• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2106/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Văn bản khác 2106/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg , ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 16/6/2017 của Bộ KHCN về hướng dẫn địa phương triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 2722/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập trung nguồn lực, tiếp tục triển khai có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 2722/KH-UBND về htrợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

2. Yêu cu

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, hướng đến mục tiêu phát triển và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thông tin, kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và va tn đa bàn tỉnh, cụ thể:

- S Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp các đơn vị liên quan vận hành hiệu quả Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk.

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh duy trì và phát triển mục “Khởi nghiệp” phát sóng lúc 19h45 phút vào thứ 4 hàng tuần trên kênh DRT (phát trong chương trình thời sự).

- Báo Đắk Lắk và Cổng thông tin điện tử tỉnh duy trì và phát triển Chuyên trang khởi nghiệp (báo giấy và báo mạng online).

- Hội Doanh nhân trẻ tập trung khai thác những ưu điểm của mạng xã hội, trang Fanpage về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh.

- Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nghiệp tỉnh, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tỉnh, tuyên truyền gương điển hình khởi nghiệp, những ý tưởng thành công về khởi nghiệp...

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Phát huy công năng sử dụng Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh (gọi tắt là Không gian chung)

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy mạnh khai thác có hiệu quả Không gian chung, hướng đến là sân chơi, địa điểm giao lưu, khu tập trung cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp như: đào tạo, huấn luyện, tư vấn, kết nối đầu tư; cung cấp nguồn nhân lực, không gian làm việc, phòng hội nghị, thiết bị cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thậm chí phát triển nơi đây trở thành “sàn gọi vốn” cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các Sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì tại Kế hoạch này trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp như: tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, nghiên cứu ưu tiên sử dụng dịch vụ tại Không gian chung nhằm phát huy tối đa công năng sử dụng tại Không gian chung theo đúng định hướng và mục tiêu UBND tỉnh đề ra khi thành lập.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khởi nghiệp cho cán bộ, công chức viên chức, cán bộ tư vấn, cố vấn khởi nghiệp, hướng tới hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn, cố vấn để hỗ trợ công tác khởi nghiệp; tchức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho các cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về khởi nghiệp trong hệ thống giảng viên, thầy cô giáo và khối học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh Đoàn: Chủ trì, tchức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghip và các nội dung liên quan khởi sự kinh doanh cho đối tượng là đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Chủ trì, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho đi tượng là doanh nghiệp nữ, lãnh đạo các hợp tác xã tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh.

- Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, tổ chức hướng dẫn thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, các thủ tục về hóa đơn, chứng từ, chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Khối các Trường Đại học, Cao đẳng tổ chức giảng dạy kiến thức về khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh sinh viên.

- Các Sở ngành, đơn vị liên quan: Thực hiện lồng ghép trong chương trình kế hoạch của đơn vị, qua đó hình thành tinh thần khi nghiệp và văn hóa khởi nghiệp góp phn thúc đy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng to, khởi skinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn liên quan đến các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

a) Tổ chức Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 (thực hiện theo kế hoạch của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: SKế hoạch và Đầu Tư, Tỉnh Đoàn, Hội doanh nhân trẻ và các cá nhân đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: dự kiến Tháng 6/2020.

b) Tchức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tnh Đoàn, Hội doanh nhân tr, Các Trường Đại học và các cá nhân đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: dự kiến Tháng 9/2020

c) Tổ chức trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên (thực hiện lồng ghép trong chuỗi sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp đi mi sáng tạo tỉnh).

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cá nhân đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: dự kiến Tháng 9/2020.

d) Tổ chức hội thảo, sự kiện truyền cảm hứng khởi nghiệp cho cán b công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã, khuyến khích thành lập vườn ươm, các nhóm/câu lạc bộ khởi nghiệp cấp huyện nhằm xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi huyện nghiên cứu tổ chức ít nhất 01 hội thảo và thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ khởi nghiệp cấp huyện.

- Cơ quan phi hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội doanh nhân trẻ, Công ty cổ phần vườn ươm Doanh nghiệp cùng hỗ trợ tổ chức hội thảo/din đàn, qua đó tạo dựng mạng lưới các nhóm/câu lạc bộ vườn ươm khởi nghiệp huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

e) Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu nhằm kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho công tác khởi nghiệp của tỉnh.

Chú trọng hình thành đội ngũ doanh nhân (chuyên gia) tư vấn hỗ trợ về các lĩnh vực, chủ động xây dựng chuyên đề sinh hoạt thường kỳ và tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh biết, tham dự.

