, đối thoại chính sách pháp luật...)

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động được triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương.

đ) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường gắn kết chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện

+ Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa tại tất cả các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật theo hướng ưu tiên đào tạo kỹ năng thực hành, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, học viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi quản lý;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được triển khai thực hiện; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được đổi mới; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện; các mô hình được xây dựng.

+ Chỉ đạo rà soát, bố trí giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật của Thành phố theo quy định; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước chuẩn hóa đội ngũ này theo từng cấp học và trình độ đào tạo

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi quản lý;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

4. Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, phát huy vai trò là cơ quan tư vấn cho Ủy ban nhân dân Thành phố, quận, huyện, thị xã, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể Thành phố; các phòng, ban, ngành của UBND quận, huyện, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; gắn kết công tác này với hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng; phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các thiết chế thông tin khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; ưu tiên triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

- Đơn thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động được triển khai bảo đảm có sự phối hợp, lồng ghép.

c) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động mọi nguồn lực tham gia; tổ chức ký kết, triển khai chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội luật gia, Đoàn luật sư Thành phố, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Hội luật gia, Đoàn luật sư Thành phố, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình

Kiểm tra, đánh giá trực tiếp hoặc theo chuyên đề việc thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc Chương trình; khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình và các Đán thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã

- Thời gian thực hiện: Hàng năm; 03 năm, 05 năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp: Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

b) Các cơ quan được giao chủ trì triển khai các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Đề án; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động xây dựng trình UBND Thành phố ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2021, cụ thể như sau:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động Thành phố và các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021;

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đ án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng đim về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021;

- Hội Luật gia Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư Thành phố xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

c) Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện, thị xã và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

d) Sở Tài chính: có trách nhiệm bố trí ngân sách hàng năm cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và Đề án thuộc Chương trình này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; chủ trì rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này;

đ) Các sở, ban, ngành Thành phố: Ban hành Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021 và hàng năm để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan của cơ quan, đơn vị mình;

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tham gia triển khai các nội dung của Kế hoạch và các Đề án của Chương trình trong tổ chức mình; chủ trì, phối hợp với sở, ngành Thành phố xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án chi tiết của Chương trình trên địa bàn Thành phố;

g) Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố: Chỉ đạo toàn ngành tích cực phối hợp lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đnâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân;

h) Ủy ban nhân các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cả giai đoạn và hàng năm cho phù hợp với địa bàn, đối tượng; bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch s 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm cho đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để Sở tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy
;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ t
ch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, KT, TH;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 204/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 204/KH-UBND

414

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361722