• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Kế hoạch 21/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Tải về Văn bản khác 21/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018; Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

Theo dõi thi hành pháp luật nhằm phát hiện nhng bất cập trong các quy định của pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật, kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật ở các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi được xác định theo Kế hoạch này.

2. Yêu cầu:

- Tuân thủ nguyên tắc, phạm vi, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Xác định rõ nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và nhân dân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm các điều kiện về nhân lực, kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội.

b) Theo dõi thi hành việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh.

c) Một số văn bản quy phạm pháp luật khác do HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

a) Nội dung: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội; việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh; về văn bản quy phạm pháp luật khác của tỉnh.

b) Về tiến độ thực hiện: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tư pháp trước ngày 02/3/2018.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

d) Sản phẩm: Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Rà soát và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

a) Nội dung: Tổ chức rà soát, tổng hợp, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh; việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh.

b) Sản phẩm: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (của Trung ương và địa phương) về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội; việc sắp xếp các trường mầm non, tiu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

d) Tiến độ thực hiện: Quý 01/2018.

2.3. Thu thập thông tin và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Các nguồn thu thập thông tin:

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin tkết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử...

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

b) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2018,

d) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

2.4. Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động:

- Tổ chức kiểm tra liên ngành và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật xác định tại Kế hoạch này.

- Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

b) Phạm vi kiểm tra:

- Kiểm tra tình hình chung về thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác của tỉnh tại một số huyện.

- Kiểm tra chuyên đề về thi hành pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cp học trên địa bàn tỉnh tại một số huyện và trường học.

c) Sản phẩm:

- Kết luận kiểm tra.

- Báo cáo chuyên đề.

d) Thời gian kiểm tra: Quý II, III năm 2018.

đ) Địa điểm kiểm tra liên ngành:

- Dự kiến kiểm tra tại các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Tĩnh Gia.

- Dự kiến kiểm tra tại các Sở: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định căn cvào trường hợp cụ thể.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn kiểm tra liên ngành;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan.

2.5. Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội; việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan điều tra, khảo sát: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan.

c) Đối tượng điều tra, khảo sát: Công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân liên quan.

d) Địa điểm: Cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

đ) Thời gian điều tra, khảo sát: Cả năm 2018.

e) Sản phẩm: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý kết quả điều tra khảo sát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm ca Sở Tư pháp

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp vi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018.

c) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành trong giải quyết các trường hợp vướng mắc thuộc lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật.

đ) Tổng hợp, xây dựng các báo cáo theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

e) Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi.

2. Trách nhiệm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

a) Trách nhiệm cụ thể:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực: Tài nguyên, Môi Trường; Y tế; Lao động, Thương binh, Xã hội và lĩnh vực sắp xếp các trường mầm non, tiu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn huyện;

- Sở Giáo dục & Đào tạo ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh;

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội;

- Sở Y tế ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Y tế;

- Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh;

- Các Sở: Công thương; Nông nghiệp; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Giao thông; Tài chính, Ngoại vụ và Nội vụ lựa chọn 01 văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh còn hiệu lực thi hành có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện, để xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

b) Trách nhiệm chung:

- Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, B Tư pháp.

cương báo cáo thực hiện theo Phụ lục s 02 ban hành kèm Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tnh theo chương trình hoặc đột xuất.

- Chủ trì giải quyết và cung cấp thông tin vụ việc cho Sở Tư pháp tổng hợp hoặc phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Đoàn Luật sư Thanh Hóa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, các tổ chức, cá nhân khác phối hợp với Sở Tư pháp trong việc cung cấp thông tin, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.

4. Các Cơ quan thông tin, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh: Đăng tải thông tin liên quan đến tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thông tin, trao đổi, giải đáp các vấn đề phản ánh, vướng mắc trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

5. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí t ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018 theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bn về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;
- Phòng TM&CN Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội phụ nữ cấp t
nh;
- Đoàn Luật sư Thanh Hóa;
- Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 21/KH-UBND

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378345