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty Cổ phn Vườn ươm doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: ít nhất 1 buổi/tháng với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng (mỗi tháng một chủ đề khác nhau).

f) Tổ chức chương trình “Bàn tròn Lãnh đạo” cùng trao đổi, định hướng khung chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp dựa trên nội lực phát triển của địa phương; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong từng nhóm ngành chuyên môn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hp: Quỹ Doanh nghiệp khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (viết tắt là SVF) và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2020

g) Tổ chức Hội nghị Kết nối nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

- Mục đích: Đánh giá hiệu quả hoạt động Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk sau thời gian vận hành, qua đó kêu gọi các doanh nhân, nhà đầu tư tiếp tục góp vốn, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk.

- Cơ quan phi hợp: Hội doanh nhân trẻ tỉnh, SVF và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

h) Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Pro hỗ trợ gói tư vấn, cung cấp các hạng mục trang thiết bị để tổ chức sự kiện và thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp của tỉnh (phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện).

5. Phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

a) Phát động, tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp khởi sự kinh doanh Đắk Lắk năm 2020.

- Mục đích: Nhằm tiếp tục tìm kiếm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi, có tính thương mại hóa cao để kết nối, hỗ trợ phát triển, hướng đến mục tiêu năm 2025 có ít nht 120 ý tưởng, dự án khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển ít nhất 25 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khi sự kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; SVF, Hội doanh nhân trẻ, Trường Đại học Tây nguyên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các cơ quan truyền thông tỉnh, và các tổ chc, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I - III/2020 (Vòng Chung kết Cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp tỉnh năm 2020).

b) Phát động và tổ chức tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong học sinh, sinh viên, phụ n, thanh niên nông thôn nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, qua đó chọn lựa đề án tiêu biểu tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội doanh nhân trẻ, Công ty cổ phần vườn ươm doanh nghiệp Đắk Lắk và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I - Quý II/2020.

c) Kết nối, hỗ trợ phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp, phấn đấu kết nối hỗ trợ phát triển từ 30 ý tưởng dự án khởi nghiệp trở lên trong năm 2020, hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2018 - 2020 hỗ trợ ít nhất 50 ý tưởng dự án khi nghiệp đi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì: Hội doanh nhân trẻ, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần vườn ươm Doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt trong năm.

d) Ươm tạo, hoàn thiện công nghệ, trực tiếp sản xuất và thương mi hóa các sản phẩm từ kết quả khoa học công ngh, hình thành doanh nghiệp khoa hc công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí Trung ương (cân đối qua nguồn địa phương).

e) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học công nghệ tỉnh phát triển sản phẩm khoa học công nghệ.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

+ Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí Trung ương (cân đối qua nguồn địa phương),

6. Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh

a) Vận hành hiệu quả Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk, thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước cho hoạt động khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của tỉnh. Tiến hành xem xét, giải ngân vốn cho 03 đề án đã được các nhà đầu tư công bố đầu tư tại Ngày hội khởi nghiệp tỉnh năm 2019 và các đề án tiềm năng khác đáp ứng yêu cầu, quy định Hội đồng Quỹ.

- Cơ quan chủ trì: Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, SVF, Công ty cổ phần vườn ươm Doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân liên quan.

b) Các Quỹ: Phát triển Khoa học và Công nghệ, Khuyến công, Htrợ phát triển hợp tác xã, Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Quỹ khởi nghiệp của Hội liên hiệp thanh niên tỉnh và Quỹ Đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh nghiên cứu, ưu tiên, tạo điều kiện cho các cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay đphát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu trong năm có từ 05 tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trở lên đủ điều kiện được vay vn từ các Quỹ.

7. Kết nối cộng đồng khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch

a) Tổ chức học tập kinh nghiệm, kết nối, hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và nước ngoài; tham gia ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - Techfest Vùng, Quốc gia nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, liên kết xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp vùng, quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với chương trình xúc tiến đầu tư; Sở Công Thương đối với chương trình xúc tiến thương mại; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với chương trình xúc tiến du lịch; Hội doanh nhân trẻ và các đơn vị khác liên quan tùy theo điều kiện thực tế, tổ chức lồng ghép trong kế hoạch, nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

b) Tổ chức chương trình kết nối giữa doanh nghiệp với học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực, ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng.

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Hội doanh nhân trẻ, Công ty cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: SVF, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp, đơn vị có liên quan.

III. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương và nguồn xã hội hóa. Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động lồng ghép trong phần kinh phí đã được bố trí trong năm 2020 của đơn vị. Trường hợp cn thiết phải bổ sung kinh phí, chủ động xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình cp thẩm quyn phê duyệt. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch áp dụng theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Đi với nguồn kinh phí trung ương (thực hiện nội dung ươm tạo, hoàn thiện công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ khởi nghiệp tỉnh phát triển sản phẩm khoa học công nghệ) giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự toán, trình cấp thẩm quyền xem xét bố trí theo quy định.

