• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Kế hoạch 2086/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 2086/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/KH-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bn vững giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

I. MC ĐÍCH

Tập trung nguồn lực quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, duy trì và nâng độ che phủ rừng đạt 63,75%. Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Phấn đấu toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao và cho thuê đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư thôn tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ci thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

II. YÊU CẦU

- Huy động sức mạnh tng hợp của chệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân tham gia tích cực trong công tác qun lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về bảo vệ rừng, đầu tư phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

- Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp và chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ rừng.

- Phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm của các Sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

III. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện chương trình

2. Hướng dẫn thực hiện Chương trình

3. Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình.

4. Kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện chương trình.

5. Phổ biến, tuyên truyền chính sách thực hiện chương trình.

(Chi tiết nhiệm vụ, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành có biểu kèm theo)

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Th trưng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp huyện, thành phố; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan đơn vị có liên quan; các chrừng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Dự án, Chương trình hành động đến năm 2020 để triển khai đồng bộ các nội dung kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quthực hiện Chương trình đã đề ra; định kỳ hàng năm tng hợp đánh giá tình hình thực hiện nhng nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương, đơn vị mình được giao thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tng hợp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chỉ đạo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ tng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chnh cho phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp v
à PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT
HĐND tnh (b/c);
- Ch
tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, th
ành ph;
- Các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp;
- Các BQ
L rừng phòng hộ, đặc dụng;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN 3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2086/KH-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân n tnh)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

1

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát trin Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gi tắt là Chương trình)

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành liên quan

Tháng 8/2017

2

Sửa đổi bsung quy chế hoạt động của Ban Chđạo cấp tỉnh thực hiện chương trình

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành liên quan

Tháng 8/2017

3

Thành lập Văn phòng thường trực cấp tnh v Chương trình.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành liên quan

Tháng 8/2017

4

Xây dựng Quy chế làm việc của Văn phòng thường trực cấp tỉnh về Chương trình

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành liên quan

Tháng 8/2017

II

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

1

Hướng dẫn thực hiện Chương trình

Văn phòng TT cấp tỉnh /Chi cục Kim lâm

Các Sở, ngành liên quan

Thường xuyên

2

Hướng dẫn xây dựng Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các công ty lâm nghiệp và UBND các huyện, thành phố.

Văn phòng TT cấp tỉnh /Chi cục Kim lâm

Sở KHĐT; Sở Tài chính

Quý III năm 2017

3

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch 3 năm, 5 năm thực hiện chương trình.

Văn phòng TT cấp tỉnh /Chi cục Kim lâm

Sở KHĐT

Quý II hàng năm

4

Hướng dẫn nguyên tắc chi tiêu, định mức phân b vn thực hiện chương trình.

Văn phòng TT cấp tỉnh /Chi cục Kim lâm

Sở KHĐT; Sở Tài chính

Quý III năm 2017 và hàng năm

5

Hướng dẫn thanh quyết toán dự án hoàn thành

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở KHĐT

Quý IV năm 2020

III

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

 

 

1

Ban hành Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị có liên quan

Quý III năm 2017

2

Xây dựng dự án bảo vệ và phát triển lâm nghiệp bền vững tnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị có liên quan

Quý IV năm 2017

3

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện chương trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính

Quý III năm 2017

4

Đẩy mạnh công tác giao rừng, cho thuê rừng, thực hiện giao rừng gắn với đất lâm nghiệp và thí đim mô hình hỗ trợ phát triển sau giao đất giao rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở TNMT, UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV năm 2018

5

Hoàn thành quy hoạch 03 loại rừng làm cơ sở để thực hiện Chương trình.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở TNMT, UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý III năm 2017

6

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp.

Các công ty TNHH MTV lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững tại Kon Plông thúc đẩy cấp chứng chrừng FSC

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông

Các đơn vị liên quan

Năm 2018

8

Tng hợp và xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch 3 năm, 5 năm thực hiện chương trình.

Văn phòng TT cấp tnh/Chi cục Kiểm lâm

Các đơn vị liên quan

Tháng 6 hàng năm

9

Đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Chi cục Kiểm lâm

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

10

Thúc đẩy hình thành Khu lâm nghiệp ng dụng công nghệ cao.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở KHĐT; Sở Tài Chính; Văn phòng UBND tỉnh

2018-2019

III

KIM TRA, GIÁM SÁT, BÁO CÁO

 

 

 

1

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Chương trình

Văn phòng TT cấp tnh/Chi cục Kiểm lâm

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chương trình.

Văn phòng TT cấp tnh/Chi cục Kiểm lâm

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Định kỳ sơ kết tng kết thực hiện chương trình

Văn phòng TT cp tỉnh/Chi cục Kim lâm

Các đơn vị liên quan

Quý IV hàng năm

IV

TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật tăng cường năng lực của các cấp chính quyền địa phương.

UBND các huyện, thành phố; Các chủ rừng của Nhà nước.

Ủy ban MTTQVN tnh/huyn/xã; Đài PTTH tỉnh/huyện và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Tăng cường giáo dục pháp luật nâng cao nhn thức về bảo vệ rừng, phát triển rừng trong nhân dân để thực hiện thắng lợi chương trình

UBND huyện, thành ph; Các chrừng của Nhà nước.

Ủy ban MTTQVN tỉnh/huyn/xã; Đài PTTH tnh/huyện và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2086/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 03/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2086/KH-UBND

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
359059