- Hội doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần vườn ươm Doanh nghiệp và SVF hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của tỉnh từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc nguồn lực xã hội hóa do đơn vị tự huy động vì mục đích phát triển cộng đồng trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các Sở, ngành đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức tổng kết Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo khởi sự kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020, đề xuất biểu dương khen thưởng các cá nhân, đơn vị tiêu biểu đã hỗ trợ tốt công tác khởi nghiệp đi mới sáng tạo trong thời gian qua; tham mưu xây dựng Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo khởi sự kinh doanh tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến 2030.

2. Các Sở, ngành, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện từ nguồn vốn đã cấp trong năm 2020, đồng thời nghiên cứu thực hiện lồng ghép từ các nguồn kinh phí khác đã bố trí trong năm tại đơn vị mình. Trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí đề nghị xây dựng dự toán, kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch áp dụng theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.

3. Giao Sở Tài chính cân đối, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí bổ sung nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch (nếu có).

4. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan nhằm nâng cao hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương. Phối hợp với QuKhởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đơn vị đã ký thỏa thuận hp tác với UBND tỉnh) để được tư vấn, hỗ trợ chuyên gia thực hiện các chương trình liên quan.

4. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tại Kế hoạch, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/12) về Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh và UBND tỉnh để tổng hợp, xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được giao là đầu mối triển khai thực hiện).

Trên đây là Kế hoạch trin khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk;
- Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội DN tỉnh;
- Liên minh HTX; Quỹ h
trợ HTX;
- Tỉnh Đoàn;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;
- UBND các hu
yện, TX, TP;
- Công ty cổ phần vườn ư
ơm DN;
- Quỹ Khởi nghiệp DN KHCNVN;
- Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
- Các phòng thuộc UBND t
nh;
- Lưu VT, TH(ĐUC 45b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH HỖ TRỢ CÔNG TÁC KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH NĂM 2020

(Đính kèm Kế hoạch số 2106/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian thực hiện

Ghi chú

I

Thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

 

 

 

 

1

Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội doanh nhân trẻ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo đài đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Nguồn ngân sách tỉnh

2

Phát triển mục “Khởi nghiệp” trên kênh DRT

Đài Phát thanh truyền hình Đắk Lắk

Các cá nhân, tổ chức, các sở ngành thuộc tỉnh và các đơn vị có liên quan đến công tác khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh

19h45 phút thứ 4 hàng tuần

Bố trí thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí đã cấp trong năm

3

Xây dựng Chuyên trang khởi nghiệp (báo giấy và báo online)

Báo Đắk Lắk và Cổng thông tin điện tử tỉnh

Các cá nhân, tổ chức, các sở ngành thuộc tỉnh và các đơn vị có liên quan đến công tác khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh

Thường xuyên

Bố trí thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí đã cấp trong năm

II

Vận hành có hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp

 

 

 

 

4

Đy mạnh khai thác có hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty CP Vườn ươm doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

5

Tchức các buổi tọa đàm, giao lưu tại Không gian làm việc chung về Khởi nghiệp

Hội doanh nhân trẻ

Các cá nhân, tchức, và các sở ngành thuộc tỉnh và các đơn vị liên quan

ít nhất 1 tháng/1 lần

Kinh phí từ nguồn xã hội hóa

III

Nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp

 

 

 

 

A

Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng

 

 

 

 

6

Đào tạo liên quan đến kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh cho cán bộ, công chức viên chức, cán bộ tư vấn…, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các DNNVV, doanh nghiệp mới thành lập, HTX, hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ VN, các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan công tác khởi nghiệp

Quý II - III/2020

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, lồng ghép từ các chương trình khác

7

Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hệ thng giảng viên, thầy cô giáo và khối học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và đào tạo

các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan công tác khởi nghiệp

Quý I - II/2020

Bố trí thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí đã cấp trong năm

8

Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và các nội dung liên quan cho đối tượng là đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, đặc bit là thanh niên nông thôn.

Tỉnh đoàn

các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan công tác khởi nghiệp

Quý II - III/2020

Bố trí thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí đã cấp trong năm

9

Đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho đi tượng là doanh nghiệp nữ, lãnh đạo các hợp tác xã tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan công tác khởi nghiệp

Quý II - III/2020

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, lồng ghép từ các chương trình khác

10

Tổ chức hướng dẫn thủ tục hành chính vđăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, các thủ tục về hóa đơn, chứng từ, chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, DNNVV, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên đa bàn tỉnh

Cục Thuế tỉnh

Sở KHĐT, Sở KHCN, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Quý II - III/2020

Chi từ nguồn của đơn vị Cục Thuế

11

Đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghip sáng tạo và cung cấp kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho học sinh sinh viên.

Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan công tác khởi nghiệp

Thường xuyên

Bố trí thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí đã cấp trong năm

B

Tchức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn liên quan đến các hoạt động hỗ trkhởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

 

 

 

 

12

Ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Tháng 9/2020

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, nguồn xã hội hóa (nếu có)

13

Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tỉnh đoàn; Liên minh HTX các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nữ khởi nghiệp...

Tháng 6/2020

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, lồng ghép từ các chương trình khác và nguồn xã hội hóa (nếu có)

14

Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tại Ngày hội khởi nghiệp tỉnh 2020

Tỉnh Đoàn

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Tháng 9/2020

Bố trí thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí đã cp trong năm, nguồn xã hội hóa (nếu có)

15

Tổ chức hội thảo, diễn đàn về xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các tầng lớp nhân dân trong huyện, khuyến khích thành lập các nhóm/câu lạc bộ khởi nghiệp tại địa phương

UBND cấp huyện

Hội doanh nhân trẻ, Công ty cổ phần vườn ươm doanh nghiệp Đắk Lắk

Quý I - IV/2020

Bố trí thực hiện lồng ghép trong nguồn kinh phí đã cấp trong năm

16

Tổ chức các chương trình “Bàn tròn Lãnh đạo” cùng trao đổi, định hướng khung chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp dựa trên nội lực phát triển của địa phương; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong từng nhóm ngành chuyên môn

Sở Kế hoạch và Đầu tư; SVF

Hội doanh nhân trẻ, Công ty cổ phần vườn ươm doanh nghiệp Đk Lắk

Quý II - III/2020

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, lng ghép từ các chương trình khác và nguồn xã hội hóa (nếu có)

17

Hôi nghị Kết nối nhà đầu tư, đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quỹ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh, Hội DN

Hội DN trẻ, SVF

Quý IV/2020

 

18

Cung cấp các hạng mục trang thiết bị đ tchức sự kiện và thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp của tỉnh

Công ty PRO

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

C

Phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

 

 

 

 

19

Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, phụ nữ các cp

Sở Giáo dục và đào tạo; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Các Trường ĐH,

Các Trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các cá nhân, tổ chức liên quan

Quý I - III/2020

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, lng ghép từ các chương trình khác và nguồn xã hội hóa (nếu có)

20

Phát động và tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2020

Tỉnh Đoàn

Trường Đại học Tây nguyên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở KHĐT Hội doanh nhân trẻ, các cơ quan truyền thông tỉnh, Quỹ Doanh nghiệp khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) và các tổ chức, cá nhân liên quan

Quý 1 phát động, xây dựng KH, Vòng Chung kết diễn ra tại Ngày Hội KN tỉnh năm 2020 (tháng 9/2020)

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, lồng ghép từ các chương trình khác và nguồn xã hội hóa (nếu có)

21

Hỗ trợ phát triển từ 30 ý tưởng dự án khởi nghiệp trở lên, giải ngân vốn ít nhất từ 03 đề án trở lên

Hội doanh nhân trẻ, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh, Công ty CP Vườn ươm Đắk Lắk

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cá nhân, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

22

Ươm tạo, hoàn thiện công nghệ, trực tiếp sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm từ kết quả KHCN, hình thành doanh nghiệp KHCN, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Quý I - IV/2020

 

23

Hỗ trợ doanh nghiệp KHCN khởi nghiệp tỉnh phát triển sản phẩm KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Quý I - IV/2020

 

24

Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp được vay vốn để kinh doanh, sản xuất

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ VN (SVF); Quỹ khuyến công, Quỹ hỗ trợ phát triển hp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Quỹ khởi nghiệp của Hội liên hiệp thanh niên tỉnh và Quỹ Đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu vay vốn

Thường xuyên

Nguồn kinh phí từ các Quỹ

IV

Kết nối cộng đồng khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch

 

 

 

 

25

Tchức các chuyến học tập kinh nghiệm, kết nối, hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở VHTTDL; Hội doanh nhân trẻ

Các Sở ngành, đơn vị có liên quan

Quý III - IV/2020

Sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong năm, lồng ghép từ các chương trình khác và nguồn xã hội hóa (nếu có)

26

Chương trình kết nối giữa doanh nghiệp với học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp

Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Hội doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp

Quỹ Doanh nghiệp khởi nghiệp KHCN Việt Nam, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp, đơn vị có liên quan.

Thường xuyên

Sử dụng ngun kinh phí đã bố trí trong năm, lồng ghép từ các chương trình khác và nguồn xã hội hóa (nếu có)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2106/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 13/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2106/KH-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444491